nyheter
Beräknad läsningstid 7 min

Digitala produktpass som verktyg för hållbar tillväxt

EU påskyndar den cirkulära ekonomin genom att redan under de närmaste åren ställa krav på digital information om produkter. Digitala produktpass sammanställer data om produkternas hållbarhet, material och råvaror. Samtidigt öppnas möjligheter att utveckla företagens affärsverksamhet och konsumenttjänster som byggs omkring produktinformationen.

Författarna

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Jenna Kiljunen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Inom ekonomin behövs ständigt nya och smartare operativa modeller samt verktyg för att vår konsumtion ska styras i en mer hållbar riktning än idag. I EU påskyndas också övergången till cirkulär ekonomi med hjälp av många olika regleringar. I framtiden krävs enligt lagen ett digitalt produktpass för alla produkter som kommer in på EU:s marknad (Digital Product Passport, DPP). 

Sitra har stött företag i den kommande förändringen genom att finansiera projekt i anslutning till produktpass och lärdomarna har nu sammanställts. Enligt arbetspappret kan Europa lära sig mycket om utvecklingen av digitala produktpasslösningar från de finländska pilotprojekten. 

Rapporten presenterar resultaten från fyra finländska pilotprojekt som stöd för den kommande EU-regleringen och utvecklingen av nya affärsmodeller. 

Vad är digitalt produktpass?

Digitalt produktpass (på engelska Digital Product Passport, DPP) är EU:s teknikkoncept som sammanställer produktinformation om hela produktens tillverknings- och produktionskedja. Detta innebär information om bland annat råvaror, produktsäkerhet, användning och återvinningsbarhet.  

Med digitala produktpass avses i praktiken en så kallad digital version av ett fysiskt föremål. Produktpassen erbjuder exakt och pålitlig information om produkten genom dess tillverknings- och transporthistoria.  

Syftet med leveranskedjornas transparens är bland annat att främja hållbar planering och produktion, möjliggöra en övergång till cirkulär ekonomi, erbjuda företag nya affärsmöjligheter och hjälpa konsumenterna göra hållbara val. 

Data påskyndar en ökning av reparationsprodukter och -tjänster för textilier 

I den finländska fritidsplaggstillverkaren Haltis försök ville man förstå vilken digital beredskap förverkligandet av ett produktpass kräver i ett företag inom textilbranschen och vilken ekonomisk satsning som behövs. 

I ett annat försök granskade Struggle Creative utnyttjandet av blockkedjetekniken som grund för produktpassens spridda infrastruktur inom textilindustrin.  

Textilbranschen är kontinuerligt under lupp på grund av de betydande utsläppen och ett digitalt produktpass i anslutning till branschen utgör en del av EU:s vision Hållbara och cirkulära textilier fram till 2030. Målet är att alla textilvaror som säljs inom EU är långlivade, kan repareras och återvinnas till nya råvaror.  

Produktpassen kan påskynda återvinningen av textilier samt uppkomsten av nya affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin, såsom reparationstjänster och -produkter. En utmaning är på vilket sätt konsumenten enkelt kan jämföra produktpassen för olika produkter och tillverkare och hur all data kan ordnas på ett välfungerande sätt i en anskaffningskedja med flera aktörer, under den tid plagget används och när konsumenten avstår från plagget. 

Transportutsläppen för livsmedel och stålprodukter synliggörs 

Med hjälp av digitala produktpass kan konsumenten få exakt information om koldioxidavtrycket som produktens tillverkning, men även transport orsakat. I stålbolaget SSAB:s, livsmedelsbolaget Orklas och konsultföretaget PBI Research Institutes gemensamma försök testade man att mäta, dela och spara utsläppsinformation från transportkedjan. Till produktexempel utsågs Orklas frysta livsmedel och SSAB:s industriella stålprodukter som transporterades både i landsvägstrafik och sjöfart.  

En utsläppsfritt transporterad produkt kan ge företaget en konkurrensfördel. Företagen drar alltså nytta av att man kan påvisa råvarans koldioxidavtryck i värdekedjan, ända fram till slutprodukten. För konsumenter och företagskunder lockar produkternas utsläppsfrihet å sin sida till ansvarsfulla val.   

I försöken poängterades att konsumenter, kundföretag och investerare har mycket olika behov av digitala produktpass och att man bör komma ihåg de olika aspekterna i arbetet med reglering av produktpass och utvecklingen av dem. 

Nytt liv för industrimaskinernas batterier med hjälp av data 

I batteripassförsöket som genomfördes med de nordiska tillverkarna av industrimaskiner, Sandvik och Kalmar, utvecklades ett digitalt batteripass för batterier i industrimaskiner som används i hamnar och gruvor. I försöket testades på vilket sätt den information som produktpasset tillhandahåller kan hjälpa aktörer inom industrin bland annat med att beräkna och minska utsläpp. 

Med hjälp av produktpassets information kan man effektivisera servicen, återvinningen och återanvändningen av maskinernas batterier och på så sätt förlänga deras livscykel. När batteriet inte längre lämpar sig för användning i en industrimaskin kan informationen om batteriets skick hjälpa till att tillhandahålla det för andra ändamål, till exempel energilagring.  

I pilotprojektet upptäckte man att en implementering av digitala produktpass kräver nya tjänster som underlättar datadelning, såsom förmedlingstjänster för data. Även tillgängligheten till data kräver nya lösningar. Tillgängligheten måste förbättras så, att olika aktörer får åtkomst till data och kan utnyttja data i sin värdekedja.  

Regleringen av digitala produktpass framskrider stegvis i EU. Batteripassdirektivet träder i kraft redan under år 2024 och ett produktpass för batterier blir obligatoriskt. 

Företagen saknar exempel och kamratstöd vid förverkligandet av produktpass 

En del företag inom olika branscher utnyttjar redan data effektivt och är förväntansfulla inför den kommande regleringen av produktpass, medan andra knappt har börjat. Baserat på lärdomarna från pilotprojekten rekommenderar Sitra att kommissionen och dess medlemsstater bör stödja europeiska branscher och företag att förbereda sig inför den kommande regleringen.  

Enligt Sitras projektledare Laura Halenius innebär produktpassen en stor förändring för företagen. För att påskynda implementeringen av produktpass föreslår Sitra investeringar i produktutveckling samt stöd för pilotprojekt och kamratnätverk. ”Sitra finansierar också FINNPASS-nätverket, där finländska aktörer utbyter information om produktpassutvecklingen och delar kunnande. Företagen har ett mycket stort behov av att lära sig mer om ämnet och höra om andras framsteg”, säger Halenius. 

I EU behövs också öppna testplattformar och experimentmiljöer för att företagen ska kunna testa olika lösningar för att dela produktpassens information. I de finländska produktpasspiloterna fungerade en offentlig kostnadsfri testmiljö som en betydande plattform som möjliggjorde dataöverföring mellan organisationerna och samarbete. 

”Företagen måste inse nyttan med produktpass. Det är viktigt att branschspecifikt identifiera sådan användning av produktpass, som med tanke på en övergång till cirkulär ekonomi är särskilt effektfull och som företagen redan har beredskap för att förverkliga”, säger Halenius. 

Läs mer 

Vad handlar det om?