uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Digitaaliset tuotepassit kestävän kasvun työkaluina

EU vauhdittaa kiertotaloutta asettamalla vaatimuksia tuotteiden digitaalisille tiedoille jo lähivuosina. Digitaaliset tuotepassit kokoavat yhteen dataa tuotteiden kestävyydestä, materiaaleista ja raaka-aineista. Samalla avautuu mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan ja tuotetiedon ympärille rakennettujen palveluiden kehittämiselle.

Kirjoittajat

Katri Korhonen

Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Jenna Kiljunen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Taloudessa tarvitaan jatkuvasti uusia ja entistä fiksumpia toimintamalleja sekä työkaluja, jotta kulutuksemme ohjautuisi nykyistä kestävämpään suuntaan. EU:ssa kiertotalouteen siirtymistä kiritetään myös monenlaisella sääntelyllä. Tulevaisuudessa lähes kaikilta EU:n markkinoille tulevilta tuotteilta vaaditaan lain mukaan digitaalinen tuotepassi (Digital Product Passport, DPP).

Sitra on tukenut yrityksiä tulevassa muutoksessa rahoittamalla tuotepasseihin liittyviä kokeiluja ja opit on nyt koottu yksiin kansiin. Työpaperin mukaan Eurooppa voi oppia digitaalisten tuotepassiratkaisujen kehittämisessä paljon suomalaisista pilottihankkeista.

Raportti esittelee neljän suomalaisen pilottihankkeen tuloksia tulevan EU-sääntelyn tueksi ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Mikä ihmeen digitaalinen tuotepassi?

Digitaalinen tuotepassi (englanniksi Digital Product Passport, DPP) on EU:n teknologiakonsepti, joka kerää yhteen tuotetiedot koko tuotteen valmistus- ja tuotantoketjusta. Tämä tarkoittaa tietoja esimerkiksi raaka-aineista, tuoteturvallisuudesta, käytöstä ja kierrätettävyydestä. 

Käytännössä digitaalisilla tuotepasseilla tarkoitetaan fyysisen esineen nk. digitaalista versiota. Tuotepassit tarjoavat tarkkaa ja luotettavaa tietoa tuotteesta läpi sen valmistus- ja kuljetushistorian. 

Toimitusketjujen läpinäkyvyyden tarkoituksena on muun muassa edistää kestävää suunnittelua ja tuotantoa, mahdollistaa siirtyminen kiertotalouteen, tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille ja auttaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja.

Datasta vauhtia tekstiilien korjaustuotteiden -ja palvelujen kasvuun

Suomalaisen ulkoiluvaatevalmistaja Haltin kokeilussa haluttiin ymmärtää, mitä digitaalisia valmiuksia tuotepassin toteuttaminen vaatii tekstiilialan yrityksen näkökulmasta ja millaista rahallista panostusta siihen tarvitaan.

Toisessa kokeilussa Struggle Creative tarkasteli lohkoketjuteknologian hyödyntämistä tuotepassien hajautetun infrastruktuurin pohjana tekstiiliteollisuudessa. 

Tekstiiliala on jatkuvasti suurennuslasin alla merkittävien päästöjensä vuoksi ja alaa koskeva digitaalinen tuotepassi on osa EU:n Kestävät ja kiertotalouteen perustuvat tekstiilit vuoteen 2030 mennessä -visiota. Sen tavoitteena on, että kaikki EU:n alueella myytävät tekstiilituotteet ovat pitkäikäisiä, korjattavissa ja kierrätettävissä uudeksi raaka-aineeksi. 

Tuotepassit voivat vauhdittaa tekstiilien kierrätystä sekä uusien kiertotalouden liiketoimintamallien, kuten korjauspalvelujen ja -tuotteiden syntymistä. Haasteena on, kuinka kuluttaja voi helposti vertailla eri tuotteiden ja valmistajien tuotepasseja ja kuinka kaikki data voidaan järjestää toimivasti monitahoisessa hankintaketjussa, vaatteen käytön aikana ja silloin, kun kuluttaja luopuu vaatteesta.

Elintarvikkeiden ja terästuotteiden kuljetuspäästöt näkyviin

Digitaalisen tuotepassin avulla kuluttaja voi saada tarkat tiedot tuotteen valmistamisesta, mutta myös sen kuljetuksesta syntyneestä hiilijalanjäljestä. Teräsyhtiö SSAB:n, elintarvikeyhtiö Orklan ja PBI Research Institute -konsulttiyrityksen yhteiskokeilussa testattiin kuljetusketjun päästötietojen mittausta, jakamista ja tallentamista. Esimerkkituotteiksi valikoitui Orklan pakasteruokaa sekä SSAB:n teollisia terästuotteita, joita kuljetettiin tie- ja meriliikenteessä. 

Päästöttömästi kuljetettu tuote voi luoda yrityksille mahdollisuuden kilpailuetuun. Yritykset siis hyötyvät, kun raaka-aineen hiilijalanjälki pystytään osoittamaan arvoketjussa aina lopputuotteeseen asti. Kuluttajille ja yritysasiakkaille tuotteiden päästöttömyys tarjoaa puolestaan porkkanan vastuullisiin valintoihin.  

Kokeiluissa painottui se, että kuluttajilla, asiakasyrityksillä ja sijoittajilla on varsin erilaisia tarpeita digitaalisille tuotepasseille, ja eri näkökulmat pitäisi muistaa tuotepasseja koskevassa sääntelytyössä ja niiden kehittämisessä.

Uusi elämä työkoneiden akuille datan avulla

Pohjoismaisten työkonevalmistajien Sandvikin ja Kalmarin kanssa tehdyssä akkupassikokeilussa kehitettiin digitaalista akkupassia satamissa ja kaivoksissa käytettävien työkoneiden akuille. Kokeilussa testattiin miten tuotepassin tarjoamat tiedot voivat auttaa teollisuuden toimijoita muun muassa päästöjen laskennassa ja vähentämisessä.

Tuotepassin tietojen avulla voidaan tehostaa koneiden akkujen huoltotoimia, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, ja siten pidentää akkujen elinkaarta. Kun akku ei enää sovellu työkoneessa käytettäväksi, tiedot akun kunnosta voivat auttaa sen tarjoamisessa uusiin käyttötarkoituksiin, kuten energian varastointiin. 

Pilotissa havaittiin, että digitaalisten tuotepassien käyttöönotto edellyttää uusia datan jakamista helpottavia palveluja, kuten datan välityspalveluja. Myös datan saatavuus vaatii uudenlaisia ratkaisuja. Saatavuutta on parannettava niin, että eri toimijat pääsevät dataan käsiksi ja voivat hyödyntää sitä arvoketjussa. 

Digitaalisten tuotepassien sääntely etenee EU:ssa vaiheittain. Uusi akkuasetus astuu voimaan jo vuoden 2024 aikana ja tekee akkujen tuotepassista pakollisen.

Yritykset kaipaavat esimerkkejä ja vertaistukea tuotepassien toteuttamiseen

Osa yrityksistä eri toimialoilla hyödyntää dataa jo tehokkaasti, ja suhtautuu tulevaan tuotepassisääntelyyn odottavin mielin, kun toiset ovat vasta alkumetreillä. Sitra suosittaa piloteista nousseiden oppien perusteella, että komission ja sen jäsenvaltioiden tulee tukea eurooppalaisia toimialoja ja yrityksiä valmistautumaan tulevaan sääntelyyn. 

Sitran projektijohtaja Laura Haleniuksen mukaan tuotepassit ovatkin yrityksille iso muutos. Tuotepassien käyttöönoton vauhdittamiseksi Sitra ehdottaa investointeja tuotekehitykseen sekä pilottihankkeiden ja vertaisverkostojen tukemiseen. “Sitra myös rahoittaa FINNPASS-verkostoa, jossa suomalaiset toimijat vaihtavat tietoa tuotepassikehityksestä ja jakavat osaamistaan. Yrityksillä on valtava tarve oppia aiheesta lisää ja kuulla muiden edistymisestä”, Halenius kertoo.

EU:ssa tarvitaan myös avoimia testialustoja ja kokeiluympäristöjä, jotta yritykset voivat testata erilaisia ratkaisuja tuotepassien tietojen jakamiseksi. Suomalaisissa tuotepassipiloteissa julkinen maksuton testausympäristö toimi merkittävänä organisaatioiden välisen datansiirron ja yhteistyön mahdollistavana alustana. 

“Yritysten pitää ymmärtää tuotepasseista saatavat hyödyt. On tärkeää tunnistaa toimialakohtaisesti sellaiset käyttötapaukset tuotepasseille, jotka ovat kiertotalouteen siirtymisen kannalta erityisen vaikuttavia ja joiden toteuttamiseen yrityksillä on jo nyt valmiuksia”, Halenius sanoo.

Lue lisää

Mistä on kyse?