nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Enkät: Klimatattityderna vid industriföretagen smyger sig framåt – särskilt de stora företagen en drivkraft bakom förändringarna

Till och med 85 procent av de finländska industriföretagen anser att klimatförändringen är en faktor som redan idag påverkar verksamhets­miljön eller som kommer att göra det i framtiden. Detta framgår av Sitras enkät. Samtidigt visar resultaten att för tillfället anser endast knappt hälften av alla företag att kolneutralitet och koldioxidsnåla produkter och lösningar är en källa till strategisk konkurrenskraft.

Författare

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Publicerad

Under FN:s klimatmöte i Madrid förhandlade man under de senaste två veckorna om de åtgärder som krävs för att hejda klimatförändringen. Trycket på att få till stånd större minskningar i utsläppen ökar och företagen har en viktig roll när det gäller att uppnå klimatmålen. Lösningarna i föregångarbolagen bäddar också för en övergång mot ett kolneutralt Kolneutral Produkt, företag, kommun eller stat som bara producerar den mängd koldioxidutsläpp som det kan binda. Kolavtrycket för en kolneutral produkt är noll under hela livscykeln. Öppna termsidan Kolneutral samhälle. Eftersom man väntar sig att olika lösningar på de utmaningar som klimatförändringarna medför kommer att vara en enorm marknad i framtiden, har Sitra undersökt om industrin i Finland anser att kolneutralitet och koldioxidsnålhet är en konkurrensfaktor.

Bland de finländska industriföretagen ansåg 84 procent att kolneutrala och koldioxidsnåla produkter är en viktig källa till strategisk konkurrenskraft, endera redan nu eller i framtiden. År 2015 var motsvarande siffra 75 procent. En ännu större andel (85 %) av företagen anser att klimatförändringen är en faktor som påverkar verksamhetsmiljön redan idag eller som kommer att göra det i framtiden. För båda frågorna var dock betydande del av företagen av den åsikt att frågan är viktig först i framtiden.

{ __(’Sorry, your browser does not support inline SVG.’) }

Svepa bilden

”Det är förstås litet oroväckande att man med tanke på hur viktig man anser att frågan kommer att vara i framtiden ändå inte är beredd att vara föregångare”, säger Sitras expert Samuli Puroila.

Resultatet framgår av den enkät som Sitra låtit Taloustutkimus Oy genomföra i månadsskiftet oktober-november. I enkäten deltog chefer eller experter från över 500 finländska industriföretag. Enkäten genomfördes förra gången för fem år sedan.

{ __(’Sorry, your browser does not support inline SVG.’) }

Svepa bilden

”Andelen företag som både tror på effekterna av klimatförändringen och på de lösningar som den innebär har ökat en aning under fem år. Vi går alltså i rätt riktning. Attityden hos de som bestämmer vid företagen dock ändrat överraskande långsamt, med tanke på hur mycket vi känner till om klimatförändringens effekter och behovet av snabba klimatåtgärder”, säger Puroila.

”Företagen och industrin har en central roll när det gäller att utveckla olika lösningar, och marknaden för utsläppssnåla lösningar kommer helt säkert att uppleva en betydande tillväxt i framtiden. Därför är det viktigt att företagen hänger med i förändringarna och redan i god tid undersöker hur klimatförändringens effekter inverkar på affärsverksamheten”, säger Puroila.

Stora företag tar klimatförändringen på allvar

Enkätens resultat visade att stora företag avvek tydligt från de övriga företagen. Bland de företag som sysselsätter över 100 personer anser till och med 54 procent att klimatförändringen är en faktor med stor inverkan på företagets verksamhetsmiljö. I motsats anser endast fyra procent av de stora företagen att klimatförändringen inte alls är av betydelse.

I stort sett alla stora företag (98%) anser att kolneutrala och koldioxidsnåla produkter är en viktig källa till strategisk konkurrenskraft, endera redan nu eller i framtiden.

Bland de stora företagen har det jämfört med resultaten från den tidigare undersökningen skett en stor förändring i attityderna. År 2015 ansåg nämligen endast 22 procent av de stora företagen att klimatförändringen hade stor inverkan på verksamhetsmiljön.

Att man tar klimatförändringen på allvar syns också i de stora företagens verksamhet. Om man jämför med alla enkätsvar, är det helt klart mycket vanligare att man mäter koldioxidavtrycket vid stora företag (74 % vid stora företag, 25 % bland alla). De stora förtegens aktiva åtgärder syns också i att man mäter koldioxidhandavtrycket, alltså de klimatfördelar som företaget producerar. Bland de stora företagen uppger 28 procent att man mäter koldioxidhandavtrycket. Den motsvarande andelen om man ser på alla företag är 14 procent. Bland de stora företagen eftersträvar dessutom 60 procent att minska koldioxidutsläppen eller koldioxidavtrycket och 38 procent eftersträvar kolneutralitet.

”Det är fint att se att man vid de stora företagen redan vaknat upp och tagit tag i klimatförändringen, och att man ser den som en källa till strategisk konkurrenskraft. De finländska företagen har goda möjligheter att göra låga utsläpp till en konkurrensfördel på den växande internationella marknaden. Vi hoppas att man också bland mindre företag som vill växa ska inse detta”, påpekar Puroila.

En stor förändring inom livsmedelsindustrin

När man ser på resultaten branschvist anser i synnerhet företagen inom energiindustrin att klimatförändringen har en stor inverkan på företagens verksamhetsmiljö. Man anser också att kolneutralitet och koldioxidsnåla lösningar är en viktig källa till strategisk konkurrenskraft. De branscher som lägger näst störst vikt vid dessa aspekter är miljöbranschen, kemiindustrin och skogs- och pappersindustrin.

”Inom livsmedelsindustrin kan man se en stor förändring jämfört med för fem år sedan. Man anser nu att både klimatförändringens betydelse och att ta fram lösningar på den är allt viktigare. Detta kan säkert förklaras med att producenternas attityder förändrats, vilket syns i att till exempel efterfrågan på växtbaserade proteinprodukter ökat,” bedömer Puroila.

Vad handlar det om?