nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Stigar för målinriktad hållbarhetsrapportering

Hurdana är Sitras erfarenheter av att utnyttja målen för Agenda 2030?

Publicerad

Ansvarsfullhet är en förutsättning som spelar en allt större roll när det gäller framgång såväl för samhället som för dess olika organisationer. Ansvarsarbetet avspeglar tydligt sin tid. Idag granskas temat mera övergripande än någonsin tidigare. Ett uttryck för detta är att målen inom hållbar utveckling har blivit en viktig referensram för ansvarsarbetet. Ansvarsfullhet och hållbarhet är sammankopplade på många sätt.

Rapporteringen är en viktig del av ansvarsarbetet och det finns ett stort antal handlingsmodeller och standarder för den. I Sitras rapport Polkuja tavoitteelliseen kestävyysraportointiin fokuserar vi på hållbarhetsrapportering (sustainability reporting).

Med hållbarhetsrapportering avser vi den del av rapporteringen där organisationens mål och verksamhet på ett framtidsinriktat sätt speglas uttryckligen mot målen för hållbar utveckling.  Därvid utgör handlingsprogrammet Agenda 2030, som FN:s medlemsstater har avtalat om, den rådande referensramen. Om hållbarhet rapporteras inte nödvändigtvis separat, utan hållbarheten kan ingå i den övriga ansvarsrapporteringen.

Hållbarhetskartläggningarna handlar om val

Hållbarhetskartläggningar kan göras på många olika sätt beroende på kartläggningens mål och användningsändamål samt beroende på tiden, kunnandet och resurserna som finns till förfogande. Kartläggningar och utvärderingar av verksamheten och målen, som görs för hållbarhetsrapporteringen, är en användbar grund även för annat arbete som främjar hållbarhet.

I planeringsfasen måste ett stort antal val göras bland annat avseende målen för kartläggningen (varför?), på vilka företeelser i organisationen kartläggningen riktas in och på vilket sätt de s.k. SDG-målen (Sustainable Development Goals), som fastställts i handlingsprogrammet Agenda 2030, behandlas (vad?), samt på vilket sätt kartläggningen genomförs (hur?). Vi identifierade sammanlagt 36 olika val, som det är nödvändigt för aktörerna att göra.

Hållbarhetskartläggning av Sitras verksamhet och mål 

Under åren 2018–2019 gjorde vi en hållbarhetskartläggning av Sitras mål med SDG-målen som referensram. För kartläggningen gjorde vi bland annat följande val.

Varför? Eftersom Sitra är en offentlig organisation och en samhällsaktör som arbetar för att skapa framgång för Finland i framtiden är utgångspunkten att Sitra ska agera öppet, ansvarfullt och hållbart. Vi vill förbättra vår färdighet att ta del i samhällsdiskussionen om hållbarhet och stärka vår slagkraft i frågor som gäller hållbar utveckling.

Vad? Vi studerade SDG-målens koppling till Sitras mål och verksamhet på tre nivåer: samhällsvisionen, projektverksamheten och den interna praxisen. Utgångspunkten var att hållbar utveckling fullföljs bäst när de tre nivåerna stöder varandra. I kartläggningen fokuserade vi på Sitras mål i stället för på effekterna. Detta var befogat eftersom det var första gången som kartläggningen gjordes och en separat utvärdering av effektiviteten av Sitras verksamhet publicerades år 2019.

Hur? Vi inledde arbetet på personalens initiativ och ledningen gav sitt stöd för det. Vi utförde arbetet på ett självstyrt sätt och i brett samarbete med medlemmarna i vår arbetsgemenskap.

När vi jämförde Sitras samhällsvision (Välfärdens nästa rond) och fokusområdena inom projektarbetet märkte vi att som helhet motsvarar projektens och visionens fokusområden i hög grad varandra. Verksamheten styrs alltså enligt strategin.

Smärtpunkterna och de starka sidorna, som identifierats i utvärderingar av politiken för hållbar utveckling i Finland, tog sig ett tudelat uttryck i Sitras mål. Å ena sidan har Sitra fokuserat på de väsentliga smärtpunkterna när det gäller hållbar utveckling i Finland. Dessa är till exempel klimatgärningar (SDG #13), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (#8) samt minskad ojämlikhet (#10). Å andra sidan har Sitra satsat på utveckling av Finlands starka sidor, såsom god utbildning (#4) och god förvaltning (#16).

Före den här kartläggningen har interna förfaringssätt som främjar hållbar utveckling inte utarbetats systematiskt eller formulerats tillräckligt på Sitra. I och med kartläggningen blev många anställda de facto medvetna om en hel del intern praxis som redan främjar hållbar utveckling. Samtidigt gav kartläggningen möjlighet att hitta på nya sätt att främja hållbar utveckling i det dagliga arbetet.

Lärdomar och observationer 

Ju djupare vi analyserade vår egen kartläggning, desto mer övertygade blev vi om att det lönar sig att medvetet och situationsanpassat välja tillvägagångssätten som styr kartläggningen.

De bästa användningsändamålen för kartläggningen identifieras tillsammans. När arbetet inleddes ställdes inga ambitiösa mål upp för kartläggningen rörande kommunikation eller utveckling av verksamheten. Snarare var målet att tillsammans med personalen identifiera eventuell nytta och eventuella användningsändamål för kartläggningen.

Flexibel tolkning av SDG-målen lönar sig. Konsekvent främjande och tillämpning av SDG-målen lyckas bäst om målen tolkas i dialog och på ett flexibelt sätt så att organisationens olika nivåer och synvinklar beaktas.

Brett internt samarbete engagerar personalen i arbetet för hållbar utveckling. Att främja hållbar utveckling är på ett eller annat sätt en del av allas arbete, vilket ofta stärker upplevelsen av att arbetet är betydelsefullt.

Läs mer!

Sitran selvityksiä 163
Polkuja tavoitteelliseen kestävyysraportointiin
Sitran opit Agenda 2030 -tavoitteiston hyödyntämisestä
Eeva Hellström, Kalle Nieminen ja Pinja Parkkonen
Toukokuu 2020

Vad handlar det om?