uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Luontoarvoille kehitetään markkinaa – uusi palvelu tuo yhteen luontotoimien myyjät ja ostajat

Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan uusia keinoja ja kokeiluja. Tulevaisuudessa luontoarvomarkkinat voisivat tuoda yhteen maanomistajat sekä luontoarvojen hankkimisesta kiinnostuneet kansalaiset, organisaatiot ja yritykset. Luontoarvomarkkinoita pilotoidaan maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton MTK:n Luontoarvot.fi-palvelussa. Sitra rahoittaa kokeilua.

Kirjoittajat

Tatu Torniainen

Johtava asiantuntija, Luonto ja talous

Antti Koistinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kansalaiset , organisaatiot ja yritykset ovat entistä kiinnostuneempia osallistumaan luontoarvojen turvaamiseen. Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi metsäluonnon monimuotoisuuden vapaaehtoista suojelua, hiilensitomista tai vesistöjen tilaa parantavia toimia.

Myös maanomistajat haluavat tehdä luontoa vahvistavia toimia. Sen vuoksi on tärkeää, että maanomistajien luontotoimille on tarjolla monipuolisesti rahoitusta. Toistaiseksi käytännön toteutus on ollut vaikeaa, sillä Suomesta on puuttunut toimiva markkinapaikka, jossa luontoarvojen myyjät ja ostajat voivat kohdata.

Tilanteeseen etsitään nyt ratkaisua kehittämällä uudenlaista luontoarvojen kauppapaikkaa. Luontoarvot.fi-palvelun avulla maanomistajat voivat tarjota metsissään olevia monimuotoisuuskohteita suojeluun tai tehdä toimia, joilla kohteen monimuotoisuutta parannetaan. Kohteet voivat vaihdella yksittäisistä säästöpuista pysyviin suojelualueisiin tai riistatiheiköistä soiden ennallistamiseen.

Vastaavasti luontoarvoista kiinnostuneet kansalaiset, organisaatiot ja yritykset voivat ilmoittaa palvelussa, että haluavat hankkia luontokohteita, rakennepiirteitä tai vaikkapa ennallistamistoimia. Alkuvaiheessa palvelun tavoitteena on selvittää eri toimijoiden kiinnostusta hankkia luontoarvoja.

Luontoarvomarkkinan kehittäminen

Mitä ovat luontoarvokohteet?

Monimuotoisuudelle arvokkaat rakennepiirteet

 • Elävät säästöpuut
 • Kuolleet säästöpuut, lahopuu
 • Sekapuustoisuus jossain muodossa, kuten esim. hakkuukuvion järeät haavat
 • Puustoinen vesistön suojakaista
 • Puustoinen elinympäristöjen vaihettumisvyöhyke: metsä-suo, metsä-maatalouselinympäristö jne.
 • Tekopökkelöt
 • Riistatiheiköt
 • Luonnontilainen vesitalous (kohdetta ei ojiteta)

Suojelukohteet

 • Elinympäristö
 • Lajisuojelukohteet
 • Maisema

Ennallistamiskohteet

 • Suo, puustoinen tai puuton
 • Perinnebiotooppi
 • LehtoPidemmällä tähtäimellä tavoitteena on tuoda uutta rahoitusta luontokadon pysäyttämiseen, tarjota metsänomistajille vaihtoehtoisia tulolähteitä ja toisaalta rohkaista yhteiskunnan toimijoita luontotekoihin.

Hankkeen taustalla on maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittaa kehitystyötä ja luontoarvomarkkinan pilotointia.

Luonnon arvo ja hyvät toimet näkyviin

Sitran johtava asiantuntija Tatu Torniainen pitää nyt kehitteillä olevaa työkalua kiinnostavana. Hän painottaa, että luontokadon ratkaisemisessa on keskeisen tärkeää saada luonnon tarjoamien palveluiden (nk. ekosysteemipalvelut) arvo näkyväksi.

”Vapaaehtoisuuteen perustuva luontoarvojen kauppapaikka on yksi keino valikoimassa. Sen avulla on mahdollista löytää uusia tapoja rahoittaa työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi”, sanoo Torniainen.

Torniainen pitää tärkeänä, että hankkeessa myös kehitetään mittareita ja arviointimenetelmiä, jotka mahdollistavat toimenpiteiden vaikutusten ja luontoarvojen todentamisen luotettavasti. Luotettavat markkinat edellyttävät pelisääntöjen, läpinäkyvyyden, oikeuspohjan ja vaikutusten todentamisen kehittämistä sekä käytännön kokeiluja. MTK:n hanke tarjoaa hyvän mahdollisuuden edistää tavoitteita.

”On tärkeää, että kauppapaikan toimintamallia kehitetään tieteellisen tiedon pohjalta läpinäkyvästi. Tämä voisi mahdollistaa palvelun hyödyntämisen esimerkiksi ekologisten kompensaatioiden toteuttamiseksi”, toteaa Torniainen.

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan sitä, että ihmisen luonnolle aiheuttama haitta korvataan jossain toisessa kohteessa. Esimerkiksi uuden tehdasalueen tai tuulivoimapuiston tieltä kaadettavan metsän luontoarvot voitaisiin kompensoida suojelemalla tai ennallistamalla vastaava alue toisaalla.

Markkinapaikan testiversio julkaistiin 2022. Alkuvaiheessa palvelu on luontokohteiden ilmoitustaulu, mutta tavoitteena on kehittää siitä monipuolinen alusta luontoarvojen vahvistamiseen.

Lue lisää:

Luontoarvot.fi-sivuston testiversio

Hankkeen etenemistä voi seurata MTK:n sivuilla.