uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Selvitys: Rakentava vuorovaikutus ratkaisee pelin etätiimeissä

Kun etänä työskentelevät tiimit ratkaisevat viheliäisiä ongelmia, tiimin jäsenten kyvyt sanoittaa ajatuksia ja luoda sanallista yhteyttä muiden näkemyksiin ovat tärkeitä.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Teemojen ja toimintojen vastuuviestijät

Julkaistu

Tasapuolisesti osallistuvat tiimit rakentavat toistensa välille liittymäpintoja pohtivien puheenvuorojen ja avointen kysymysten avulla.

Muutoskyvykkäiden ja menestyvien etätiimien toiminta riippuu sen jäsenten riitävän tasapuolisista mahdollisuuksista osallistumiseen sekä tietoisesta tavasta rakentaa siltoja eri näkökulmien välille. Tämä käy ilmi Aalto-yliopiston tutkimuksesta, jossa seurattiin Sitra Lab -koulutusohjelmaan osallistuneiden tiimien etätyötä.

– Ratkaisujen löytämisen kannalta oli tärkeää, että tiimi säilyttää eri etenemisvaihtoehdot avoinna ennen ongelmanratkaisua. Rakentava vuorovaikutus ja avoimuus eri näkökulmille osoittautuivat tärkeiksi tekijöiksi poikkeusajan etätiimityössä, toteavat tutkijat Satu Rekonen ja Kari Jalonen Aalto-yliopistosta.

Menestyvillä etätiimeillä tutkijat tarkoittavat tasapuolisesti osallistuvia ja tasaisesti eteneviä tiimejä, eivät niinkään itse ongelmanratkaisussa menestyviä.

Tulevaisuuden yhteiskunnallisia ongelmia ratkotaan yhdessä

Aalto-yliopiston tutkimuksessa seurattiin neljää viheliäisten ongelmien parissa työskentelevää tiimiä seitsemän kuukauden ajan. Tiimit osallistuivat Sitra Lab -koulutusohjelmaan, jossa etsittiin kokeilujen avulla luontopohjaisia ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. Tiimien jäsenet edustivat yhteiskunnan eri sektoreita ja eri aloja.

– Sitra Labia koskevat havainnot voidaan mielestäni rinnastaa koskemaan useimpia sellaisia asiantuntijatiimejä, joissa on eri alan tai näkökulman edustajia ja joissa ratkotaan monimutkaisia ongelmia, Rekonen toteaa.

Aineistoa kerättiin havainnoimalla valittuja tiimejä ensimmäisen koronapandemiavuoden 2020 aikana. Havainnointiaineistoa kertyi yli 220 tuntia. Tämän lisäksi tutkijat tekivät yhteensä 35 haastattelua.

–Tutkimuksen havainnot ovat käyttökelpoisia useimmissa kehittämisprosesseissa. Puhumme usein monimutkaisista kokonaisuuksista hienoilla termeillä, mutta arjessa kehittämiseen liittyy tavallisia tilanteita, tunteita ja haasteita, joita me kaikki kohtaamme. Niiden ymmärtäminen paremmin on ollut silmiä avaavaa, toteaa Sitra Labin johtava asiantuntija Riina Pulkkinen.

Muutoskyvykkäät etätiimit sanoittavat ajatuksiaan

Ominaista tasapuolisesti osallistuville tiimeille oli aktiivinen omien ajatusten sanoittaminen muille sekä oman viestin pehmentäminen vuorovaikutustavoilla, joihin muiden oli helppo liittyä.

Tiimeissä myös huolehdittiin siitä, ettei kukaan jää keskustelussa taka-alalle. Jos joku osallistujista oli ollut pitkään kuuntelijan roolissa, piti joku muista jäsenistä huolen siitä, että myös tämä tuli kuulluksi esimerkiksi kysymällä suoraan hänen näkemystään käytyyn keskusteluun. Tämä auttoi jäseniä varmistamaan, että tehtyihin valintoihin saatiin mukaan kaikkien jäsenten asiantuntemus.

Taitoa hyödyntää erilaista asiantuntijuutta

Yhteiskunnallisia ongelmia ratkaistaessa tiimien monialaisuus ja erilaiset näkemykset ovat voimavara. Erilaisista asiantuntijoista koostuva tiimi ei kuitenkaan vielä takaa, että asioita tarkastellaan useista näkökulmista tai että laajempaa näkökulmaa hyödynnettäisiin.

Tiimillä tulee olla myös kykyä hyödyntää tiimissä olevaa erilaista asiantuntijuutta. Tulevaisuuden vahva asiantuntijuus ei ole vain syvää tietämystä omasta alasta, vaan kykyä käydä keskustelua muiden asiantuntijoiden ja osallisten kanssa. Hyvä vuorovaikutus vei tiimejä eteenpäin ja sille oli ominaista, että keskustelussa rakennettiin aiemman ajatuksenvaihdon päälle ja omia näkemyksiä liitettiin käytyyn keskusteluun.

Sitra Labin tiimeissä omista näkemyksistä ei kuitenkaan pidetty niin tiukasti kiinni, että se olisi muodostunut esteeksi tiimin yhteiselle ajattelulle ja eteenpäin menolle. Jotta tiimi saattoi edetä konkreettiseen lopputuotokseen annetussa ajassa, yksittäisen tiimin jäsenen piti toisinaan päästää irti omasta ideasta ja näkökulmasta.

Sitran selvityksiä 196: Kohti viheliäisten ongelmien ratkaisemista – ongelman monipuolinen ymmärrys ja yhteinen suunta monialaisissa tiimeissä

Mistä on kyse?