uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Hankehaku: Vaikuttavuus­kiihdyttämölle pitkäjänteinen kehittäjä ja toteuttaja

Vaikuttavuuskiihdyttämö on suunnattu vaikuttavuudesta kasvua hakeville yrityksille. Haemme kiihdyttämö­toiminnalle innostunutta kehittäjää ja toteuttajaa. Haku päättyy 17.5.

Julkaistu

Sitran kehittämä Vaikuttavuuskiihdyttämö on erikoistunut yritysten taloudellisesti kannattavan liiketoiminnan edistämiseen sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen. Se on ollut omalla alallaan myös kansainvälinen edelläkävijä. Sitran vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvä projekti päättyy vuoden 2019 lopussa, joten haemme vaikuttavuuskiihdyttämötoiminnalle nyt pitkäaikaista toteuttajaa ja kehittäjää.

Hankehaun tavoitteena on synnyttää kiihdyttämö yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja hakea kasvua vaikuttavuuslähtöisesti. Kyse on siis sellaisista yrityksistä, jotka näkevät yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kilpailuetuna.

Etsimme tahoa, jolla on halu ja kyky sitoutua pitkäjänteisesti vaikuttavuuslähtöisen kiihdyttämön toimintaan ja kehittämiseen.

Siirry hakulomakkeeseen tästä linkistä ja täytä lomake viimeistään 17.5.2019.

Miten hakijoita arvioidaan?

Pitkäjänteisen toiminnan sekä kunnianhimoisen ja vaikuttavan suunnitelman lisäksi hakijoiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin hakemuksen kohtiin (edellä mainitut ja seuraavaksi yksilöitävät arviointikriteerit jäljempänä yhdessä ”Arviointikriteerit”):

  • Kuvaile toimintanne vakiintuneisuutta ja potentiaalia vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kiihdyttämiseen
  • Kuvaile vaikuttavuusajattelua, johon kiihdyttämössä nojaudutaan: Millaisessa roolissa yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vaikuttavuuuslähtöisen liiketoiminnan ja positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten maksimointikyvyn kehittäminen kiihdyttämössä on? Miten vaikuttavuusajattelun kehittymisestä huolehditaan?
  • Kuvaile miten kiihdyttämö toimii: Miten ohjelmaan valitaan ja ketkä siihen voivat osallistua? Mitä kiihdyttämöohjelma vaatii osallistujalta? Millä volyymillä kiihdyttämö toimii?
  • Millainen on kiihdyttämön ansaintalogiikka?
  • Millainen yhteistyöverkosto kiihdyttämöllä on ja millaisessa ekosysteemissä se toimii? Onko kiihdyttämöllä siihen kiinteästi liittyneitä vaikuttavuussijoittajia sekä vaikuttavuuden asiantuntijoita ja käytettävissä koulutukseen, sparraukseen ja mentorointiin? Millaista osaamista kiihdyttämön ydintiimissä on?
  • Onko kiihdyttämöllä mahdollisuus ottaa Sitran rahoitus vastaan ns. de minimis -tukena (max 45 000 euroa vuonna 2019)?
  • Mikä on de minimis -rahoituksen osuus vaikuttavuuskiihdyttämön kokonaisrahoituksesta ja miten kokonaisrahoitus on hankittu? Tarvitseeko kiihdyttämö muuta kuin rahallista tukea? Miten se on hankittu/hankitaan?
  • Mitä kiihdyttämö tavoittelee kahden ja neljän vuoden aikajänteellä? Miten vaikuttavuus linkittyy tähän kehitykseen?
  • Onko kiihdyttämöllä valmius toimia kansainvälisesti? Missä laajuudessa ja millaisin tavoittein?
  • Voisiko vaikuttavuuskiihdyttämönne toimia myös muihin kiihdyttämöohjelmiin osallistuvien vaikuttavuussparraajana – miten?

Toivomme, että kiinnostuneet toimijat esittelevät hakulomakkeella kiihdyttämökonseptiaan edellä mainitut Arviointikriteerit huomioiden. Hakemukseen tulisi liittää lisäksi lyhyt luonnehdinta ja perustelut sille, miksi juuri tämä kiihdyttämö tarvitaan ja miksi hakija on oikea taho viemään vaikuttavuuslähtöistä kiihdyttämötoimintaa pitkäjänteisesti eteenpäin. Luonnehdinta ja perustelut otetaan Arviointikriteerien lisäksi huomioon hakijoita arvioitaessa.

Hakemuksessa tulee lisäksi yksilöidä hakijan kontaktihenkilöiden yhteystiedot (nimi ja sähköposti tai puhelinnumero).

Miten haku etenee?

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kutsumme hakemusten perusteella lupaavimmat hakijat jatkokeskusteluihin. Olemme yhteydessä jatkokeskusteluihin valittuihin viimeistään 30.5.2019. Jatkokeskustelut käydään kesäkuun 2019 aikana.

Sitralla on oikeus olla valitsematta hakijoita jatkokeskusteluihin, jos hakijat eivät Sitran arvion mukaan täytä asetettuja Arviointikriteerejä.

Haun toisessa vaiheessa jatkokeskusteluihin kutsutuista hakijoista valitaan enintään kaksi hakijaa. Kullekin valitulle hakijalle myönnetään rahoitusta maksimissaan 45 000 euroa. Päätös rahoituksesta tehdään hakemusten, jatkokeskusteluiden sekä mahdollisten lisäselvitysten perusteella, joiden lisäksi Sitra voi pyytää hakemuksista myös ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Rahoituksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että Sitra ja rahoituksensaaja tekevät erillisen rahoitussopimuksen. Päätökset rahoituksen myöntämisestä tehdään elokuussa 2019, jonka jälkeen voidaan edetä rahoitussopimuksen tekemiseen.

Sitra pidättää oikeuden olla rahoittamatta hankkeita, mikäli hakijat, eivät Sitran arvion mukaan täytä Arviointikriteerejä.

Hakija vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden henkilötietoja hakuilmoituksessa vaaditussa laajuudessa Sitralle hankehakua ja hankkeiden toteuttamista varten. Kontaktihenkilöiden henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä. Sitran henkilörekisterin rekisteriseloste on luettavissa täältä.

Lisätietoja

Sitra toteutti vuosina 2015–2017 neljä Vaikuttavuuskiihdyttämöä. Tutustu niiden taustalla olevaan ajatteluun sekä toteutukseen ja oppehin: Vaikuttavuuden askelmerkit (Sitran selvityksiä 130)

Lisätietoja de minimis -tuesta:

Mistä on kyse?