artikkelit
Arvioitu lukuaika 6 min

Fiksu arki goes China -kilpailun säännöt

Fiksu arki -kilpailu on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra tai järjestäjä) yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestämä, kasvaville yrityksille tarkoitettu kilpailu, jolla pyritään löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat kuluttajien ekologisesti kestävää arkea. Kilpailun tavoitteena on nostaa näitä ratkaisuja esille ja tukea niiden kansainvälistymistä.

Julkaistu

Millaisia ratkaisuja haetaan?

Kilpailuun halutaan kaupallisia ratkaisuja, joita hyödyntämällä kuluttajat voivat parantaa arkielämänsä ekologista kestävyyttä. Ratkaisut voivat esimerkiksi pienentää hiilijalanjälkeä tai säästää luonnonvaroja.

Kilpailuun etsitään kasvavia yrityksiä, joille kaupallisen ratkaisun kansainvälistyminen on ajankohtaista, ja joilla on lisäksi aito kiinnostus ja todellinen valmius laajentaa toimintaansa kansainvälisesti ja osallistua kehitysohjelman avulla ratkaisunsa kokeiluun Kiinassa.

Kilpailuun voi osallistua ratkaisulla, joka liittyy esimerkiksi johonkin seuraavista kuudesta teemasta: 1) asuminen, 2) liikkuminen, 3) ruokailu, 4) tavarat & palvelut, 5) Muu kestävää arkea tukeva ratkaisu, 6) jokin edellä mainittujen teemojen yhdistelmä

Mitkä ovat valitsemiskriteerit?

  • Ratkaisu kannustaa kuluttajia uudenlaisiin ekologisesti kestävämpiin valintoihin
  • Ratkaisu on jo Suomessa markkinoilla kuluttajien saatavilla ja yrityksellä on suunnitelma kansainvälistymiseksi
  • Ratkaisu on helppokäyttöinen kuluttajalle ja käytännössä toimiva
  • Ratkaisu on valmis kokeiltavaksi Kiinassa
  • Yrityksellä on halu ja tarve oppia lisää potentiaalisista kuluttaja-asiakkaistaan

Kuka saa osallistua kilpailuun?

Kilpailuun voivat osallistua kasvavat yritykset, jotka täyttävät yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:

  • Yritys on aktiivisesti harjoittanut liiketoimintaa kahden (2) vuoden ajan
  • Yrityksen liikevaihto on vähintään 250 000 euroa ja enintään 30 miljoonaa euroa viimeksi päättyneellä tilikaudella
  • Yritys ei täytä edellä mainittuja kriteerejä, mutta kykenee muilla tavoin osoittamaan liiketoimintansa vakiintuneisuuden ja potentiaalin liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen tavalla, jonka Sitra arvioi riittäväksi.

Yrityksen tulee lisäksi olla kaupparekisteriin merkitty. Yritykseksi ei katsota luonnollista henkilöä, mukaan lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi).

Kilpailuun osallistuvalla yrityksellä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä ja kehitysohjelmaan mukaan pääsevän yrityksen tulee toimittaa ennen sen alkua järjestäjälle pyydettäessä verottajan antama verotodistus verojen suorittamisesta.

Yrityksen tulee lisäksi olla kelpoinen vastaanottamaan de minimis -tukea enintään 20.000 euroa, joka koostuu yrityksen hyväksi tehtävästä konsulttityöstä ja yrityksen yhdelle edustajalle maksettavista matka- ja majoituskuluista.

Yrityksen kilpailuun esittämän ratkaisun tulee olla sen oma ja sillä tulee olla riidaton oikeus ratkaisun immateriaalioikeuksiin ja sillä tulee olla riidaton oikeus hyödyntää ja edelleen kehittää ratkaisua kilpailuun kuuluvan kehittämisohjelman yhteydessä.

Yritys on vastuussa siitä, että sen ratkaisuna esittämä kilpailuehdotus ei riko kolmannen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät tekijöille. Mikäli järjestäjää kohtaan esitetään kilpailuehdotuksen tai kehitysvaiheen aikana syntyneisiin immateriaalioikeuksiin liittyviä vaatimuksia, yritykset ovat velvollisia vastaamaan vaatimuksiin omalla kustannuksellaan.
Yrityksellä tulee lisäksi olla valmius osoittaa vähintään yhden henkilötyökuukauden suuruinen työpanos kilpailuun osallistumasta varten.

Miten kilpailuun osallistutaan?

Kilpailuun osallistuvan ratkaisun kuvaus ja arviointikriteereihin liittyvä tieto esitetään verkkolomakkeella, joka löytyy kilpailun sivustolta. Lomake on täytettävä ja lähetettävä 12.3.2019 klo 16.00 mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä ratkaisuja ei huomioida. Lomakkeen perille saapuminen on osallistujan vastuulla.

Kilpailua koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: fiksuarki@sitra.fi

Yritys voi osallistua kilpailuun usealla eri ratkaisulla, mutta yritys voi tulla palkituksi kilpailussa vain kerran. Tehtyä ehdotusta ei voi suoraan päivittää, mutta yritys voi kilpailuajan rajoissa lähettää uuden ehdotuksen ja mainita sen korvaavan aiemman.

Mikä on kilpailun aikataulu?

5.2.2019 Kilpailun julkistus
12.3.2019 Ratkaisuehdotusten jättöaika päättyy
maaliskuu 2019 Ilmoitus kehitysohjelmaan mukaan päässeille yrityksille
maalis-toukokuu 2019 Kehitysohjelma käynnissä
toukokuu 2019 Kokeilut Kiinassa
toukokuu 2019 Kehitysohjelman päätöstilaisuus

Kehitysohjelma

Tavoitteena on valita vähintään kolme parasta ratkaisua esittänyttä yritystä, jotka saavat osallistua Fiksu arki -kehitysohjemaan, jossa yrityksen luoman ratkaisun konseptia, positiointia ja kommunikointia potentiaalisille asiakkaille kehitetään kokeilujen kautta Kiinassa. Osana yrityksille myönnettävää kehitysohjelmaa, yritykset saavat käyttöönsä konsulttityötä jäljempänä määritellyin tavoin. Lisäksi valittaville yrityksille kustannetaan yhden edustajan matka- ja majoituskulut. Konsulttityön ja matka- ja majoituskulujen muodossa tuleva etu katsotaan yrityksille valtiontueksi, jota koskee vähämerkityksellistä valtion tukea koskeva de minimis -säännöstö.

Osana kehitysohjelmaa Sitran yhteistyökumppanin Chinnovation Oy, ja tämän alihankkijana kiinalainen konsulttiyhtiö Green Startups, Institute for Environment and Development, järjestää ja koordinoi valittujen yritysten ratkaisujen kokeilun kiinalaisilla kuluttajilla Kiinassa. Tämän lisäksi Sitran yhteistyökumppani Palmu tarjoaa yrityksille kokeiluympäristöjä Suomessa kehitysohjelman alussa, koordinoi ja auttaa yrityksiä Kiinan kokeiluihin valmistautumisessa.

Yritykselle vastikkeettomana konsulttityönä ja matka- ja majoituskuluina kanavoituva etu (palkinto) katsotaan Komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 tarkoittamaksi vastikkeettomaksi de minimis -tueksi. Yrityksen kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien arvo ei saa ylittää kyseinen etu huomioon ottaen 200 000 euron rajaa. Yritys on velvollinen selvittämään saamiensa de minimis -tukien määrän ennen kehitysohjelman alkua, jolloin sen on pyydettäessä ilmoitettava järjestäjälle kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien määrät.

Mikäli palkittavaksi ehdotettu yritys on kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saanut de minimis -tukia määrän, joka ei mahdollista lisätuen myöntämistä, järjestäjä pidättää oikeuden hylätä hakijan hakemus.

Järjestäjän arvion mukaan yrityksen konsulttityönä ja matka- ja majoituskuluina saaman de minimis –tueksi katsottavan edun määrä ei ylitä 20.000 €. Järjestäjä toimittaa kehitysohjelman päättyessä kullekin yritykselle kertyneet edun täsmällistä määrää koskevan de minimis -ilmoituksen.
Järjestäjällä ei ole velvollisuutta kustantaa säännöissä mainitun palkinnon lisäksi muita kuluja.

Kehitysohjelmavaihe

Ennen kehitysvaiheen käynnistymistä sen osapuolten, Sitran ja valitun yrityksen, välille laaditaan kehitysvaiheen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimukseen sitoutuminen on edellytys kehitysohjelman käynnistymiselle, kehitysohjelmaan osallistumiselle sekä tässä kohdassa määritellyn palkinnon saamiselle.

Kehitysohjelman aikana syntyvät immateriaalioikeudet kuuluvat oikeuden kehittäneelle yritykselle / kehittäneille yrityksille.

Järjestäjä ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille. Kilpailuun osallistuvien tulee itse suojata liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin.

Järjestäjällä on oikeus osallistua palkintona olevan kehitysohjelman tilaisuuksiin.

Sääntöjen muuttaminen ja kilpailijan poissulkeminen

Järjestäjällä on oikeus tehdä kilpailun sääntöihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä kilpailun aikana (esim. mahdolliset aikataulumuutokset). Muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailijoiden velvollisuutena on seurata kilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Järjestäjällä on lisäksi oikeus keskeyttää kilpailu, mikäli olosuhteet tai kilpailun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että kilpailun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta yritys, joka rikkoo kilpailun sääntöjä tai voimassaolevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että yritys on sopimaton osallistumaan kilpailuun. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse yrityksen kontaktihenkilölle.

Osallistujien muut oikeudet ja velvollisuudet

Yritykset hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneiden yritysten sekä näiden kontaktihenkilöiden nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan.

Kilpailuun osallistuvat yritykset antavat suostumuksensa siihen, että kontaktihenkilöiden henkilötietoja käsitellään järjestäjän toimesta (nimet, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Sanotut henkilötiedot

Osallistuvien yritysten kontaktihenkilöiden henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä. Henkilörekisterin rekisteriseloste julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

Yritykset ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mistä on kyse?