Haku
Arvioitu lukuaika 8 min

Haku Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaan

HAKU ON PÄÄTTYNYT.

Julkaistu

HAKU ON PÄÄTTYNYT.

Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Tammikuussa 2021 julkaistun, avoimeen ja vapaaseen käyttöön suunnitellun menetelmän materiaalit voi kuka tahansa ottaa käyttöön osoitteessa www.tulevaisuustaajuus.fi. Tulevaisuustaajuuden tavoitteena on popularisoida tulevaisuusajattelua eli tehdä siitä helpommin lähestyttävää, ymmärrettävää ja innostavaa. Lisäksi Tulevaisuustaajuus pyrkii kytkemään tulevaisuusajattelun tekemiseen eli keinoihin, joilla tulevaisuuteen voi myös vaikuttaa.  

Haluamme tukea tiimejä ja organisaatioita Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämisessä osana omaa toimintaansa. Jos siis haluatte olla mukana laajentamassa tulevaisuuskeskustelua käyvien ihmisten joukkoa, vahvistamassa ihmisten ja organisaatioiden kykyä pitkän aikavälin ajatteluun ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen, hakekaa mukaan kumppanuusohjelmaan! 

Mitä kumppanuus tarkoittaa? 

Kumppanuusohjelman tavoitteena on edistää Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämistä. Sitra tukee ohjelmaan valittuja tiimejä Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämisessä järjestämällä koulutusta ja tarjoamalla asiantuntijasparrausta. Tiimit sitoutuvat hyödyntämään tai soveltamaan Tulevaisuustaajuus-menetelmää omassa toiminnassaan. Lisäksi koulutuksen suorittaneille tiimeille avataan myöhemmin rajattu rahoitushaku, jonka kautta osa tiimeistä voi saada rahoitusta.  

Kumppanuusohjelma on suunnattu erityisesti järjestöille ja muille kolmannen sektorin sekä julkisen sektorin toimijoille, jotka haluavat innostaa erilaisia kohderyhmiä tulevaisuusajattelun ja tulevaisuuteen vaikuttamisen pariin.  

Etsimme kumppaneiksi tiimejä, jotka ovat tunnistaneet tarpeen kehittää organisaation tai jonkin tietyn kohderyhmän osaamista tulevaisuusajattelussa ja jotka voivat hyödyntää tai soveltaa Tulevaisuustaajuus-menetelmää.  

Sitran tavoitteena on jakaa kumppanuusohjelman myötä syntyneitä oppeja ja kokemuksia kaikkien hyödyksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi julkaisua, johon kootaan toteutuneiden projektien oppeja. Siksi on tärkeää, että kaikki valitut tiimit sitoutuvat jakamaan oppejaan Tulevaisuustaajuuden käyttämisestä muille kiinnostuneille organisaatioille. Julkaisemme myös kumppanuusohjelmaan valitut tiimit verkkosivuillamme. 

Etsimme mukaan tiimejä 

 • jotka haluavat vahvistaa organisaationsa tai kohderyhmiensä kykyä vaikuttaa tulevaisuuteen 
 • jotka haluavat laajentaa tulevaisuuskeskustelua käyvien ihmisten joukkoa hyödyntämällä, soveltamalla, levittämällä tai jatkokehittämällä Tulevaisuustaajuus-menetelmää 
 • jotka haluavat ottaa Tulevaisuustaajuus-menetelmän osaksi toimintaansa 
 • jotka koostuvat 2–3 henkilöstä, jotka sitoutuvat osallistumaan koulutusohjelmaan. Henkilöt voivat olla samasta tai eri organisaatiosta, mutta yhden organisaation täytyy olla päähakija (päähakijan tulee olla ei-kaupallinen toimija). 

Kumppanuusohjelmassa voi toteuttaa esimerkiksi: 

 • Tulevaisuustaajuus-menetelmän käyttöönotto osaksi organisaation toimintaa 
 • Tulevaisuustaajuuden sisällyttäminen tai soveltaminen osaksi jotakin kurssi- tai koulutuskokonaisuutta 
 • Jonkin kohderyhmän (esim. kollegat, opiskelijat, kuntapäättäjät) kouluttaminen Tulevaisuustaajuus-menetelmän käyttämiseen 
 • Tulevaisuustaajuuden jatkokehittäminen tai soveltaminen johonkin tiettyyn teemaan, erityiseen käyttötarkoitukseen tai jollekin tietylle kohderyhmälle 
 • Tulevaisuustaajuuden levittämistä uusille kohdeyleisöille 
 • Jokin muu Tulevaisuustaajuutta sitoutuneesti hyödyntävä toiminta 

Koulutuksesta eväitä Tulevaisuustaajuuden hyödyntämiseen 

Koulutus sisältää kaksi ja puoli koulutuspäivää, joissa perehdytään Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmän sisältöihin sekä siihen, miten tiimi voi soveltaa menetelmää omassa toiminnassaan laajemmin.  

Koulutuspäivät järjestetään lähtökohtaisesti verkossa, mutta mikäli vallitseva pandemiatilanne mahdollistaa kasvokkaisen tapaamisen järjestämisen Helsingissä, niin katamme osallistumisesta aiheutuvat matka- ja majoituskulut.  

15.11. koulutuspäivä I 

Johdatus tulevaisuusajatteluun ja Tulevaisuustaajuus-menetelmään + Tulevaisuustaajuus-työpaja 

22.11. koulutuspäivä II 

Tulevaisuustaajuus-työpajan vetäminen käytännössä 

29.11. koulutuspäivä III 

Tulevaisuustaajuus-menetelmän soveltaminen 

Mahdollisuus rahoitukseen 

Avaamme koulutuksen suorittaneille tiimeille vuodenvaihteessa rahoitushaun, jonka kautta osa tiimeistä voi saada rahoitusta. Sitra tukee rahoituksesta kiinnostuneiden tiimien projektisuunnitelman kehittämistä ohjelman aikana sparraten tiimiä ja järjestämällä myös vertaissparrausta muiden mukaan valittujen tiimien välille.  Sitran rahoitus on enintään 30 000 euroa per rahoitettava projekti, ja sillä toteutettava kokonaisuus tulee olla valmis ja raportoitu vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisätietoja rahoituksen hakemisesta voi lukea hakuilmoituksen lopusta. 

Miten mukaan? 

Haku on avoinna 1.9. – 30.9.2021 (klo 16.00 asti) ja mukaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella Webropol-alustan kautta. Hakulomakkeeseen voi ensin tutustua ja sen voi myös tallentaa ennen lähettämistä.  

Nimetkää hakemuksessanne 2-3 hengen tiimi, joka sitoutuu osallistumaan ohjelman koulutuspäiviin ja sparraustapaamisiin, ja hyödyntämään Tulevaisuustaajuus-menetelmää omassa toiminnassaan. Lisäksi hakemuksessa kuvataan sitä toimintaa, johon haluaisitte Tulevaisuustaajuutta soveltaa. Jos olette kiinnostuneita hakemaan ohjelman puitteissa rahoitusta, tulee hakemuksessa kuvata myös alustava projekti-idea. Varsinaiset rahoitushakemukset valmistellaan koulutusohjelman aikana, ja Sitra ohjeistaa tiimejä tästä tarkemmin. Mikäli tiimi hakee rahoitusta ja valikoituu mukaan rahoitusvaiheeseen, on tässäkin vaiheessa tarjolla Sitran sparrausta projektille.  

Sitra valitsee mukaan kumppanuusohjelmaan enintään 10 tiimiä ja ilmoittaa kaikille hakemuksensa jättäneille valinnoista viimeistään 29.10.2021. 

Hae mukaan täyttämällä hakulomake.

Kumppanuusohjelman aikataulut

Hakeminen, valinnat ja koulutuspäivät 

 • Haku kumppanuusohjelmaan on auki 1.9. – 30.9. (klo 16.00 asti)
 • Haastattelut viikoilla 42 – 43 
 • Ilmoitamme valinnoista 29.10. mennessä  
 • Kumppanuusohjelman koulutuspäivät marraskuussa: 15.11. 2021, 22.11.2021, 29.11.2021 

Kumppanuusohjelman hakemusten arviointi 

Osallistujahaku on kaksivaiheinen. Hakuaikana hakulomakkeen lähettäneistä tiimeistä valitsemme lokakuussa pidettäviin haastatteluihin enintään 20 tiimiä. Haastatteluista valitsemme enintään 10 tiimiä mukaan kumppanuusohjelmaan. Lopullisen ryhmän kokoamisessa kiinnitämme huomiota myös siihen, että tiimit muodostavat keskenään monipuolisen kokonaisuuden (mm. maantieteellinen jakautuminen sekä keinojen, kohderyhmien ja näkökulmien monipuolisuus). 

Hyvässä hakemuksessa on määritelty selkeä tarve ja perustelut edistää jonkin kohderyhmän tai toimijan taitoja tulevaisuusajattelussa ja tulevaisuuteen vaikuttamisessa Tulevaisuustaajuuden avulla. Kertokaa hakemuksessa tiimin jäsenten osaamisesta, motivaatiosta sekä mahdollisuudesta sitoutua kumppanuusohjelmaan. Hyvässä hakemuksessa osoitetaan, miten levitätte Tulevaisuustaajuutta laajempaan käyttöön tai tuotte sen osaksi jatkuvaa toimintaa. Jos keskitytte menetelmän soveltamiseen ja versiointiin, on hakemuksessa myös mietitty tuotetun sisällön testaaminen ja hyödyntäminen kohderyhmien kanssa sekä menetelmästä viestiminen ja sen levittäminen. 

Valinnoissa painotetaan seuraavia näkökulmia

Tiimin osalta arvostamme: 

 • monipuolista kykyä ymmärtää aihealuetta ja siihen liittyviä tekijöitä 
 • tiimin jokaisen jäsenen motivaatiota osallistua koulutusohjelmaan
 • tiimin taustaorganisaation tai -organisaatioiden sitoutuminen Tulevaisuustaajuus-menetelmän käyttöönottoon tai soveltamiseen

Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämisen osalta arvostamme: 

 • olette tunnistaneet ongelman tai mahdollisuuden, johon haluatte Tulevaisuustaajuutta hyödyntää ja olette kuvanneet ja perustelleet sen konkreettisesti ja ymmärrettävästi 
 • ideallanne on mahdollisuus tavoittaa uusia kohderyhmiä ja vahvistaa näiden kohderyhmien tulevaisuustoimijuutta 
 • pystytte osoittamaan, millä tavalla syntyneitä oppeja ja kokemuksia voi hyödyntää ja levittää 

Mahdollisuus rahoitukseen 

Avaamme Kumppanuusohjelmaan valituille tiimeille rahoitushaun koulutuspäivien jälkeen tammi-helmikuussa 2022. Kunkin tiimin mahdollinen rahoitus maksetaan yhdelle päähakijalle (organisaatiolle). Rahoituksen enimmäismäärä on 30 000 € per rahoitettava projekti. Sitran myöntämän tuen suuruus on maksimissaan 100 % koko projektin rahoituksesta, eli emme edellytä teiltä omarahoitusosuutta.  

Mikäli kumppanuusohjelmaan mukaan valitut tiimit haluavat hakea projektilleen rahoitusta, arvioimme projekteja aikaisemmin mainittujen arviointikriteerien lisäksi seuraavista näkökulmista: 

 • projektin toteuttamissuunnitelman realistisuus ja tavoitetaso 
 • selkeä tarve ja perustelut edistää jonkin kohderyhmän tai toimijan taitoja tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen ja/tai laajentaa tulevaisuuskeskusteluja käyvien ihmisten joukkoa 
 • koulutus- ja sparrausvaiheessa opitun hyödyntäminen projektissa 

Ohjeistamme mukana olevia tiimejä rahoituksen hakemisessa tarkemmin ennen rahoituksen hakuajan alkua ja tarjoamme valmiit lomakkeet rahoituksen hakemiseen. Valintaprosessin aikana Sitra voi ehdottaa joidenkin projektiehdotusten kehittämistä.  

Rahoitushausta kiinnostuneet voivat jo tässä vaiheessa tutustua rahoitushakuilmoituksen luonnokseen  sekä rahoitushankkeiden kululiitteeseen (lataa liite), joiden osalta Sitra pidättää oikeuden muutoksiin. 

Rahoitushaun vaiheet ja aikataulu 

 • Koulutuspäivien jälkeen tiimit voivat halutessaan hakea Sitralta rahoitusta Tulevaisuustaajuus-projektiin.  
 • Sitra valitsee rahoitettavat projektit helmikuussa 2022.  
 • Rahoitettavien projektien kanssa tehdään rahoitussopimukset Sitran ja hakijan välillä helmikuussa. 
 • Rahoitettavien projektien toteutus tapahtuu maalis-joulukuussa 2022 
 • Loppuraportti projektista toimitetaan Sitraan viimeistään 31.12.2022  

Infoisku ja klinikat 

Haluatko kuulla lisää? Korventaako mieltäsi kinkkinen kysymys hakuun liittyen? Tule kuulolle info-webinaariin tai Zoom-klinikoille. 

Info-webinaari: keskiviikko 8.9. klo 14-15 

Jos pohdit, voisiko kumppanuusohjelma olla sopiva sinulle ja tiimillesi, kannattaa tulla kuulolle info-webinaariin, jossa kerromme kumppanuushausta ja sen prosessista. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus kysyä kysymyksiä. 

Ilmoittaudu webinaariin täällä.  

Zoom-klinikat: 17. ja 27.9. 

Jos olet jo päättänyt hakea mukaan kumppanuusohjelmaan yhdessä tiimisi kanssa, mutta painiskelette jonkun kinkkisen kysymyksen kanssa, kannattaa tulla mukaan Zoom-klinikalle. Olemme silloin paikalla vastaamassa hakijoiden kysymyksiin. Klinikoille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Perjantai 17.9. Zoom-klinikka klo 10-11 

Liity Zoomiin: https://sitra-fi.zoom.us/j/96394383713?pwd=QlFWandkM0o0RHVvODFpc1pHOS9SZz09  

Meeting ID: 963 9438 3713 

Passcode: 678780 

Maanantaia 27.9. Zoom-klinikka klo 15-16 

Liity Zoomiin: https://sitra-fi.zoom.us/j/94264817092?pwd=VUNTa21abW9PRjFOTkZTanc5U0hpZz09  

Meeting ID: 942 6481 7092 

Passcode: 412143 

Hakuun liittyvistä asiakirjoista ja ehdoista 

Asiakirjojen julkisuus 

Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja hakuun liittyvistä asiakirjoista ja hakijasta pois lukien JulkL:n perusteella salassa pidettävät tiedot, mikäli Sitraan kohdistetaan tietopyyntö tai muun vastaava tiedustelun JulkL:n perusteella.  

Henkilötietojen käsittely 

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. 

Muut ehdot 

Sitralla on oikeus tehdä haun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan haun verkkosivuilla. Tämän vuoksi hakuun osallistuvien tulee seurata haun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi. 

Sitralla on oikeus keskeyttää haku, mikäli olosuhteet tai haun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että haun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista. 

Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja. 

Mistä on kyse?