Ansökan
Beräknad läsningstid 10 min

Ansökan till Framtidsfrekvensen-partnerprogrammet

ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT.

Publicerad

ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT.

Framtidsfrekvensen är en workshopmetod för att skapa annorlunda framtider. Materialet för metoden, som publicerades i januari 2021 och som är planerat att vara öppet och fritt tillgängligt, kan börja användas av vem som helst på den här adressen. Framtidsfrekvensens mål är att popularisera framtidstänkande, dvs. att göra det mer tillgängligt, begripligt och inspirerande. Dessutom strävar Framtidsfrekvensen efter att koppla in framtidstänkandet till aktiviteter, dvs. metoder som också kan användas för att påverka framtiden.  

Vi vill stödja team och organisationer i att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden som en del av deras egen verksamhet. Om ni alltså vill medverka i att utvidga den grupp människor som för en framtidsdiskussion, stärka människors och organisationers förmåga till långsiktigt tänkande och framtidspåverkan, ansök till partnerprogrammet! 

Vad innebär partnerskap? 

Syftet med partnerprogrammet är att främja utnyttjandet av Framtidsfrekvensen-metoden. Sitra stödjer de team som väljs till programmet i att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden genom att anordna utbildning och erbjuda expertsparrning. Teamen förbinder sig till att utnyttja eller tillämpa Framtidsfrekvensen-metoden i sin verksamhet. Dessutom öppnas en begränsad finansieringsansökan senare för de team som genomgått utbildningen, via vilken en del av teamen kan få finansiering.  

Partnerprogrammet är särskilt riktat till organisationer och andra aktörer inom den offentliga och tredje sektorn som vill inspirera olika målgrupper till framtidstänkande och framtidspåverkan.  

Som partner söker vi team som har identifierat ett behov av att utveckla organisationens eller en viss målgrupps kompetens i framtidstänkande och som kan utnyttja eller tillämpa Framtidsfrekvensen-metoden.  

Sitra har som mål att dela lärdomar och erfarenheter som uppstår genom partnerprogrammet till nytta för alla. Detta kan betyda till exempel en publikation som sammanställer lärdomar från genomförda projekt. Därför är det viktigt att alla valda team förbinder sig till att dela med sig av sina lärdomar från användningen av Framtidsfrekvensen till andra intresserade organisationer. Vi publicerar även de team som valts till partnerprogrammet på vår webbplats. 

Vi söker team 

 • som vill stärka sin organisations eller sina målgruppers förmåga att påverka framtiden 
 • som vill utvidga gruppen av människor som för en framtidsdiskussion genom att utnyttja, tillämpa, sprida eller vidareutveckla Framtidsfrekvensen-metoden 
 • som vill införa Framtidsfrekvensen-metoden som en del i sin verksamhet 
 • som består av 2–3 personer som förbinder sig till att delta i utbildningsprogrammet. Personerna kan komma från samma eller olika organisationer, men en organisation måste var huvudsaklig sökande (den huvudsakliga sökanden ska vara en icke-kommersiell aktör) 

Inom partnerprogrammet är det möjligt att till exempel: 

 • Ta i bruk Framtidsfrekvensen-metoden som en del av organisationens verksamhet 
 • Inkludera eller tillämpa Framtidsfrekvensen som en del av en kurs- eller utbildningshelhet 
 • Utbilda en målgrupp (t.ex. kollegor, studerande, kommunala beslutsfattare) i användningen av Framtidsfrekvensen-metoden 
 • Vidareutveckla eller tillämpa Framtidsfrekvensen för ett visst tema, särskilt användningsändamål eller en specifik målgrupp 
 • Sprida Framtidsfrekvensen till nya målpubliker 
 • Någon annan verksamhet som på ett engagerat sätt utnyttjar Framtidsfrekvensen 

Utbildningen ger vägledning i att utnyttja Framtidsfrekvensen 

Utbildningen omfattar två och en halv utbildningsdagar, där vi fördjupar oss i innehållet i workshopmetoden Framtidsfrekvensen samt i hur teamet kan tillämpa metoden på ett mer övergripande sätt i sin verksamhet.  

Vi utgår från att utbildningsdagarna anordnas på nätet, men om det rådande pandemiläget möjliggör att ett ansikte-mot-ansikte-möte anordnas i Helsingfors, så kommer vi att stå för de rese- och logikostnaderna som deltagandet medför.  

15.11 utbildningsdag I 

Introduktion i framtidstänkande och Framtidsfrekvensen-metoden + Framtidsfrekvensen-workshop 

22.11 utbildningsdag II 

Ledning av Framtidsfrekvensen-workshoppar i praktiken 

29.11 utbildningsdag III 

Tillämpning av Framtidsfrekvensen-metoden 

Möjlighet till finansiering 

För de team som genomgått utbildningen öppnar vi i årsskiftet en finansieringsansökan, via vilken en del av teamen kan få finansiering. Sitra stödjer utvecklingen av projektplanen för team som är intresserade av finansiering under programmet genom att sparra teamet och anordna kamratsparrning mellan de valda teamen.  Finansieringen från Sitra uppgår till högst 30 000 euro per finansierat projekt och helheten som ska genomföras med den ska vara färdig och rapporterad senast vid utgången av 2022. Mer information om finansieringsansökan finns i slutet av ansökningsannonsen. 

Hur kan man delta? 

Ansökan är öppen 1.9–30.9.2021 (till kl. 16:00) och ansökan lämnas in med en elektronisk ansökningsblankett via Webropol-plattformen. Ni kan först bekanta er med ansökningsblanketten och spara ansökan innan den skickas.  

Namnge i ansökan ett team på 2–3 personer som förbinder sig till att delta i utbildningsdagarna och sparrningsmötena i programmet och utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden i sin verksamhet. I ansökan beskriver ni också den verksamhet som ni vill tillämpa Framtidsfrekvensen på. Om ni är intresserade av att ansöka om finansiering inom ramen för programmet, ska ni också beskriva den preliminära projektidén i ansökan. De egentliga finansieringsansökningarna görs upp under utbildningsprogrammet och Sitra ger teamen närmare instruktioner om detta. Om teamet ansöker om finansiering och väljs med i finansieringsskedet, erbjuds Sitras sparrning även i detta skede.  

Sitra väljer högst 10 team till partnerprogrammet och meddelar alla som lämnat in ansökningar om valet senast 29.10.2021. 

Sök till programmet genom att fylla i ansökningsblanketten.

Tidsplan för partnerprogrammet

Ansökan, urval och utbildningsdagar 

 • Ansökan till partnerprogrammet är öppen 1.9–30.9. (till kl. 16.00)
 • Intervjuer veckorna 42–43 
 • Vi informerar om de valda teamen senast 29.10. 
 • Utbildningsdagar inom partnerprogrammet i november: 15.11. 2021, 22.11.2021, 29.11.2021 

Utvärdering av ansökningarna till partnerprogrammet 

Ansökningen sker i två etapper. Bland de team som har skickat sin ansökningsblankett under ansökningstiden väljer vi ut högst 20 för intervju. Utifrån intervjuerna väljer vi ut högst 10 team till partnerprogrammet. I den slutliga sammanställningen av gruppen fäster vi också vikt vid att teamen utgör en inbördes mångsidig helhet (bl.a. geografisk spridning samt mångsidigheten i metoder, målgrupper och perspektiv). 

En bra ansökan definierar ett tydligt behov och motiveringar att främja en viss målgrupps eller aktörs färdigheter i framtidstänkande och framtidspåverkan med hjälp av Framtidsfrekvensen. Berätta i ansökan om teammedlemmarnas kompetens, motivation samt möjlighet att förbinda sig till partnerprogrammet. En bra ansökan visar hur ni sprider Framtidsfrekvensen eller inför den som en del av fortgående verksamhet. Om ni fokuserar på att tillämpa metoden och skapa versioner av den, ska ni i ansökan också beskriva hur innehållet testas och utnyttjas med målgrupperna samt hur metoden kommuniceras och sprids. 

I urvalet betonas följande perspektiv  

När det gäller teamets engagemang värdesätter vi: 

 • mångsidig förmåga att förstå sakområdet och anknytande faktorer
 • motivationen hos varje enskild teammedlem när det gäller att delta i utbildningsprogrammet
 • teamets bakgrundsorganisations eller -organisationers engagemang i införandet eller tillämpningen av Framtidsfrekvensen-metoden

När det gäller utnyttjande av Framtidsfrekvensen-metoden värdesätter vi: 

 • att ni har identifierat problemet eller möjligheten som ni vill utnyttja Framtidsfrekvensen för och beskrivit och motiverat det på ett konkret och begripligt sätt 
 • att er idé har möjlighet att nå nya målgrupper och stärka dessa gruppers framtidsaktörskap 
 • att ni kan visa hur de lärdomar och erfarenheter som uppstår kan utnyttjas och spridas 

Möjlighet till finansiering 

Vi öppnar Partnerprogrammet för de valda teamen efter finansieringsansökningens utbildningsdagar i januari–februari 2022. Respektive teams eventuella finansiering utbetalas till en huvudsaklig sökande (organisation). Den maximala finansieringen är 30 000 euro per finansierat projekt. Storleken på det stöd som Sitra beviljar är 100 procent av hela projektets finansiering, dvs. vi förutsätter inte en självfinansieringsandel av er.  

Om de team som väljs med till partnerprogrammet vill ansöka om finansiering för sitt projekt, utvärderar vi projekten utifrån de utvärderingskriterier som nämnts tidigare även ur följande perspektiv: 

 • hur realistisk projektets genomförandeplan och målnivå är 
 • ett tydligt behov och motiveringar att främja en viss målgrupps eller aktörs färdigheter i framtidstänkande och framtidspåverkan och/eller utvidga gruppen människor som för framtidsdiskussioner 
 • utnyttjande av lärdomar från utbildnings- och sparrningsskedet inom projektet 

Vi instruerar alla medverkande team närmare i att ansöka om finansiering före ansökningstiden för finansiering börjar och erbjuder färdiga blanketter för att ansöka om finansiering. Under urvalsprocessen kan Sitra föreslå att en del projektförslag utvecklas.  

De som är intresserade av finansieringsansökan kan redan nu bekanta sig med utkastet till finansieringsansökningsannonsen samt kostnadsbilagan till finansierade projekt (ladda bilaga). I fråga om dessa förbehåller Sitra sig rätten till förändringar. 

Finansieringsansökans etapper och tidsplan 

 • Efter utbildningarna kan teamen ansöka om finansiering av Sitra för ett Framtidsfrekvensen-projekt, om så önskas.  
 • Sitra väljer de projekt som finansieras i februari 2022.  
 • Med de projekt som finansieras ingås finansieringsavtal mellan Sitra och sökanden i februari. 
 • De finansierade projekten genomförs i mars–december 2022. 
 • Slutrapporten om projektet ska lämnas in till Sitra senast 31.12.2022.  

Informationsinslag och kliniker 

Vill du höra mer? Grubblar du över en kvistig fråga gällande ansökan? Delta i info-webbinariet eller Zoom-kliniker. På info-webbinariet berättar vi om partnerprogrammet och ansökningsprocessen, i Zoom-kliniken finns vi på plats för att besvara frågor. Evenemangen anordnas på finska. 

Info-webbinarium: onsdag 8.9. kl. 14–15 

Registrera dig för webinaret här.  

Zoom-kliniker

Fredag 17.9 Zoom-klinik kl. 10–11 

Anslut till Zoom-mötet: https://sitra-fi.zoom.us/j/96394383713?pwd=QlFWandkM0o0RHVvODFpc1pHOS9SZz09  

Meeting ID: 963 9438 3713 

Passcode: 678 780 

Måndag 27.9 Zoom-klinik kl. 15–16 

Anslut till Zoom-mötet: https://sitra-fi.zoom.us/j/94264817092?pwd=VUNTa21abW9PRjFOTkZTanc5U0hpZz09  

Meeting ID: 942 6481 7092 

Passcode: 412 143 

Om handlingar och villkor gällande ansökan 

Handlingars offentlighet 

Sitra har rätt att enligt offentlighetslagen (”OffL”) (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621) lämna information om handlingar som gäller ansökan och sökanden med undantag för uppgifter som enligt OffL är sekretessbelagda, om Sitra får en begäran om information eller en annan motsvarande förfrågan som utgår från OffL.  

Behandling av personuppgifter 

De personuppgifter som lämnas vid ansökan används för att hålla kontakt vad gäller eventuellt fortsatt samarbete. De personuppgifter som samlas in under ansökningsomgången behandlas enligt Sitras dataskyddsbeskrivning av intressent- och marknadsföringsregistret. 

Övriga villkor 

Sitra har rätt att i villkoren för ansökan göra mindre ändringar och preciseringar, till exempel att förlänga ansökningstiden. Ändringarna publiceras på webbplatsen för ansökan. Därför ska de som deltar i ansökan följa webbplatsen för ansökan för att beakta eventuella ändringar. 

Sitra har rätt att avbryta ansökan om förhållandena eller de förutsättningar som rådde vid den tidpunkt då ansökan inleddes har förändrats i den utsträckning att det enligt Sitras uppskattning inte längre är möjligt eller ändamålsenligt att genomföra ansökan. 

Om det förekommer motstridigheter mellan dessa ansökningsvillkor och andra handlingar/publikationer som gäller ansökan, följs dessa ansökningsvillkor. 

Vad handlar det om?