Haku
Arvioitu lukuaika 11 min

Kiertotalouden koulutuspilottien rahoitushaku ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille

Tässä dokumentissa kerrotaan rahoitushaun ehdoista, kriteeristä ja aikatauluista. Haku on avoinna 29.1..2021-31.3.2021.

Kirjoittaja

Eero Jalava

Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Muutos kohti kiertotaloutta vaatii osaamisen päivittämistä eri aloilla, eri koulutusasteilla ja työn ohessa, jotta kunnollisia töitä riittää jatkossakin kaikille ja kaikki pysyvät muutoksessa mukana.

Kyse on myös kilpailukyvystä, sillä kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä.

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa tarvitaan uusia ratkaisuja, joiden avulla eri alojen ammattilaiset osaavat jatkossa soveltaa hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita omassa työssään.

Emme kuitenkaan vielä tiedä tarkkaan, millaista osaamista eri ammateissa, koulutusasteilla ja kiertotalousprosesseissa tarvitaan tulevaisuudessa, tai millä tavalla näitä taitoja olisi parasta opettaa.

Vastatakseen näihin kysymyksiin Sitra avaa rahoitushaun ammatillisille oppilaitoksille ja jatkuvan oppimisen toimijoille. Tavoitteenamme on lisätä hiilineutraalin kiertotalouden osaamista teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla.

Valituilla sektoreilla on suuri merkitys Suomen työllisyyteen ja vientiin. Toisaalta ne voivat osaltaan ratkaista ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon hillintää, ja ne kaikki ovat jo ottaneet askeleita kohti hiilineutraalia kiertotaloutta esimerkiksi tekemissään vähähiilitiekartoissa.

Rahoitushaulla haluamme tuoda kiertotalouden visiot ja strategiat käytännön tasolle ja oppia lisää siitä, millaisia käytännön osaamistarpeita hiilineutraalissa kiertotaloudessa syntyy. Haluamme myös selvittää, miten tarvittavaa osaamista voisi kehittää erityisesti ammatillisessa koulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa.

Mitä haemme?

Rahoitushaussa etsimme teknologiasektorille, kemian alalle ja rakennussektorille suunnattuja koulutussisältöjä, jotka tukevat toimialojen siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen.

Valittu hanke voi olla esimerkiksi uusi, kiertotalouteen liittyvä kurssi ammatillisessa oppilaitoksessa, tietyn ammattiryhmän täydennyskoulutuskokonaisuus, yritysyhteistyössä toteutettu kokeilu tai innovatiivinen opetusmateriaali.

Käytännössä rahoitusta voidaan ohjata esimerkiksi:

 • rakennusalalla modulaarisen suunnitteluosaamisen, purkuosaamisen tai korjausrakentamisen kehittämiseen
 • teknologia-alalla luonnontieteiden osaamisen vahvistamiseen ja ymmärryksen syventämiseen siitä, miten biodiversiteetti, ilmasto ja kiertotalous liittyvät toisiinsa
 • kemian alalla eri materiaalien hyödynnettävyyteen, kestävyyteen tai kierrätettävyyteen liittyvän osaamisen kasvattamiseen
 • opettajien kiertotalousosaamisen kasvattamiseen.

Kullekin toimialalle valittuja hankkeita tarkastellaan yhteistyössä alan ammattiliittojen sekä toimialajärjestöjen kanssa.

Etsimme rahoitettavaksi muutamaa vaikuttavaa ja visionääristä hanketta monen pienen hankkeen sijaan. Tavoitteemme on, että pääsemme rahoittamaan 1–3 hanketta kullakin toimialalla, eli teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla. Yhtä hanketta rahoitetaan korkeintaan 200 000 eurolla.

Hyvän hankkeen ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat:

 • hankkeessa on tunnistettu hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyvä konkreettinen osaamistarve sekä ratkaisuidea, jolla osaamistarvetta saadaan kurottua umpeen uskottavasti ja uudenlaisilla tavoilla
 • hanke toteutetaan yhdessä esimerkiksi muiden oppilaitosten, yritysten, julkishallinnon, kuntaorganisaation tai muiden relevanttien tahojen kanssa.
 • hankkeesta on mahdollisuus luoda jatkuvaa toimintaa, ja sen oppeja voidaan levittää laajasti esimerkiksi muihin oppilaitoksiin.

Mitä emme hae?

Olemme kiinnostuneita kuulemaan erilaisista hankeideoista ja ratkaisuista!

Todennäköisesti hankerahoitusta ei kuitenkaan myönnetä hankkeille, joissa:

 • jatketaan olemassa olevaa toimintaa, esimerkiksi kurssia tai koulutusohjelmaa sellaisenaan
 • tehdään vain yhden toimijan toteuttamaa pientä kokeilua, joka tavoittaa vain esimerkiksi yhden kurssin opiskelijat
 • toteutetaan pilotteja, joilla ei ole edes teoriassa edellytyksiä vakiinnuttaa toimintaansa tai levitä laajemmalle pilotin jälkeen.

Miten mukaan?

Rahoitushaku on avoinna ammatillisille oppilaitoksille sekä jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatiolle, kuten korkeakouluille, opistoille ja muille vastaaville toimijoille. Rahoitushaku on avoinna 29.1.2021–31.3.2021.

Hakuun osallistumalla täyttämällä hakemuslomake Webropol-palvelussa.

Rahoitushakuun voivat osallistua vain oikeushenkilöt eli juridiset henkilöt, kuten kunnat, osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt.

Mikäli rahoitettavan hankkeen toteuttaa yritys tai muu taho, joka harjoittaa taloudellista toimintaa, tuki myönnetään vähämerkityksisenä eli ns. de minimis –tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013). Yritykset ovat taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. Myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt voivat tarjota markkinoilla tavaroita ja palveluja, jolloin niihin sovelletaan valtiontukisääntöjä.

Hakijan tulee olla kelpoinen vastaanottamaan de minimis -tukea hakemansa summan verran. Hakijan tulee toimittaa de minimis- ilmoitus Sitralle. Hakijan kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien arvo ei saa ylittää kyseinen etu huomioon ottaen 200 000 euron rajaa. De minimis -ilmoituksella on ilmoitettava Sitralle kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saamien de minimis -tukien määrät.

Mikäli rahoitushakuun osallistuva hakija on kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana saanut de minimis -tukea määrän, joka ei mahdollista lisätuen myöntämistä, Sitra hylkää hakijan rahoitushaun.

Hakemusten valintaprosessi ja arviointikriteerit

Hakemuksen sisältö

Hakemuslomake täytetään ja lähetetään Sitralle määräaikaan mennessä Webropol-alustan kautta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 • hakijaorganisaation ja yhteyshenkilön yhteystiedot
 • pilotin nimi
 • mitä konkreettista osaamistarvetta pilotilla täytetään?
 • miten pilotti toteutetaan?
 • kenelle pilotti on suunnattu?
 • kuka pilotin toteuttaa ja millaista osaamista toteuttajalla on?
 • kenen kanssa pilotti toteutetaan?
 • miten pilotoitu toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä?
 • miksi juuri tämä pilotti pitäisi valita?
 • pilotin kustannusarviarvio
 • arvio de minimis -tuen sopivuudesta.

Tarkemmat arviointikriteerit on esitelty alempana.

Hanke-ehdotuksen tulee olla hakijan oma ja hakijalla tulee olla riidaton oikeus ratkaisun immateriaalioikeuksiin ja sillä tulee olla riidaton oikeus hyödyntää ja edelleen kehittää ratkaisua hankkeen toteutuksen yhteydessä.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Kyseessä ei ole palvelun osto tai muu hankinta. Sitra toimii rahoitushaun perusteella valittujen rahoituksensaajien rahoittajana myönteisen rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti ja siksi hanke-ehdotukset, joiden perusteella Sitra ostaisi tai muuten hankkisi hakijoilta palveluita, hylätään.

Hakemusten arviointi

Hakemusten arviointi toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Sitran asiantuntijat arvioivat kaikki saapuneet hakemukset etukäteen määriteltyjen arviointikriteerien perusteella.

Ensimmäisessä valintavaiheessa painotetaan seuraavia näkökulmia:

 1. Hyvässä hakemuksessa on määritelty hiilineutraaliin kiertotalouteen tiiviisti linkittyvä, ajankohtainen tai tulevaisuuteen katsova, laajaa joukkoa koskettava osaamistarve, jota ei vielä täytetä riittävästi. Osaamistarve on kuvattu selkeästi ja hakemuksesta käy ilmi, miksi juuri tämän osaamistarpeen täyttäminen olisi erityisen tärkeää.
 2. Kaikkein tärkein osa hakemusta on selkeä ja helposti ymmärrettävä ratkaisuidea eli koulutuspilotti. Hakemuksesta käy ilmi, kenelle pilotti on suunnattu, mitä pilotissa aiotaan käytännössä tehdä, mitä yhteistyökumppaneita pilotin toteutukseen osallistuu ja millaisella aikataululla suunnitelma toteutetaan. Toteutussuunnitelma on realistinen ja hakija osoittaa, että hanketiimissä on riittävää osaamista hankkeen toteuttamiseen. Hyvässä hakemuksessa on esitetty uudenlaisia, kekseliäitä tai innovatiivisia toimintatapoja, joilla kiertotalousosaamista kehitetään käytännössä. Lisäksi hyvässä hakemuksessa perustellaan selkeästi, miksi juuri tämä pilotti on paras ratkaisemaan hakemuksessa esitettyä osaamistarvetta erityisen tehokkaasti.
 3. Hakemuksessa on esitetty, miten pilotin jatkuvuus taataan. Hyvässä hakemuksessa on uskottavasti osoitettu, että pilotin jälkeen sen oppeja tai toimintatapoja voidaan jalkauttaa jatkuvaksi toiminnaksi hakijajoukon omissa organisaatioissa tai niiden ulkopuolella, esimerkiksi muissa oppilaitoksissa tai muilla aloilla. Lisäpisteitä saa, jos hakija osoittaa pystyvänsä vakiinnuttamaan ja / tai levittämään pilotin oppeja erityisen tehokkaasti.

Ensimmäisessä vaiheessa eniten pisteitä saaneiden hankkeiden yhteyshenkilöt kutsutaan yhteisiin tapaamisiin Sitran sekä toimialakohtaisen raadin kanssa. Toimialakohtaisissa raadeissa ovat Sitran asiantuntijoiden lisäksi kyseisen alan ammattiliiton sekä toimialajärjestön edustajat.

Raatien kokoonpanot:

 • Kemian ala: Sitra, Teollisuusliitto, Kemianteollisuus
 • Rakennusala: Sitra, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus
 • Teknologia-ala: Sitra, Teollisuusliitto, Teknologiateollisuus

Toisen vaiheen valintaprosessissa arvioidaan jatkoon valittuja hankkeita tarkemmin erityisesti seuraavista näkökulmista:

 1. tunnistetun osaamistarpeen merkitys ja laajuus
 2. hankkeen toteuttamissuunnitelman realistisuus ja uutuusarvo
 3. hanketiimin osaaminen
 4. hankkeen potentiaali kehittää hiilineutraalia kiertotaloutta
 5. hankkeen potentiaali vakiintua pysyväksi toiminnaksi tai levitä laajempaan käyttöön.

Valintaprosessin aikana Sitra voi ehdottaa joidenkin hanke-ehdotusten kehittämistä tai kahden tai useamman hanke-ehdotuksen yhdistämistä.

Arvioijat valitsevat rahoitettavat hankkeet ensimmäisen ja toisen vaiheen perusteella. Rahoitettavat hankkeet valitaan 30.4.2021 mennessä.

Hakemusten hyväksyntä

Sitra tekee toteuttamissuunnitelman, näiden hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella kokonaisarvion Sitran rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että tuen saaja hyväksyy Sitran hankerahoituksen ehdot ja että rahoitussopimus on tehty. Sitran velvollisuutena on rahoitusta myöntäessään huomioida EU:n valtiontukisääntöjen noudattaminen.

Sitran rahoitus/tuki hankkeelle

Rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa per valittu hanke. Rahoitettavia hankkeita pyritään valitsemaan 1-3 jokaiselta toimialalta, eli teknologiasektorilta, kemian alalta ja rakennussektorilta. Hakijat voivat tehdä hakemuksen myös konsortiona, jollain yksi hakijoista toimii päävastuullisena hakijana ja jonka kanssa Sitra tekee rahoitussopimuksen. Päävastuullinen hakija on velvollinen tekemään tarvittavat sopimukset muiden konsortion jäsenten kanssa. Kaikkien konsortion jäsenten on kuitenkin täytettävä tämän hakuilmoituksen ehdot.

Sitran myöntämän tuen suuruus on 100 % koko hankkeen rahoituksesta. Omarahoitusosuutta ei edellytetä.

Rahoitushaun ja myönteisen rahoituspäätöksen perusteella myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa ainoastaan sellaisia hankekustannuksia, jotka on määritelty Sitran rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteessä.

Sitran rahoituksella voidaan kattaa rahoituksen saajan yleiskustannuksia ainoastaan, jos Sitra arvioi sen olevan perusteltua hankkeen toteuttamiseksi ja ainoastaan siltä osin kuin ne on yksilöity hankesuunnitelmassa tai sen liitteissä. Tässä tapauksessa hyväksyttävien yleiskustannusten osalta noudatetaan, mitä jäljempänä tässä kohdassa on yleiskustannuksista todettu.

Hankkeelle hyväksyttävien yleiskustannusten määrä lasketaan yleiskustannuskertoimen mukaisena osuutena hankkeen tehollisen työajan palkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismäärästä. Yleiskustannusten määrä ei saa ylittää 20 prosenttia hankkeen palkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismäärästä.

Yleiskustannuskertoimella katettavia kustannuksia voivat olla muun muassa hallinnon palveluista, koneiden ja laitteiden poistoista sekä tilojen käytöstä aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin niitä ei käsitellä yleisten laskentaperiaatteiden mukaan välittöminä kustannuksina.

Sitra ei korvaa hakijalle hakukuluja eikä rahoitukseen liittyen mitään muita kuluja.

Aikataulu

 • Hakuaika alkaa perjantaina 29.1.2021 klo 9
 • Hakijoiden infowebinaarit (Teams / Zoom) viikoilla 5, 8 ja 11
 • Hakuaika päättyy keskiviikkona 31.3.2021 klo 17
 • Hakemusten arviointi alkaa jo hakuaikana. Arvioinnissa parhaiten pärjänneet hanketiimit haastatellaan huhtikuun aikana.
 • Osallistujien valinnat perjantaihin 30.4.2021 mennessä
 • Hankesuunnitelmat on hyväksytty ja rahoitussopimukset allekirjoitettu ke 30.6.2021 mennessä
 • Hankkeet toteutettu 31.3.2022 mennessä
 • Hankkeiden loppuraportit palautettu 29.4.2022 mennessä.

Tulosten hyödyntäminen ja oikeudet tuloksiin

Sitra pyrkii levittämään saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi. Sitra suunnittelee julkaisevansa muistion, mihin kerätään pilottien oppeja ja onnistumisia. Hakijoiden lähettämien loppuraporttien tulee olla hyödynnettävissä tätä tarkoitusta varten. Hankkeen aikana tehdään aktiivisesti myös muuta viestintää hankkeiden sisällöistä.

Osallistumalla rahoitushakuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa kuvatut tiedot ja Sitran järjestämissä työpajoissa sekä prosessin aikana syntyvät ideat ja materiaalit ovat julkisia sekä kaikkien vapaasti käytettävissä. Sitralla ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista ja käyttää tällaista prosessin yhteydessä kertynyttä tietoa. Edellytämme avoimuutta läpi prosessin, jotta prosessista kertyvä tieto ja kokemukset olisivat muun muassa myös tutkimuksellisesti hyödynnettävissä. Sitralla on lisäksi mm. oikeus julkistaa rahoitushakuun osallistuneiden hakijoiden nimet ja ehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Hankkeeseen liittyvät tapaamiset ovat kaikille avoimia.

Asiakirjojen julkisuus

Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja rahoitushakuun liittyvistä asiakirjoista, rahoituksen hakijasta, rahoituksen määrästä sekä rahoitettavasta hankkeesta pois lukien JulkL:n perusteella salassa pidettävät tiedot, mikäli Sitraan kohdistetaan tietopyyntö tai muun vastaava tiedustelun JulkL:n perusteella.

Henkilötietojen käsittely

Rahoitushakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita.

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi haastehaun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Muut ehdot

Sitralla on oikeus tehdä rahoitushaun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan rahoitushaun verkkosivuilla. Tämän vuoksi rahoitushakuun osallistuvien tulee seurata rahoitushaun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Sitralla on oikeus keskeyttää rahoitushaku, mikäli olosuhteet tai rahoitushaun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että rahoitushaun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Sitralla on oikeus sulkea rahoitushausta hakija, joka rikkoo rahoitushaun sääntöjä tai voimassa olevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että hakija on sopimaton osallistumaan rahoitushakuun tai myöhemmin, hankkeen ollessa käynnissä, sen perusteella käynnistyneeseen hankkeeseen. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse hakijan kontaktihenkilölle.

Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja.

Mikäli hanke-ehdotukset eivät Sitran arvion mukaan täytä edellä mainittuja kriteereitä, Sitra pidättää oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta.

Sitra ei vastaa liikesalaisuuksien suojaamisesta eikä mistään immateriaalioikeudellisista tai rahoitushakuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille. Rahoitushakuun osallistuvien tulee itse suojata liikesalaisuutensa ja immateriaalioikeutensa tarpeellisin osin.

Rahoitettavalle hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka seuraa hankkeen toteuttamista. Ohjausryhmä koostuu Sitran ja toteuttajaorganisaatioiden edustajista. Ohjausryhmän kokoonpano ja tavoitteet määritellään hankekohtaisesti.

Tärkeitä linkkejä:

Liitteet:

 

Mistä on kyse?