archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -kisan säännöt

Sitra kerää kuntien kiinnostavimpia kiertotaloustekoja ja -ratkaisuja. Tavoitteena on esitellä kuntien inspiroivimmat kiertotalouden toimet.

Julkaistu

Kuvaus

Sitra kerää kuntien kiinnostavimpia kiertotaloustekoja ja -ratkaisuja. Tavoitteena on esitellä kuntien inspiroivimmat kiertotalouden toimet ja ratkaisut Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan esimerkkiä mukaillen. Esimerkkien avulla lisätään tietoisuutta kiertotalouden mahdollisuuksista sekä skaalata parhaita kiertotalousratkaisuja muualle Suomeen.

Teemat

Kilpailussa on neljä osa-aluetta. Alla luetellaan esimerkkejä, millaisissa asioissa kunnan kiertotalousteot voivat näkyä:

Strategia ja johtaminen. Ovatko kiertotalous, resurssiviisaus tai hiilineutraalius läpileikkaavasti mukana kunnan strategiassa ja johtamisessa.? Miten kuntaa ohjataan kohti kiertotaloutta; onko kunnan vahvuusalueita tunnistettu? Onko strategiaa jalkautettu johtamiseen, entä seurataanko ja mitataanko tavoitteiden täyttymistä? Onko kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä huomioitu talousarviossa? Entä maankäytön suunnittelussa.? Ohjaako kunta omistajana yhtiöitään – esimerkiksi jätehuollossa, vesihuollossa tai energia-alalla – kiertotalousratkaisuihin?

Kiertotalouden markkinat. Miten kunta mahdollistaa kiertotaloutta? Millaisia ovat sen hankinnat (hankinnat palveluina, elinkaarihankinnat, innovatiiviset hankinnat, kiertotalousekosysteemien edistäminen), entä  hankintakategoriat ja –kriteerit? Käyttääkö se rahoitusta edistämään kiertotaloutta (kiertotaloutta edistävät vaikuttavuusinvestoinnit, investoinnit kiertotalouteen, kiertotaloutta edistäviä rahoitusinstrumentteja käytössä)? Miten kunta on luonut mahdollisuuksia kiertotalousbisnekselle tai kiertotalouden markkinoille? Ratkaisu voi löytyä myös yritysyhteistyöstä tai yhteistyöstä elinkeinoelämän kiertotaloustoimijoiden kanssa. Kunta voi myös luoda alustoja uudenlaiselle liiketoiminnalle.

Kiertotalous kunnan tehtävissä. Tämä osa-alue jakaantuu viiteen alaluokkaan:

Kestävä ruokajärjestelmä. Kunta on mukana näkyvästi alueen oman ruokakulttuurin kehittämisessä. Ruokajärjestelmässä käytetään uusiutuvaa energiaa, kierrätetään ruuan tuotannon ravinteet ja ruoka myös kulutetaan alueella, jossa se on tuotettu. Ruokahävikkiä mitataan, vähennetään tai minimoidaan julkisissa keittiöissä. Mikä on kasvisruuan osuus julkisten ruokapalveluiden tarjonnasta? Löytyykö kunnan alueelta agroekologisia symbiooseja?

Liikkuminen. Mitä ovat autoilua vähentävät ratkaisut? Millaisia liikkumisen yhteiskäyttöpalveluita kunnassa on mahdollistettu ja millaista on niiden saatavuus ja käyttöaste? Entä joukkoliikenteen? Miten pyöräilyä on mahdollistettu ja tehty houkuttelevammaksi – entä kuinka tavoitteellista on liikennesuunnittelu ja käytetäänkö kunnan omissa kuljetuksissa vaihtoehtoisia käyttövoimia? Yhdistelläänkö kyytejä yli perinteisten alue- ja toimijarajojen? Onko esimerkkejä siitä, miten kunnan organisaatiossa tuetaan yhteisöllistä liikkumista?

Jätehuolto & kierrätys. Onko jätehuollon investoinneissa huomioitu kunnan muut toiminnot? Entä onko edistetty hulevesien hallintaa, materiaalitehokkuuden lisäämistä, jätteen määrän vähentämistä, kierrätyksen ja uusiokäytön lisäämistä? Entä biohajoavien jätteiden kierrätystä, ravinteiden kierrätystä? Otetaanko kierrätysmateriaaleista talteen arvokkaita raaka-aineita? Onko jätevesiratkaisuissa edistyksellisyyttä?

Rakentaminen & infra. Onko kunnassa innovatiivista uusio- tai yhteiskäyttöä? Tukevatko rakennusmääräykset ja tontinluovutuskriteerit kiertotaloutta? Millaista on elinkaariajattelu ja ekosuunnittelu rakentamisen prosesseissa; entä kaavoituksen toteutuksen ratkaisut, esimerkiksi yleisillä alueilla kuten kaduilla; käytetäänkö uusiomateriaaleja? Kuinka suuri osuus on puurakentamisella? Hyödynnetäänkö maamassoja? Onko rakentamisen kokonaisjätemäärää saatu vähennettyä, ja onko lupaviranomaisilla kiertotalousosaamista?

Avoin kategoria. Joku muu kiertotaloutta edistävä toimi, joka liittyy kunnan tehtäviin.

Kuntalaisten kiertotaloustietoisuus ja kasvatus. Onko kunnassa toteutettu kiertotalouteen liittyviä kasvatus- ja opetuskampanjoita, lisätty tietoisuutta? Onko kiertotalouteen liittyvää koulutusta ja neuvontaa, kiertotaloustapahtumia kuntalaisille, kuntalaisten kanssa toteutettuja kiertotalouskokeiluja tai -aloitteita, barometrejä ja kyselyitä?

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailu on avoin kunnille sekä kuntien yhteenliittymille. Ehdotetun teon on voinut toteuttaa kunta tai sen sidosyksikkö, mutta hakemuksen jättäjänä tulee olla kunta tai kuntayhtymä.

Kunta voi osallistua kilpailuun yhdellä tai useammalla ehdotuksella, mutta kukin ehdotus voi olla vain yhdessä osa-alueessa.

Kilpailun kriteerit

Ehdotuksia arvioidaan osa-aluekohtaisesti, mutta kaikissa kategorioissa arvostetaan seuraavia asioita:

  1. Ratkaisun skaalautuvuus,
  2. Hyötyjen todennettavuus (talous-, ympäristö ja hyvinvointihyödyt),
  3. Ratkaisun kiinnostavuus (out-of-the box ajattelu, uusi kiertotalouden toimintatapa, yhteistyö yli sektorirajojen) ja
  4. Vaikutus kiertotalouden edistämiseen.

Rahapalkinto

Sitra palkitsee kiinnostavimmat toimet 10 000 euron rahapalkinnoilla. Tavoitteena on palkita kustakin osa-alueesta kiinnostavin toimenpide. Sitra pidättää oikeuden olla palkitsematta toimenpiteitä tai palkita jostain osa-alueesta useampikin toimenpide.

Tämän lisäksi palkituista kiertotalousteoista laaditaan Sitran toimeksiannosta konseptoinnit, jotka julkaistaan Sitran nettisivuilla ja jotka kunnat/toimijat saavat käyttöönsä. Sitran tavoitteena on esitellä kiinnostavimpia kiertotaloustoimia sekä edesauttaa niiden leviämistä mahdollisimman moneen kuntaan. Kiinnostavimmat teot saavat Sitralta näkyvyyttä nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Aikataulu

13.9.2017 Kilpailu alkaa. Julkistus Kuntamarkkinoilla Helsingissä.

31.12.2017 Viimeinen ehdotusten jättöpäivä

1.1.2017-31.1.2018 Ehdotusten läpikäynti Sitran ja Kuntaliiton toimesta.

Voittajien julkistaminen keväällä 2018

Voittajien valinta

Palkinnoista päättää paneeli, jonka puheenjohtajana toimii projektijohtaja Kari Herlevi Sitrasta. Sitra voi käyttää arvioinnissa myös apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Järjestäjän oikeuden ja velvollisuudet

Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin kontaktihenkilölle.

Järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailuun osallistuneiden nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Julkistaminen ei kuitenkaan voi tapahtua ennen kuin järjestäjä on julkistanut kilpailussa palkittavat tiimit.  Järjestäjällä on oikeus sopia julkistamisen sisällöstä tiimin nimeämän kontaktihenkilön kanssa.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä kilpailun aikana (esim. mahdolliset aikataulumuutokset). Muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailijoiden velvollisuutena on seurata kilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Osallistujien henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolakia (22.4.1999/523). Kilpailun henkilörekisterin rekisteriseloste on nähtävissä tästä linkistä.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

Kilpailuun osallistuvien tiimien jäsenet antavat suostumuksensa siihen, että henkilöiden henkilötietoja käsitellään järjestäjän toimesta (tiimin jäsenten nimet, taustaorganisaatio, jos edustaa organisaatiota ja sähköpostiosoite). Tiimien jäsenet hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneiden tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailutyöt sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan.

Osallistumalla kilpailuun kunta tai kuntayhtymä, mukaan lukien tiimien jäsenet, myöntää järjestäjälle vastikkeettoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän käyttöoikeuden palkittuihin kilpailutöihin. Käyttöoikeuden tarkemmasta sisällöstä sovitaan palkittujen kilpailijoiden kanssa erikseen kirjallisesti, mutta se sisältää vähintään oikeuden julkaista kilpailutyö yllä kuvatulla tavalla, oikeuden teettää palkitusta teosta konseptointi järjestäjän haluamalla tavalla sekä oikeuden muutoin muokata, hyödyntää ja levittää kilpailutyöhön liittyvää tietoa ja kokemuksia haluamassaan laajuudessa muiden hankkeidensa yhteydessä.

Kilpailun osallistuja, mukaan lukien tiimien jäsenet ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, ettei kilpailutyö tai yllä mainittujen oikeuksien myöntäminen järjestäjälle loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

Palkittujen tiimien velvollisuutena on selvittää palkintoon liittyvä verovelvollisuutensa. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta selvittää tiimien verotuksellista asemaa, eikä maksaa säännöissä mainitun palkkion lisäksi enää mitään muita maksuja.

Mistä on kyse?