Lausunnot
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran lausunto kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta

Suomella on kaikki mahdollisuudet saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tämä kuitenkin edellyttää merkittäviä lisätoimia – korjausliikettä – verrattuna nykyhetkeen.

Kirjoittajat

Tuuli Hietaniemi

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Ilmasto- ja energiastrategian luonnoksessa käydään kattavasti läpi voimassa olevat ilmasto- ja energiapoliittiset linjaukset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Strategiaa voisi vahvistaa etenkin vaadittavien lisätoimien kirjaamisen ja muuttuneen toimintaympäristön osalta. Esimerkiksi energian nopea hinnannousu on entisestään parantanut uusiutuvan energian investointien kannattavuutta. Juuri nyt valtiolla olisi erityisen merkittävä rooli uusiutuvan energian pullonkaulojen ratkaisijana. Sitran lausunnon keskeiset viestit on koottu alle.

  • Hiilineutraalius vuonna 2035 voidaan saavuttaa, mutta se edellyttää uusia linjauksia lisätoimista – nyt nämä pitkälti puuttuvat strategialuonnoksesta.
  • Nopeasti muuttunut toimintaympäristö ei heijastu strategialuonnoksen kirjauksiin: esimerkiksi energiansäästön merkitys sekä uusiutuvainvestointien ja uusien teknologioiden parantunut kilpailukyky jäävät strategiassa liian vähälle huomiolle.
  • Strategialuonnoksen linjauksia vedyn hyödyntämisen osalta tulisi terävöittää: Suomi tarvitsee selkeän vetystrategian.
  • Strategian arvio tuulivoiman kasvusta vaikuttaa konservatiiviselta ja sitä tulisi päivittää. 
  • Strategialuonnoksen mukainen hakkuiden kasvattaminen ja metsähakkeen käytön lisääminen ovat ristiriidassa ilmasto- ja suojelutavoitteiden kanssa. Kestävän biomassan rajallisuuden takia sen käyttöä tulisi ohjata korkeamman jalostusasteen kohteisiin, pois energiakäytöstä.
  • Strategialuonnoksessa mainittujen veromuutosten ei voida katsoa takaavan tarpeeksi suuria ja nopeita päästövähennyksiä Suomen hiilineutraaliustavoitteen kannalta, minkä vuoksi Sitra ehdottaa kestävän kehityksen verouudistuksen toimeenpanoa.
  • Julkisen hallinnon resursseja ilmastotoimien valmisteluun, analysointiin ja seurantaan tulisi vahvistaa ja ilmastotoimien tulisi olla jokaisen ministeriön omien suunnitelmien ja hallinnoinnin keskiössä.
  • Kiertotalouden roolia uusiutuvan energian tuotantoon vaadittavien metallien ja mineraalien riittävyyden parantamisessa tulisi tuoda nykyistä vahvemmin esiin.

Lue koko lausunto:

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos,
VN/11385/2020 (pdf)

Mistä on kyse?