Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 2 min

Kohti strategista kasvu­politiikkaa

Sitra ja Business Finland ovat yhdessä muotoilleet strategisen kasvupolitiikan edistämiseen liittyvät avainviestinsä uuden vuosikymmenen haasteisiin valmistautuville päättäjille. Korostamme, että osaamiseen ja jatkuvaan uudistumiseen perustuva kestävä kasvu on Suomen tärkein hyvinvoinnin ja menestyksen lähde.

Kirjoittaja

Mikko Kosonen

Julkaistu

Sitra julkaisi jo viime kesänä syötteensä ensi vaalikaudelle nimellä 1+5 strategista ehdotusta Suomelle. Syötteiden sisällöt nousevat Sitran pitkäjänteisesti eteenpäin viemien teemojen parista, joissa meillä on asiantuntemusta. Haluamme tällä työllä vauhdittaa eri toimijoiden piirissä käytävää tulevaisuuskeskustelua ja antaa virikkeitä niiden omaan visio- ja ohjelmatyöhön.

Yksi Sitran ehdotuksista liittyy osaamispohjaisen kilpailukyvyn nostamiseen yhdeksi Suomen keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi.

Uuden teknologian muuttaessa niin liiketoimintaympäristöä kuin työtä, haluamme korostaa erityisesti:

  1. elinkeinoelämän tavoitteellista uudistumista vauhdittavaa strategista kasvupolitiikkaa, sekä
  2. elinikäisen oppimisen edellytysten voimakasta vahvistamista.

Elinikäisen oppimisen haasteeseen on tartuttu laaja-alaisesti Sitran fasilitoimassa Osaamisen aika -hankkeessa. Yhdessä Business Finlandin kanssa tehdyssä linjausehdotuksessa keskitymme strategisen kasvupolitiikan keskeisiin painopisteisiin.

Keskeiset viestimme ovat, että

  1. osaamisen ja jatkuvaan uudistumiseen kestävän kasvun tärkeimpinä mahdollistajina on panostettava enemmän,
  2. näiden vahvistamiseksi innovaatiorahoitukseen on saatava ennustettavuutta ja selvä tasokorotus,
  3. kasvuyrityksille on turvattava niiden tarvitsemat osaajat,
  4. avaintoimijoiden olisi sitouduttava nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön ja yhteisiin valintoihin, ja että
  5. kaikki hallinnonalat on saatava mukaan vauhdittamaan kestävää kasvua.

Keskustelua elinkeino- ja innovaatiopolitiikan suunnasta on perustellusti hallinnut viime aikoina vaatimus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituksen vahvistamisesta ja pysyvästä tasokorotuksesta ensi vaalikaudella. Lähes vuosikymmenen jatkuneen TKI-rahoituksen rapautumisen jälkeen meidän on nyt siirryttävä suunnitelmalliselle kasvu-uralle. Siihen tarvitaan niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta vahvaa sitoutumista.

Raha ei kuitenkaan yksin riitä. Muutokseen vaaditaan uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Parhaat yritykset ja niitä tukevat innovaatiotoimijat ovat jo siirtyneet ekosysteemi-pohjaiseen toimintatapaan, mutta toiminnan leviäminen ja mittakaavaetujen saavuttaminen edellyttävät kuitenkin nykyistä tehokkaampaa kansallista koordinaatiota. Tähän on kiinnitetty huomiota niin OECD:n kuin lukuisten eri kotimaisten toimijoiden arvioinneissa.

Sitran ja Business Finlandin omaksumat uudet toimintamallit ovat kehittyneet käytännössä niiden suomalaisen elinkeinoelämän uudistamiseksi tekemässä työssä yhdessä ja erikseen.

Se ilmenee niin näiden instituutioiden teemakokonaisuuksissa kuin lukuisissa yksittäisissä hankkeissa.

Sitran oma rooli strategisessa kasvupolitiikassa toteutuu näkyvimmin uusien kierto- ja datatalouteen liittyvien toimintamallien ja kasvualustojen kehittämisen myötä. Tämä luo pohjaa muiden innovaatiotoimijoiden kestävän kasvun vauhdittamiseen pyrkivälle työlle.

Lisää Sitran roolista talouden uudistamiseksi voit lukea Sitran työtä analysoivasta Talouden muutosajuri ja pelinrakentaja -vaikuttavuusarvioinnista.

Mistä on kyse?