Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Kun puhut muutoksesta, vaikutat sen tekemiseen

Muutokseen vaikutetaan yhdessä, eikä kukaan tee muutosta yksin. Se, kuinka ymmärrät muutosta yhdessä toisten kanssa, vaikuttaa muutoksen suuntaan ja lopputulokseen.

Kirjoittaja

Saara Saarinen

Johtava asiantuntija, Yhteiskunnallinen ennakointi ja koulutus

Julkaistu

Muutospeli auttaa käymään rakentavaa muutoskeskustelua

Muutospeli kehittää ymmärrystä muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja myös pelaajien muutoskykyä, jota tarvitsemme muuttuvassa maailmassa.

Muutospeli on konkreettinen Kättä pidempää -työkalu, jolle näyttää suomalaisissa työyhteisöissä olevan iso tarve. Toukokuisen julkaisun jälkeen peli on innostanut mukaan laajan joukon pelaajia niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta.

Käyttäjäpalaute on ollut hyvää, ja käyttökohteet laajoja. Muutospeliä on käytetty apuvälineenä muun muassa strategiatyössä, organisaatiomuutosten käsittelyssä, johtamisjärjestelmän uudistamisessa ja kulttuurinmuutoksissa.

Muutoksentekijät toivovat konkreettisia menetelmiä

Viime vuonna tutkimme lähemmin suomalaisia muutoksentekijöitä. Keräsimme käyttäjäymmärrystä aktiivisilta kehittäjiltä haastatteluissa, kyselyissä ja työpajoissa.

Moni tuntui kaipaavan selkeitä menetelmiä ja malleja, mutta harva osasi kuvailla tarkemmin, mitä ne voisivat olla. Myös muutokseen liittyvien tunteiden ja konfliktien käsittelyyn, purkamiseen ja sanoittamiseen kaivattiin työkaluja.

Muutospeli vastaa näihin tarpeisiin. Sen avulla oppii keskustelemaan muutoksesta rakentavasti eri näkökulmista sekä tunnistamaan ne muutoksen ulottuvuudet, joista ei vielä ole yhteistä ymmärrystä. Pelaaminen auttaa tiimejä luomaan yhteistä tilannekuvaa ja ymmärrystä.

Peli auttaa myös sanoittamaan muutokseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Niiden tärkeyttä käsiteltiin paljon jo Muutospelin tekoprosessissa. Kun jää on rikki ja avannossa jo reikä, on muutokseen sukeltaminen yhdessä helpompaa.

Muutos onnistuu parhaiten, kun pelkkä järkeily ei ohjaa prosessia

Aalto-yliopiston Muotoilulla muutokseen (2022) -kokoelmateoksessa pohditaan muotoilun ja muotoilijoiden rooleja muutoksessa. Kirjassa korostuu ajatus siitä, että muutoksen tekemiseen tarvitaan kykyä visioida muutosta sekä tuoda mukaan myös luovia, rationaalisen ajattelun ylittäviä tunne-elementtejä.

Anna Valtonen & Núria Solsona Caba painottavat Kohtaa Tulevaisuus -artikkelissaan avarakatseista ajattelua ja moninäkökulmaisuutta muutoksen onnistumisessa.

Työyhteisön aktiiviset kehittäjät, jotka omalla esimerkillään luovat sellaista muutoksen ja luottamuksen ilmapiiriä, jossa kaikki mielipiteet ovat tärkeitä, näyttävät muutokselle suuntaa. Heidän vaikutuksensa on merkittävä – edellytys organisaatiokulttuurille, jossa arvostetaan ja rohkaistaan luovuuteen.

Valtonen & Caba nostavat esille myös psykologian professori Charlan Nemethin ajatuksen siitä, että kun joku organisaatiossa uskaltaa kyseenalaistaa nykyisen toiminnan, se saa koko yhteisöstä luovemman ja avoimemman. Ja vasta silloin organisaatio on aidosti valmis vastaanottamaan uusia vaihtoehtoja toiminnalleen.

Pehmeät kyvyt vievät muutosta eteenpäin

Samaa ajatusten ja näkökulmien avartamista tavoitellaan myös Muutospelillä. Vaikka yksittäinen työkalu tai menetelmä ei itsessään tee työyhteisöstä luovempaa tai avarakatseisempaa, saattavat sen siivittämät keskustelut kuitenkin olla rakentamassa luottamuksen ja muutoksen ilmapiiriä, jossa jokainen kokee itsensä tärkeäksi osaksi muutosta.

Keskustelu muutoksesta ja muutoskyvyistä lisää niin yksilöiden kuin yhteisönkin muutoskykyä. Muutokseen tarvitaan nimittäin sekä halua että kykyä, kumpikaan yksin ei riitä.

Muutoskyky on taito, jota jokainen meistä tarvitsee

Toinen käyttäjäymmärryksestä noussut tärkeä havainto oli, että yhä useampi ihminen voisi oivaltaa olevansa muutoksentekijä ja alkaa kehittää muutoksentekotaitojaan järjestelmällisesti, jos siihen olisi riittävästi tietoa, materiaaleja sekä sille erikseen osoitettu tila ja aika.

Perustiedot muutoskyvystä voit ottaa haltuun kaikille avoimen Näkymiä muutoskykyyn -digikoulutuksen avulla.

Opitun syventäminen sekä tietojen ja taitojen soveltaminen onnistuu helpoiten oman haasteen parissa. Siihen olemme yhdessä aktiivisten kehittäjien kanssa suunnitelleet Muutospaja-konseptin, jota voi soveltaa erilaisiin muutosteemoihin ja tilanteisiin sisällöstä riippumatta.

Keskustele muutoksesta yhteisössäsi. Voit nyt tilata painetun Muutospelin yhteisöllesi perusteltuun käyttötarkoitukseen.
Tilaa peli

Lähteet:
Valtonen, Anna & Nikkinen, Petra (toim.) 2022: Muotoilulla muutokseen – kehitystyön uuden mahdollisuudet. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

Mistä on kyse?