Korkean lisäarvon peltotuotteiden rahoitushaku

Rahoitushaku on nyt päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

#peltotuotteet #kierrollakasvuun

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Peltoekosysteemit ovat monimuotoisia ja tuottavat hyvin. Viljelijät ovat innostuneet kokeilemaan uusia viljelykasveja, viljelijät myös jakavat kokemuksiaan ja oppejaan muille viljelijöille ja ruuan kuluttajille. Uudet ja taas viljelyyn otetut vanhat viljelykasvit kiinnostavat ruokateollisuutta. Kuluttaja hullaantuu kotimaisista, kestävästi tuotetuista kasvismakuelämyksistä sekä muista uusista pellon tuotteista. On syntynyt uudenlaisia kokeiluja ja yhteistyötä kasvipohjaisiin, korkean lisäarvon tuotteisiin suomalaisilta pelloilta.

Edellä kuvattu on vielä kuvitelmaa tulevaisuudesta. Sitra avasi 27.11.2017 rahoitushaun, joka vie kohti tulevaisuutta. Tavoitteena on kehittää ruokajärjestelmän avulla ratkaisuja ja yhteistyömalleja kiertotalouden keskeisempiin ongelmiin. Tähtäämme siihen, että käytämme planeettamme varoja mahdollisimman tarkkaan ja järkevästi.

Mitä tavoitellaan?

Viljelyjärjestelmien yksipuolistuminen on ongelma meillä ja maailmalla. Se heikentää maaperän hyvinvointia ja vähentää maatalouden sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen. Myös maatilojen keskimääräinen kannattavuus on heikentynyt. Uskomme, että pellolla viljeltävien kasvien lajivalikoiman monipuolistaminen toisi tarjolle uusia ja kiinnostavia kasveja ruuaksi. Tämä kannustaisi ruoka-alan teollisia toimijoita ja yrittäjiä jalostamaan ja markkinoimaan uusia ruokatuotteita. Uusien ruokatuotteiden kysyntä puolestaan voisi parantaa maatilojen kannattavuutta. Pellosta voidaan tuottaa myös muita korkean lisäarvon tuotteita kuin ruokaa, esimerkiksi materiaaleja tekstiileihin.

Rahoituspäätöksissä kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, että hanke perustuu kiertotalouden ratkaisuihin ja kestävään luonnonvarojen käyttöön, ja että se yhdistää poikkitieteellisesti eri aloja, esimerkiksi tuotesuunnittelua, materiaaliosaamista, prosessitekniikkaa, uusia liiketoimintamalleja, muotoilua ja viestintää. Arvostamme moniosaajatiimejä, jotka pystyvät tarkastelemaan aihetta eri aloja ja uusia näkökulmia yhdistäen ja jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Etsimme kokonaisuuksia, joilla on mahdollisuus toimia Sitran rahoituksen jälkeen itsenäisesti ja edellytykset hankkia toiminnalle riittävää rahoitusta joko sijoitusten, tulorahoituksen tai avustusten muodossa. Rahoitushakemukset käsitellään toimija- tai yrityskohtaisesti.

Kriteerit

Mitä hakemuksilta odotetaan?

Arvioimme hakemuksia seuraavien kriteerien avulla:

 • Hanke on uusi: Hanketta ei saa olla aloitettu ennen tuen hakemista.
 • Vaikuttavuus: Hanke muuttaa nykyistä toimintamallia, jossa resursseja käytetään nykyistä optimaalisemmin, kuljetaan kohti kiertotaloutta ja hankkeella on potentiaalia systeemiseen muutokseen yhteiskunnassa.
 • Visionäärisyys: Hanke tähtää selkeästi tulevaisuuteen.
 • Toteutettavuus: Toteuttajilla on riittävä osaaminen ja verkostot toteuttamiskelpoisen sekä taloudellisesti järkevän ratkaisun kehittämiseen, käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen.
 • Monistettavuus: Hankkeessa saadut opit ovat hyödynnettävissä myös muilla aloilla ja isommassa mittakaavassa.
 • Jatkuvuus: Hakemuksessa osoitetaan vahva sitoutuminen, resurssit ja suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta hankkeen jälkeen.
 • Viestinnällisyys: Hankkeen toteuttajat sitoutuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen viestinnän. Viestinnän tavoitteena on levittää hankkeesta saatuja oppeja ja mahdollistaa niiden monistettavuus sekä lisätä tavallisen kansalaisen ymmärrystä ruuasta kierotalouden mahdollistajana.
 • Kuluttajien osallistuminen: Uusia tuotteita kehitetään yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Kuka voi hakea ja mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitushaku on avoin kaikille yrityksille, julkisille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä tutkimuslaitoksille, jotka toimivat hankehaussa konsortioina. Konsortioissa taloudellista toimintaa harjoittavat tahot, kuten yritykset, voivat hakea rahoitusta Kiertotalouden tukiohjelman alla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, innovaatioklustereille, pk-yritysten innovaatiotoimintaan ja pk-yritysten käynnistykseen. Julkinen ja kolmas sektori voivat puolestaan hakea Sitran hankerahoitusta esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Esimerkki rahoituksen hakemisesta:

Yrityksen x, yrityksen y ja julkisen toimijan z konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön ja kokeilujen tavoitteet ja visio tulevaisuudesta. Hakemuksessa kerrotaan, mitä rahoitusta kukin yksittäinen yritys tai toimija hakee omarahoituksen täydennykseksi:

 • Julkinen toimija z hakee Sitralta hankerahoitusta innovatiiviseen julkiseen hankintaan ja viestintään, jossa kuntalaisille kerrotaan uusista palveluista, yhteensä 250 000 €.
 • Yritys x hakee tukea innovaatioklusterille koulutusohjelman ja konferenssin järjestämiseksi 35 000 € (artikla 27).
 • Yritys y hakee tukea kokeellisen kehittämisen tutkimushankkeeseen palkattavan henkilön palkkakustannuksiin 105 000 € (artikla 25).

Mistä aloittaa?

Korkean lisäarvon peltotuotteiden rahoitushaku oli avoinna 27.11.2017 ja 31.1.2018 välisenä aikana. Sitra voi rahoittaa hankkeita korkeintaan elokuuhun 2019 asti.

Haku on viisivaiheinen:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat muodostavat konsortioita, ja kukin konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, joka tulee toimittaa Sitralle. Sitra valitsee parhaat hankkeet jatkoon.
 2. Toisessa vaiheessa jatkoon valituille konsortioille järjestetään työpaja, jossa ne avaavat omia suunnitelmiaan (liikesalaisuuden puitteissa) ja miettivät yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on jalostaa hakemuksia siten, että niissä ei ole päällekkäisyyksiä. Työpajojen jälkeen tehdään lopullinen valinta rahoitettavista konsortioista.
 3. Kolmannessa vaiheessa valittujen konsortioiden kaikki osapuolet hakevat erikseen ja itsenäisesti rahoitusta joko täyttämällä tukihakemuslomakkeen, jos rahoitusta haetaan tukiohjelman alla tai vapaamuotoisella rahoitus­hakemuksella, mikäli rahoitusta ei haeta tukiohjelmasta (ei-taloudellinen toiminta).
 4. Neljännessä vaiheessa Sitra arvioi hakemukset ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa ja tekee tuki- ja rahoituspäätökset.
 5. Viidennessä vaiheessa tehdään rahoitussopimukset Sitran ja rahoituksensaajan välillä.

Sitra arvioi hakemukset arviointikriteereiden valossa ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa. Sitra voi pyytää hakemuksista myös ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeessa tehtävä yhteistyö, visio ja sisältö. Siinä pitää myös eritellä konsortion osapuolten vastuut ja budjetit. Hankesuunnitelma saa olla korkeintaan viisi sivua pitkä.

Näillä pääset liikkeelle:

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?