MARJAKLUSTERI

Marjojen parempaan hyödyntämiseen tähtäävä marjaklusteri keräsi yhteen marja-alaa ja alan tutkimusta. Tavoitteena oli luoda monipuolisen osaamisen turvin kansainvälisillä markkinoilla menestyviä tuotteita.

Marjat ovat perinteisesti mielletty terveellisiksi. Tutkimus on osoittanut marjojen sisältävän runsaasti erilaisia ravitsemuksellisesti merkittäviä ainesosia sekä monia terveysvaikutteisiksi luokiteltavia yhdisteitä. Suomessa on paljon korkeatasoista alan perus- ja soveltavaa tutkimusta. Haasteena on tutkimuksen pirstaleisuus, jonka tulokset eivät aina saavuta kaupallisia toimijoita.

Marja-alan yritykset ovat luonteeltaan ja kooltaan hyvin erilaisia. Erityisesti pienempien toimijoiden on ollut haasteellista käyttää hyväkseen alan tutkimuksen tuomia mahdollisuuksia.

Teollisuuden näkökulmasta terveysvaikutteiset tuotteet ovat kiinnostavin kohde. Uusia mahdollisuuksia marjatuotteiden markkinoijille toi 1.7.2007 voimaan tullut EU:n ravitsemusväittämälainsäädäntö. Lainsäädäntö lisäsi kliinisten tutkimusten tarvetta, koska ne ovat edellytyksenä ravitsemusväittämille. Resursseja vaativa kliininen tutkiminen mahdollistuu klusteriyhteistyössä.

Marjaklusterissa koottiin tieteellistä näyttöä mustikan, karpalon ja puolukan ravitsemus- ja terveysvaikutuksista. Tietoa kerättiin myös muista teollisuutta kiinnostavista marjoista. Klusterissa toteutettiin Marjat ja terveys -hanke, jossa toteutettiin molekyyligastronomian oppeja. Lue lisää Maku ja Terveys -hankkeen sivuilta »

Kuopio Innovation Oy jatkaa Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERAssa vuonna 2006 alkanutta marjojen terveysvaikutuksiin liittyvän tutkimustiedon hyödyntämistä.
Lue lisää Elintarvikekehityksen osaamisklusterin sivuilta »

Marjaklusterin raportteja

Selvitys marjojen fenolisten yhdisteiden eristämisen teknologiasta » 
Selvitys marjojen ja marjasivuvirtojen hyödyntämispotentiaalista Suomessa »
Yhteenveto tieteellisestä näytöstä koskien mustikan, karpalon ja puolukan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia »

Berries in the World -selvitys

Invenire Market Intelligence tuotti marjaklusterille markkinaselvityksen Berries in the World (pdf). Selvitys käsittelee monipuolisesti kansainvälisiä marjastrategioita ja alan trendejä sekä esittelee menestystarinoita. Selvityksen tarkoituksena on auttaa marja-alan toimijoita kaupallistamaan marja-alan osaamista. Selvityksestä on tehty myös suomenkielinen yhteenveto: Marjat maailmassa (pdf). Yhteenveto antaa hyvää tietoa mm. siihen miten suomalaisesta puolukasta voitaisiin tehdä ’supermarja’.