Metsien käytön tulevaisuutta puntaroiva kansalaispaneeli

Vuonna 2024 järjestettävä kansalaisten metsäpaneeli tuottaa päätöksentekijöille suosituksia siitä, millainen metsien käyttö olisi kansalaisten mielestä reilua ja hyväksyttävää luonto- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Mistä on kyse?

Metsät ovat suomalaisille monin tavoin tärkeitä. Ne tarjoavat meille muun muassa työtä, raaka-aineita, marjoja, sieniä, terveys- ja virkistyshyötyjä ja hiilensidontaa. Metsien käytössä tarvitaan kuitenkin muutoksia, jotta metsät ja niiden kyky tuottaa yhteiskunnalle arvoa ovat turvattuja jatkossakin.

Valtio ohjaa metsien käyttöä erilaisten lakien, tukien ja neuvonnan avulla, mutta siitä miten metsien käyttöä tulisi ohjata vallitsee hyvin monenlaisia näkemyksiä. Kansalaisten näkemyksiä metsien käyttöä koskevista vaihtoehdoista ja ohjauskeinoista ja niiden hyväksyttävyydestä ei kuitenkaan ole tähän mennessä juurikaan kuultu.

Puntaroivilla kansalaiskeskusteluilla voidaan tuoda päätöksentekoon laajasti eri väestöryhmien näkemykset ja kokemukset, saavuttaa laajemmin hyväksyttäviä ratkaisuja sekä sitouttaa eri osapuolia pitkän aikavälin politiikkatoimiin. Puntaroivat kansalaiskeskustelut sopivatkin erityisen hyvin tämänkaltaisiin kysymyksiin, joihin liittyy erilaisia osin toisilleen ristikkäisiä tavoitteita. Lue lisää Sitran tekemästä työstä tämänkaltaisten uusien vaikuttamisen tapojen kehittämiseksi.

Mitä teemme?

Sitran Metsien käytön tulevaisuus ja tarvittavat ohjauskeinot -selvityshankkeen tavoitteena on luoda parempi ymmärrys metsien käytön tarpeellisista muutoksista ja niiden ohjaamisesta. Ohjauskeinojen hyväksyttävyyttä tarkastellaan perinteisten metsäalan sidosryhmien ohella myös kansalaisten näkökulmasta. Tätä varten selvityshankkeessa toteutetaan kansalaisten metsäpaneeli.

Paneelin tehtävänä on arvioida metsien käyttöä ohjaavia politiikkavaihtoehtoja eri näkökulmista ja puntaroida niiden hyväksyttävyyttä. Paneeli perehtyy puolueettomaan tutkimukseen perustuvaan taustatietoon, kuulee asiantuntijoita, ja käy aiheista keskustelua rakentavasti ja eri näkemyksiä kuunnellen. Paneeli valitaan satunnaisotannalla ja kokoontuu etäyhteyksin.

Kansalaisten metsäpaneelin tuloksena syntyy kannanotto, joka vaikuttaa selvityshankkeessa tuotettaviin politiikkasuosituksiin. Politiikkasuositukset kohdistetaan erityisesti päättäjille sekä metsäalan päätöksentekoa valmisteleville tahoille.  

Ketkä ovat mukana?

Luke ja Syke tuottavat selvityksen ja kansalaispaneelin yhteistyössä. Työn tilaaja ja rahoittaja on Sitra.

Miten mukaan?

Metsäpaneeliin kutsutaan satunnaisotannalla 6000 suomalaista ja ilmoittautuneiden joukosta valitaan 45 osallistujaa siten, että paneeli edustaa erilaisia väestöryhmiä. Jos sait kutsun, tervetuloa mukaan! Ilmoitamme valinnasta kesäkuun alussa.

Missä mennään?

Kutsut paneeliin lähetetään toukokuun alussa ja kutsun saaneiden tulee ilmoittautua 27.5.2024 mennessä. Paneeli kokoontuu elo-syyskuussa 2024.

Paneelin tietosuoja

Luonnonvarakeskus toimii hankkeen rekisterinpitäjänä ja hankkeen tietosuojailmoituksen löydät heidän sivuiltaan tämän linkin kautta. Paneelit kytkeytyvät Luonnonvarakeskuksen METSÄPUNTARI-hankkeeseen.

Ota yhteyttä