Sitra Lab 3: Demokratian kapeikot

Sitra Lab 3 on koulutusohjelma, joka etsii ratkaisuja demokratian ja yhteiskunnallisen osallistumisen kapeikkopaikkoihin.

Ajankohtaista

Koulutusohjelma käynnistettiin 8.4. - alla voit tutustua valittuihin tiimeihin!

Mistä on kyse?

Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti monilla tasoilla. Nykypäivän monisyisiin ja kompleksisiin ongelmiin on vaikea löytää lääkkeitä vanhoista ajattelumalleista ja ratkaisutavoista. Ympäristön ja yhteiskunnan haasteiden muuttuessa myös lähestymistapamme kaipaavat päivitystä.

Tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Koulutukseen ei kuulu tenttejä eikä todistuksia. Tekemistä on silti reilusti ja oppeja myös laitetaan käytäntöön ohjelman aikana. Intensiivisestä ohjelmasta saat roppakaupalla uusia verkostoja, käytännöllisiä lähestymistapoja ja uutta ajateltavaa.

Koulutusohjelma pohjautuu tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun sekä sosiaalisten innovaatioiden prosessiin. Se kokoaa ammattilaisia eri yhteiskunnan sektoreilta tekemään yhteistyötä ja oppimaan yhdessä. Mukaan etsitään mahdollisimman moninaista osallistujajoukkoa, jossa erilainen tieto, osaaminen ja kokemus yhdistyvät.

Tulevaisuuslaboratorion tavoitteena on kasvattaa laboratorioon valittujen muutoksentekijöiden kykyä tehdä muutosta, halua toimia ratkaisijana ja mahdollisuuksia toimia monimutkaisessa maailmassa.

Demokratian kapeikot

Koulutusohjelman kolmannen toteutuksen aiheena on demokratian kapeikot. Voit tutustua valittuihin tiimeihin alla  – mukana on yhteensä 41 muutoksentekijää!

Yhteiskunnallisen osallistumisen paikat ja muodot ovat murroksessa. Teknologian kehitys, väestön monimuotoistuminen, sosiaalinen media ja verkostomaisen vallan muodot luovat entistä enemmän vaikuttamisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Murroksessa ovat sekä suoran että edustuksellisen osallistumisen tavat.

Demokraattinen osallistuminen eriarvoistuu. Sitran selvityksen tulokset osoittavat, että Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, mikäli se tehdään heille riittävän helpoksi. Lisäksi osallistumisen paikkojen on mahdollistettava aitoa vaikuttavuutta. Tätä kautta ihmiset kokevat tulleensa kuulluksi ja aidosti osallisiksi.

Koulutuksen moduulit ja aikataulu

  1. 04/2021 Toimintaympäristö ja systeemiajattelu. Katsotaan vähän kauempaa ja hahmotetaan kokonaisuus ongelman ja ratkaisun ympärillä.
  2. 05/2021 Ongelman ymmärrys. Yritetään ymmärtää ongelmaa syvemmin asettumalla muiden housuihin, empatiaa käyttäen. Mennään lähemmäs sidosryhmiämme ja rajataan ongelmaa.
  3. 06-07/2021 Tulevaisuus ja ratkaisut. Otetaan silmille tulevaisuuslasit, ja etsitään niiden avulla uusia uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Kuvitellaan toivottavia tulevaisuuksia. Lopuksi käännetään ideat ja ratkaisut kohti konkretiaa ja kokeiluja.
  4. 08-09/2021 Välineitä vaikuttavuuteen. Keskitytään kokeiluihin: tehdään näkyviksi niiden jo syntyneitä vaikutuksia, sekä tarkastellaan tapoja hahmottaa ja mitata niiden vaikuttavuutta.
  5. 12/2021 Opit ja johtopäätökset. Käydään läpi kuljettua oppimismatkaa: mitä on tullut tehtyä, mitä oppeja ja oivalluksia prosessista kannattaa ottaa mukaan jatkokehittämiseen ja omaan työhön. Pohditaan yhdessä myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisen ylipäätään tarvittavia taitoja, asenteita ja tekemistä.

Kenelle?

Voit tutustua koulutusohjelmaan valittuihin tiimeihin yläpuolella olevassa listauksessa. Valitsimme mukaan tiimejä, jotka pyrkivät laajentamaan tai vakiinnuttamaan osallistumisen muotoja. Kyseessä voi olla liike, yhteisö tai toimintamalli, joka on jo onnistunut luomaan osallisuuden kokemuksen, mutta kipuilee mallin vaikuttavuuden tai levittämisen suhteen. Tai kyseessä voi olla toimiva palvelu tai ratkaisu, jota halutaan soveltaa demokraattiseen osallistumiseen.

Etsimme sektorirajat ylittäviä tiimejä, joiden toiminta tavoittaa jo ihmisiä ja joissa yhdistyvät toisiaan täydentävät osaamiset, kuten ymmärrys poliittisesta päätöksenteosta ja kansalaistoiminnan saavutettavuudesta tai kokemus uusista sosiaalisen median kanavista ja demokratiakasvatuksesta.

Tulevaisuuslaboratorio on tarkoitettu esimerkiksi kansalaisaktiiveille, poliittisten päätösten valmistelijoille, näkemyksellisille kentän uudistajille tai osaamistaan soveltaville asiantuntijoille, joita yhdistää halu tarttua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan ja toimia sen purkamiseksi.

Ota yhteyttä

Kysy lisää!

Mistä on kyse?