Synteettisen biologian rahoitushaku

Rahoitushaku on nyt päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

#synteettinenbiologia #kierrollakasvuun

 

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Ilmaston lämpeneminen on selätetty! Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat loppuneet kokonaan, koska soluja on koulutettu käyttämään hiilidioksidia arvokkaana raaka-aineena uusien materiaalien ja polttoaineiden tuotannossa. Viisaat solut tuottavat haitallisista jätteistä ja hyödyntämättömistä sivuvirroista tekstiilejä, ruokaa ja raaka-aineita kosmetiikkateollisuudelle.

Edellä kuvattu on vielä kuvitelmaa tulevaisuudesta, muttei kaukaa. Rahoitamme nyt laaja-alaisia konsortioita, jotka kehittävät synteettisen biologian avulla ratkaisuja ja yhteistyömalleja kiertotalouden keskeisempiin ongelmiin. Tähtäämme siihen, että pääsemme eroon planeettaamme nakertavasta ylikulutuksesta ja ympäristöongelmista.

Mitä tavoitellaan?

Synteettisellä biologialla tarkoitetaan ihmisen suunnittelemia ja rakentamia biologisia systeemejä, soluja, solun osia tai eliöitä, joita ei löydy luonnosta. Synteettisen biologian avulla voi kehittää energia- ja materiaalitehokkaampia prosesseja, hyödyntää paremmin sivuvirtoja uusiksi tuotteiksi ja tuottaa uusia biomateriaaleja.

Haemme hankkeita, jotka yhdistävät poikkitieteellisesti eri näkökulmia, esimerkiksi tuotesuunnittelua, materiaaliosaamista, prosessitekniikkaa, uusia liiketoimintamalleja, muotoilua ja viestintää. Arvostamme moniosaajatiimejä, jotka pystyvät tarkastelemaan aihetta eri aloja ja uusia näkökulmia yhdistäen ja tekevät tiivistä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Etsimme kokonaisuuksia, joilla on mahdollisuus toimia Sitran rahoituksen jälkeen itsenäisesti ja edellytykset hankkia toiminnalle riittävää rahoitusta joko sijoitusten, tulorahoituksen tai avustusten muodossa. Rahoitushakemukset käsitellään toimija- tai yrityskohtaisesti.

Kriteerit

Mitä hakemuksilta odotetaan?

Arvioimme hakemuksia seuraavien kriteerien avulla.

 • Hanke on uusi: Hanketta ei saa olla aloitettu ennen tuen hakemista.
 • Vaikuttavuus: Hanke muuttaa nykyistä toimintamallia, jossa jäte- ja sivuvirtoja ei saada hyödynnettyä ja materiaalikehitys nojaa fossiilisiin raaka-aineisiin, kohti kiertotaloutta ja sillä on potentiaalia systeemiseen muutokseen yhteiskunnassa.
 • Visionäärisyys: Hanke tähtää selkeästi tulevaisuuteen ja sillä on selkeää uutuusarvoa.
 • Toteutettavuus: Toteuttajilla on riittävä osaaminen ja verkostot toteuttamiskelpoisen ja taloudellisesti järkevän ratkaisun kehittämiseen, käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen.
 • Monistettavuus: Hankkeessa saadut opit ovat hyödynnettävissä myös muilla aloilla ja isommassa mittakaavassa.
 • Jatkuvuus: Hakemuksessa osoitetaan vahva sitoutuminen, resurssit ja suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta hankkeen jälkeen.
 • Viestinnällisyys: Hankkeen toteuttajat sitoutuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen viestinnän. Viestinnän tavoitteena on levittää hankkeesta saatuja oppeja ja mahdollistaa niiden monistettavuus sekä lisätä tavallisen kansalaisen ymmärrystä synteettisestä biologiasta kierotalouden mahdollistajana.

Kuka voi hakea ja mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitushaku on avoin kaikille yrityksille, julkisille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä tutkimuslaitoksille, jotka toimivat hankehaussa konsortioina. Konsortioissa taloudellista toimintaa harjoittavat tahot, kuten yritykset, voivat hakea rahoitusta Kiertotalouden tukiohjelman alla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, innovaatioklustereille, pk-yritysten innovaatiotoimintaan ja pk-yritysten käynnistykseen. Julkinen ja kolmas sektori voi puolestaan hakea Sitran hankerahoitusta esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Esimerkki rahoituksen hakemisesta:

Yrityksen x, yrityksen y ja julkisen toimijan z konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön ja kokeilujen tavoitteet ja visio tulevaisuudesta. Hakemuksessa kerrotaan, mitä rahoitusta kukin yksittäinen yrityst tai toimija hakee omarahoituksen täydennykseksi:

 • Julkinen toimija z hakee Sitralta hankerahoitusta innovatiiviseen julkiseen hankintaan ja viestintään, jossa kuntalaisille kerrotaan uusista palveluista, yhteensä 250 000 €.
 • Yritys x hakee tukea innovaatioklusterille koulutusohjelman ja konferenssin järjestämiseksi 35 000 € (artikla 27).
 • Yritys y hakee tukea kokeellisen kehittämisen tutkimushankkeeseen palkattavan henkilön palkkakustannuksiin 105 000 € (artikla 25).

Mistä aloittaa?

Synteettisen biologian rahoitushaku oli avoinna 27.11.2017 ja 19.1.2018 välisenä aikana. Sitra voi rahoittaa hankkeita korkeintaan elokuuhun 2019 asti.

Haku on viisivaiheinen:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat muodostavat konsortioita, ja kukin konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, joka tulee toimittaa Sitralle. Sitra valitsee parhaat hankkeet jatkoon.
 2. Toisessa vaiheessa jatkoon valituille konsortioille järjestetään työpaja, jossa ne avaavat omia suunnitelmiaan (liikesalaisuuden puitteissa) ja miettivät yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on jalostaa hakemuksia siten, että niissä ei ole päällekkäisyyksiä. Työpajojen jälkeen tehdään lopullinen valinta rahoitettavista konsortioista.
 3. Kolmannessa vaiheessa valittujen konsortioiden kaikki osapuolet hakevat erikseen ja itsenäisesti rahoitusta joko täyttämällä tukihakemuslomakkeen, jos rahoitusta haetaan tukiohjelman alla tai vapaamuotoisella rahoitushakemuksella, mikäli rahoitusta ei haeta tukiohjelmasta (ei-taloudellinen toiminta).
 4. Neljännessä vaiheessa Sitra arvioi hakemukset ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa ja tekee tuki- ja rahoituspäätökset.
 5. Viidennessä vaiheessa tehdään rahoitussopimukset Sitran ja rahoituksensaajan välillä.

Sitra arvioi hankehakemukset arviointikriteerien valossa ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa. Sitra voi pyytää hakemuksista myös ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeessa tehtävä yhteistyö, visio ja sisältö. Siinä pitää myös eritellä konsortion osapuolten vastuut ja budjetit. Hankesuunnitelma saa olla korkeintaan viisi sivua pitkä.

Näillä pääset liikkeelle:

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?