artiklar
Beräknad läsningstid 7 min

Deltagarna i Sitras företagsprogram har en stark tilltro till dataekonomins framtid

Syftet med Sitras företagsprogram var att hjälpa små och medelstora företag i att utveckla produkter och tjänster enligt en rättvis dataekonomi. Deltagarna ansåg att verktyg som gällde kundorientering och kamratstöd var den viktigaste behållningen av coachningen. Det förnyade programmet har fått fortsättning som coachningen Tillväxt genom data.

Publicerad

Dataekonomins affärsverksamhetspotential har identifierats speciellt inom industrin, men företagssektorn för små och medelstora företag befinner sig fortfarande i ett inledande skede. För små och medelstora företag är det svårt att vid sidan av det dagliga arbetet utveckla affärsverksamhet som utgår från data.

Sitra började lösa denna utmaning för små och medelstora företag och genomförde ett pilotprojekt för coachning som gäller dataorienterad affärsverksamhet, IHAN-företagsprogrammet, under 2020–2021 som en del av IHAN-projektet, där man tog fram en modell och verktyg för en rättvis dataekonomi. Målet var att hjälpa företag att skapa nya databaserade produkter och tjänster. Företagen fick stöd i att fatta ett beslut om en betydande förändring och driva igenom den i sin egen organisation.

18 företag deltog i företagsprogrammet som pågick i sex månader. För företagen ordnades bland annat möten med coacher, tjänstedesign- och datanätverksworkshoppar samt dagar för peer learning. Dessutom fick de tillgång till uppgifter och verktyg för att främja sitt tänkande och sitt utvecklingsarbete.

Programmet stärkte företagens kompetens och erbjöd nya verktyg

En forskargrupp vid Handelshögskolan vid Åbo universitet granskade IHAN-företagsprogrammets effektivitet bland annat med hjälp av en enkät som 16 företag som deltog i programmet svarade på.

De företag som deltog i IHAN-företagsprogrammet hade olika utgångspunkter och erfarenheterna av programmet och resultaten varierade. I slutet av programmet befann sig företagen i olika stadier i utvecklingen av sin databaserade innovation: en del företag hade nått de sista skedena i programmet, när däremot andra inte hade kunnat gå vidare i takt med programmet, bland annat på grund av sina knappa resurser.

I flera företag pågick fortfarande utvecklingsarbetet och förändringen av affärsmodellen då programmet avslutades, men den största delen (11, 69 procent av respondenterna) hade fortsatt att utveckla databaserade lösningar. En del hade erbjudit databaserade lösningar till sina kunder. Några företag har berättat att den tjänst eller produkt som de har utvecklat redan genererar omsättning. En del företag förväntar sig omsättning under 2023.

”Den nya affärsmodellen används sida vid sida med den gamla för att ge tillväxt.” – Deltagarföretag

Den största delen av företagen (11, 69 procent av respondenterna) använde verktyg som de fick under coachningen ännu efter programmet. Särskilt nyttiga ansågs verktyg som gäller förståelse av kundernas behov. Man ansåg även att Regelboken för rättvis dataekonomi (på finska och på engelska) var viktig och likaså att programmet tvingade företagen att stanna upp vid viktiga frågor.

Även om de ekonomiska effekterna inte ännu hade blivit verklighet i slutet av hösten 2022, ansåg företagen att delning av data i framtiden utgör en konkurrensfördel: drygt hälften av företagen (9; 56 procent) berättade att delning av data håller på att bli eller redan är en konkurrensfördel. Dessutom ansåg en tredjedel (5; 31 procent) att detta var en möjlighet. Endast två respondenter trodde inte att detta skulle ske; i dessa företag hade utvecklingen av en databaserad produkt tills vidare upphört.

”Under programmet arbetade vi med en idé som vi fortsatte att genomföra efter programmet. Coachningsprogrammet gav verktyg till att driva detta vidare.” – Deltagarföretag

I början var syftet med effektivitetsstudien att också undersöka förändringen av personlig kompetens, men den största delen uttryckte under programmet att de snarare ser coachningens innehåll som utveckling av affärsverksamheten.

Detta stämde fortfarande i den enkät som genomfördes i slutet av 2022: över hälften av respondenterna betonade mer utveckling av företagets verksamhet (10/16) än kompetensökning. Två respondenter tyckte att deltagandet innebär jämlikt både personlig inlärning och utveckling av företagets verksamhet, fyra respondenter betonade mer personlig inlärning.

”Allt som allt har företagen fått från IHAN-programmet struktur och systematik som stöd för sitt eget utvecklingsarbete, och därigenom har kompetensen i företagen ökat”, säger forskningsledare Marikka Heikkilä från Handelshögskolan vid Åbo universitet.

Deltagarföretagen har en positiv syn på dataekonomins framtid

”I de nya affärsmodeller som uppstod i och med IHAN-företagsprogrammet tog man bättre hänsyn till principerna för en rättvis dataekonomi, och företagen förhöll sig mer positivt till framtiden i en dataekonomi än finländska företag i genomsnitt (Ulander m.fl. 2021). Det kan emellertid vara så att företag, som ursprungligen har haft en stark tilltro till dataekonomins framtid, har sökt till programmet”, berättar Marikka Heikkilä.

Enligt enkäten var deltagarföretagen i genomsnitt mycket medvetna särskilt angående respekt för integriteten i planeringen av digitala tjänster och förstärkning av förtroendet genom transparent verksamhet. Därmed kan man också i fortsättningen förvänta sig sådan verksamhet som är förenlig med en rättvis dataekonomi av de företag som deltog i programmet.

”Den föränderliga omvärlden förutsätter ständig utveckling och anpassning. Coronapandemins konsekvenser syntes oundvikligen i programmets resultat”, säger Sitras expert Katri Korhonen. ”Som helhet kan programmet anses ha lyckats rätt väl med sina mål, eftersom två tredjedelar av företagen har fortsatt att utveckla en databaserad produkt eller tjänst, även om det nödvändigtvis inte har blivit färdiga med den”, fortsätter Korhonen.

Det förnyade coachningsprogrammet får fortsättning

Konceptet för företagsprogrammet har utvecklats utifrån feedback som gavs i pilotprojektet, och det har nu döpts om till programmet Tillväxt genom data.

”Vi fick bra feedback på pilotprojektet och vi ändrade programmet så att det blev allt mer intensivt och smidigt. De forskningsresultat som vi fick angående effektivitet stöder våra tankar om vikten av verktyg som används vid utvecklingen av affärsverksamhet”, säger Katri Korhonen. ”Också i fortsättningen betonas peer learning i programmet, eftersom det visade sig vara viktigt för deltagarna.

Materialet i programmet Tillväxt genom data erbjuder utbildningsorganisationer möjligheten att självständigt genomföra coachningar. Det omfattande och avgiftsfria materialpaketet (på finska) erbjuder finländska företag information och verktyg för att utveckla tjänster med hjälp av data. Det finskspråkiga materialet lämpar sig för alla branscher och är avsett särskilt för att utveckla små och medelstora företags affärsverksamhet enligt principerna för en rättvis dataekonomi.

TIEKE (Utvecklingscentralen för Informationssamhälle) genomförde det första Tillväxt genom data-programmet för företag inom turism- och restaurangbranschen under 2022. TIEKE ordnade fredagen den 20.1.2023 på nätet AamuAreena, där man bekantade sig närmare med det nya programmets framgång.

Nya Tillväxt genom data-coachningar (på finska) startar under 2023. Håll dig uppdaterad!

Kontakta oss
Forskningsdirektör, Handelshögskolan vid Åbo Universitet, Centre for Collaborative Research CCR
Forskningsdirektör, Handelshögskolan vid Åbo Universitet, Centre for Collaborative Research CCR
Projektforskare, Handelshögskolan vid Åbo Universitet, Centre for Collaborative Research CCR

Vad handlar det om?