nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

En hållbar framtid kräver snabba lösningar – Sitra utvidgar sitt arbete för att dämpa hållbarhetskrisen

Sitra har beslutat utvidga sitt arbete med cirkulär ekonomi och klimatarbete med lösningar som stöder naturens livskraft. Inom företagssektorn ökar Sitra sin satsning på främjande av rättvis dataekonomi. Det är bråttom att hitta rättvisa lösningar, betonar Sitras nya överombudsman Jyrki Katainen.

Författare

Jukka Vahti

Projekt ledare, Digital makt och demokrati, Sitra

Publicerad

Finland har satt upp ett ambitiöst mål att vara kolneutralt 2035, och nu behövs stöd för att välja och driva igenom effektiva åtgärder. Den ekologiska återuppbyggnaden lyftes även fram som ett centralt tema i uppdateringen av Sitras Megatrender 2020 som publicerades vid årsskiftet. Som ett svar på den brådskande ekologiska återuppbyggnaden har Sitra beslutat komplettera sitt projekt Klimatlösningar genom att arbeta för att bevara naturen och ta med metoder för att stöda naturens livskraft vid sidan om hanteringen av klimatkrisen.

Enligt Jyrki Katainen, som började som Sitras överombudsman vid årsskiftet, är förebyggandet av naturens försvinnande en väldigt viktig del av en hållbar framtid. Om Finland driver på EU att införa cirkulär ekonomi som ett centralt redskap för att förverkliga det nya programmet för grön tillväxt, Green Deal, är det samtidigt en möjlighet för att påskynda en global övergång till cirkulär ekonomi, fortsätter Katainen.

”De lösningar för cirkulär ekonomi som fungerar bra i Finland räcker inte till för att förändra vår ekonomi så att den blir tillräckligt stabil om de inte sprids internationellt. Nu tittar Europeiska kommissionen för första gången på den ekologiska återuppbyggnaden som helhet. Genom att lyfta fram påverkan på europeisk nivå får vi möjlighet att påverka 450 miljoner människors framtid i stället för fem miljoner”, säger Katainen. Sitra fortsätter främja cirkulär ekonomi genom projektet Rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi.

Företagsprogram för att stöda förnyelseförmågan hos små och medelstora företag

Enligt Katainen behöver världen det modiga och lösningsorienterade Finland för att lösa de globala utmaningarna och utnyttja dem. Det finns inte nödvändigtvis färdiga lösningar någon annanstans.

Som samhällelig förändringsaktör är Sitras viktigaste metoder för att främja Finlands förnyelseförmåga framför allt olika försök och nätverkande mellan aktörer, utöver att bredda kunskapsbasen genom utredningar. Ett praktiskt exempel på nätverkande och främjande av förnyelseförmåga inom företagsfältet är företagsprogrammet rättvis dataekonomi som inleds i maj och riktar sig till små och medelstora företag och hjälper dem skapa ny affärsverksamhet från data.

Data har blivit den mest värdefulla råvaran för affärsverksamhet i världen. Dock visade en företagsenkät som Sitra genomförde i fyra europeiska länder att hela 46 procent av de finländska små och medelstora företag som besvarade enkäten inte vet om delning av data är en ny konkurrensfördel för dem. Okunskapen var inte så här hög i något av de andra länderna. Företagsprogrammet rättvis dataekonomi hjälper finländska små och medelstora företag att utnyttja data i nya, konkurrenskraftiga nätverk. Det är särskilt viktigt för små och medelstora företag att vara en del av dessa dataekosystem, eftersom de i regel inte själva har de datalager som behövs för att producera tjänster.

Nya årtiondet avgörande för uppbyggnaden av hållbar framtid

De kommande årens beslut och handlingar kommer enligt Katainen att återspeglas långt fram.

”Man kan säga att det nya årtiondet är avgörande när vi ska bygga ett hållbart Finland och en hållbar värld som har förnyelseförmåga. Detta är också utgångspunkten i Sitras strategiska arbete som håller på att inledas”, säger Katainen.

Sitra har en kontinuerlig strategiprocess, vilket innebär att strategin gäller hela tiden men att det ibland görs ändringar i den. Den strategi som nu inleds och uppdateringen av verksamhetsmodellen grundar sig på tidigare strategiarbete och blir klar i slutet av 2020.

Arbetet med att uppdatera strategin leds av AVD, SVM Katri Vataja som utsetts till Sitras direktör för funktionerna förutsägelse och strategi.  Vataja har sedan augusti 2019 fungerat som Sitras tf. direktör för funktionerna förutsägelse och strategi och före det som ledande sakkunnig och som chef för funktionen strategi.
Sitras uppgift fastställs genom lag, och arbetets riktning styrs av en vision om en hållbar och rättvis framtid. En stark strategi i kombination med självfinansiering garanterar att Sitra som framtidshus underställt riksdagen har mandat att fungera som oberoende katalysator, förutsägare och utvecklare.

Vad handlar det om?