nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Företag använder data för att bli konkurrenskraftiga – Sitras nya handbok beskriver hur ekosystem kan starta ny datadriven affärsverksamhet

Att börja dela data med andra företag kan kännas utmanande i början. Sitras nya handbok erbjuder ett praktiskt tillvägagångssätt och handleder företag ända från de inledande faserna av samarbetet till att pilotera och kommersialisera datadrivna affärslösningar. 

Författare

Jenna Kiljunen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Data är en ständigt ökande råvara som gör det möjligt för företag att finna nya affärsmodeller och konkurrenskraft. I dagens föränderliga och komplexa miljö lönar det sig inte för företag sitta och att panta på sin egen data, eftersom dess värde kan mångfaldigas genom samarbete med andra organisationer.    

Samarbetet kan underlättas genom att de olika aktörerna organiserar sig i ett ekosystem Ekosystemet för dataekonomi Ekosystemen för dataekonomi utgör ett nätverk som består av ekosystemmedlemmar som använder data som en källa för affärsverksamhet. Olika intressentgrupper är direkt eller indirekt kopplade till varandra via nätverket och dess värdekedjor. Till ekosystemet för dataekonomin hör även (officiella eller inofficiella) regler som definierar den verksamhet som är tillåten i nätverket. Öppna termsidan Ekosystemet för dataekonomi eller nätverk, där alla aktörer är bundna av gemensamma regler och avtal. 

Sitras nya handbok erbjuder organisationer praktiska steg för att genom samarbete dra nytta av data

Sitra vill påskynda uppkomsten av ny datadrivna affärslösningar i finländska ekosystem. Konkurrenskraft genom data – en handbok för ekosystem (sammanfattning), som publiceras i februari 2024, uppmuntrar till samarbete över organisationsgränser och till att realisera de affärsmässiga fördelarna med att dela data.  

Handboken riktar sig till aktörer som verkar i ekosystem eller som vill göra det, såsom företag eller offentliga organisationer som är intresserade av att utveckla nya datadrivna affärslösningar i samarbete med andra organisationer.

Handboken beskriver förutsättningarna för samarbete i ekosystem och framställer de steg som krävs för att bilda ett ekosystempartnerskap. Dessutom erbjuder handboken exempel över hur ett ekosystem kan utforma, testa och genomföra de datadrivna lösningar det eftersträvar. Handboken åtföljs av en verktygslåda som erbjuder olika arbetsunderlag för de olika stegen i ekosystemets gemensamma process i enlighet med lärdomarna i handboken. 

Handboken vägleder ekosystemen genom fyra faser, som är viktiga att uppfylla för att ekosystemet ska vara framgångsrikt i att utveckla en ny datadriven lösning: samarbete, kultur, planering och genomförande. En förutsättning för nätverksbaserad verksamhet är att det skapas en samarbetskultur som bygger på förtroende. Denna handbok hjälper ekosystemen att stärka just detta. I kapitlen om planering och genomförande behandlas allt från marknadsanalys, affärsplan och riskbedömning till att testa en prototyplösning. 

Det finns redan intresse och teknologi, så var ligger problemet?

Sitra har under årens lopp undersökt hurdana möjligheter och utmaningar datadelning innebär för ekosystem. I en undersökning om ekosystemens mognadsgrad år 2023 undrade upp till en tredjedel av respondenterna om det fanns några konkreta fördelar med att dela data. Svaren visade att många organisationer fortfarande är tveksamma till att dela data eller samarbeta.    

Det finns ingen enskild lösning som passar alla som är intresserade av att dela data och samarbeta med andra organisationer. Med ett systematiskt tillvägagångssätt och fokus på grunderna är det ändå möjligt att nå framgång.  

Teknologin utvecklas i snabb takt och de praktiska förutsättningarna för att utnyttja data existerar redan i de flesta fall. Förtroende och en gemensam kultur mellan aktörerna saknas ändå fortfarande. 

 

Teknologin utvecklas i snabb takt och de praktiska förutsättningarna för att utnyttja data existerar redan i de flesta fall. Förtroende och en gemensam kultur mellan aktörerna saknas ändå fortfarande.

Vilken typ av lösningar är ekosystemen inriktade på?

Nätverk och datadelning ger företag en bredare inblick på marknader och konsumenters beteende. Det främjar också innovation, eftersom ekosystemet gör det möjligt för företagen att utnyttja varandras resurser och expertis.   

Samarbetsnätverk strävar efter att lösa problem som är för omfattande eller komplexa för enskilda aktörer att tackla, eller som helt enkelt kräver samarbete mellan olika aktörer.  

Lösningarna som nätverken söker kan i praktiken vara datadrivna produkter eller tjänster, riktade antingen till individer, företag eller för bredare samhälleligt bruk.   

Inom hälso- och sjukvården kan data till exempel användas för att förbättra vårdens kvalitet och effektivitet genom att förutsäga hälsorisker eller skräddarsy mer personliga vårdplaner. Inom logistiken gör data det möjligt att optimera leveranskedjor och minska kostnader, samtidigt som leveranserna blir snabbare och mer tillförlitliga. Data kan också bidra till en hållbar energiproduktion genom att optimera energiförbrukningen.

Vadå för ekosystem?

När företag vill inleda ett samarbete som grundar i rättvis datadelning och -användning är det bäst att göra det genom ett ekosystem, en nätverksliknande struktur som kopplar samman olika aktörer.   

Finland har flera ekosystem inom olika sektorer, som består av nätverk av företag, universitet, forskningsinstitut och aktörer inom tredje sektorn.  

Ekosystemets aktörer agerar enligt gemensamma regler, delar kunskap och expertis och stärker sina färdigheter genom att lära sig av varandra.   

Ekosystemen strävar efter att förnya sig och vanligtvis också efter att lösa ett bredare problem som de enskilda aktörerna inte är kapabla att lösa individuellt.

Läs mer

Konkurrenskraft genom data – en handbok för ekosystem (sammanfattning)

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

Vad handlar det om?