uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Miten yritykset voivat tehdä datasta kannattavaa liiketoimintaa ekosysteemeissä?

Datan jakaminen muiden yritysten kanssa voi tuntua alkuun haastavalta ajatukselta. Sitran tuore käsikirja tarjoaa ratkaisuksi käytännöllisen toimintamallin, joka tukee yrityksiä dataan pohjautuvan yhteistyön ensiaskelista aina pilotoitaviin ja kaupallistettaviin liiketoimintaratkaisuihin saakka.

Kirjoittaja

Jenna Kiljunen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Data on jatkuvasti lisääntyvä raaka-aine, joka mahdollistaa yrityksille uusien liiketoimintamallien ja kilpailukyvyn tavoittelun. Tämän päivän muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä yritysten ei kuitenkaan kannata jäädä datansa kanssa yksin, sillä sen hallinnoiman tiedon ja osaamisen arvoa on mahdollista moninkertaistaa yhdessä muiden organisaatioiden kanssa.  

Yhteistyötä helpottaa järjestäytyminen ekosysteemiin Dataekosysteemi Useista dataverkostoista koostuva verkosto, jossa toimijat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan jakaa ja käyttää dataa verkoston sisällä sekä edistää innovointia ja uutta liiketoimintaa. Avaa termisivu Dataekosysteemi eli verkostoon, jossa kaikki toimijat sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin ja sopimuksiin. 

Tuore käsikirja tarjoaa organisaatioille käytännölliset askeleet datan jakamisen yhteistyöhön

Sitra haluaa kirittää uuden dataliiketoiminnan syntymistä suomalaissa ekosysteemeissä. Helmikuussa 2024 julkaistu Kilpailukykyä datasta -käsikirja kannustaa organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön ja datan jakamisesta saatavien liiketoimintahyötyihin tarttumiseen. 

Käsikirja on tarkoitettu ekosysteemeissä toimiville tai niihin haluaville toimijoille eli esimerkiksi yrityksille tai julkisille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään dataliiketoimintaa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.  

Käsikirja avaa, mitä ekosysteemeissä toimiminen vaatii ja kuvaa ekosysteemiyhteistyön muodostamisen vaiheet sekä keinot, joilla ekosysteemi voi suunnitella, pilotoida ja toteuttaa tavoittelemansa datapohjaiset ratkaisut. Sen lisänä julkaistiin myös työkalupaketti, joka tarjoaa työpohjia ekosysteemin yhteiskehittämisen erilaisiin vaiheisiin käsikirjan oppeja seuraten.

Käsikirja johdattaa ekosysteemit neljän osa-alueen läpi, joiden ympärille dataa hyödyntävä liiketoiminta kannattaa rakentaa: yhteistyö, kulttuuri, suunnitelma ja toteutus. Verkostomaisen toiminnan edellytyksenä on luottamukseen perustuvan yhteistyö- ja toimintakulttuurin muodostaminen. Käsikirja tukee ekosysteemejä erityisesti näiden osa-alueiden vahvistamisessa. Suunnitelma- ja toteutus -osioissa puolestaan liikutaan markkina-analyysin, liiketoimintasuunnitelman ja riskien arvioinnin kautta kohti prototyyppiratkaisun pilotointia.

Käsikirja jakautuu neljään osioon: 1. yhteistyö, 2. kulttuuri, 3. suunnitelma ja 4. toteutus. Ekosysteemin keskiössä on dataa hyödyntävä liiketoiminta.

Käsikirja esittelee ekosysteemeille toimintamallin, joka jakautuu neljään osioon: 1. yhteistyö, 2. kulttuuri, 3. suunnitelma ja 4. toteutus. Toimintamallia seuraamalla ekosysteemi etenee kohti dataa hyödyntävää liiketoimintaa.

Kiinnostusta ja teknologiaa datan jakamiseen löytyy jo, mistä siis kiikastaa?

Sitra on selvittänyt vuosien varrella ekosysteemien tarjoamia mahdollisuuksia sekä datan jakamiseen liittyviä haasteita. Vuonna 2023 ekosysteemien kypsyysastetta selvittäneen kyselytutkimuksen vastaajista jopa kolmasosa pohdiskeli, oliko dataa jakamalla syntynyt tuntuvaa hyötyä. Vastaukset osoittivat, että moni organisaatio empii vielä datan jakamista tai yhteistyöhön ryhtymistä.  

Eri organisaatioiden väliseen datan jakamiseen ja yhteistyöhön ei ole tarjolla yhtä ja ainoaa ”pakettiratkaisua”. Järjestelmällisellä lähestymistavalla ja perusasioihin keskittymällä on silti mahdollista onnistua.

Teknologiat kehittyvät hurjaa vauhtia ja käytännön edellytykset datan hyödyntämiselle ovat useimmiten jo olemassa. Sen sijaan toimijoiden välisen luottamuksen ja yhteisen toimintakulttuurin luomisessa hapuillaan vielä. 

Teknologiat kehittyvät hurjaa vauhtia ja käytännön edellytykset datan hyödyntämiselle ovat useimmiten jo olemassa. Sen sijaan toimijoiden välisen luottamuksen ja yhteisen toimintakulttuurin luomisessa hapuillaan vielä. 

Millaisia ratkaisuja ekosysteemeissä tavoitellaan?

Datan jakaminen on toiminnan perusedellytys monella alalla digitalisaation laajentuessa. 

Verkostossa toimiminen ja datan jakaminen mahdollistavat yrityksille laajemman näkemyksen markkinoista ja kuluttajakäyttäytymisestä. Se vauhdittaa myös innovaatioiden syntymistä, koska ekosysteemissä yritykset voivat hyödyntää toistensa resursseja ja osaamista. 

Yhteistyöverkostojen tavoitteena on ratkaista laajempia ongelmia, jotka ovat liian suuria tai monimutkaisia yksittäisten toimijoiden harteille tai jotka yksinkertaisesti vaativat yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Verkostojen havittelemat ratkaisut voivat käytännössä olla vaikkapa dataan pohjautuvia tuotteita tai palveluita, jotka on suunnattu joko yksilöille, yrityksille tai laajempaan yhteiskunnalliseen käyttötarkoitukseen. 

Esimerkiksi terveydenhuollossa datan avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja tehokkuutta ennakoimalla terveysriskejä tai räätälöimällä henkilökohtaisempia hoitosuunnitelmia. Logistiikassa data mahdollistaa toimitusketjujen optimoinnin ja vähentää kustannuksia, samalla kun se parantaa toimitusten nopeutta ja luotettavuutta. Datan avulla voidaan myös edistää kestävää energiantuotantoa optimoimalla energiankulutusta.  

Mikä ihmeen ekosysteemi?

Kun yritykset haluavat tehdä yhteistyötä, joka perustuu reiluun datan jakamiseen ja hyödyntämiseen, se kannattaa tehdä ekosysteemin eli eri toimijoita yhdistävän verkostomaisen rakenteen kautta. 

Suomessa on useita eri aloilla toimivia ekosysteemejä, jotka muodostuvat yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden verkostoista.

Yhteisillä säännöillä pelaavat ekosysteemitoimijat jakavat tietoa ja osaamistaan sekä vahvistavat omaa kyvykkyyttään muilta oppimalla.

Ekosysteemeissä pyritään myös innovoimaan uutta ja ne pyrkivät yleensä ratkaisemaan jotain laajempaa ongelmaa, johon yksittäisten toimijoiden kyvykkyydet eivät yksinään riitä. 

Lue lisää

Kilpailukykyä datasta -käsikirja ja työkalut – Toimintamalli ekosysteemeille datan hyödyntämiseen

Parempia tuotteita ja palveluja sekä uutta osaamista – Näin dataa jakavat verkostot ovat hyötyneet yhteistyöstä

Luottamusta riittää, liiketoimintaosaamista kaivataan – yhteistyöverkostot ovat löytäneet datasta vauhtia yhteiseen innovointiin

Mistä on kyse?