nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

World Circular Economy Forum återvänder till Finland i maj 2023

World Circular Economy Forum WCEF anordnas 2023 i Helsingfors. Det nordiska forumet samlar världens ledande aktörer inom cirkulär ekonomi i Finland efter en paus på fyra år.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Uppdaterat den 13. januari 2023 datum för WCEF2023.

World Circular Economy Forum WCEF, som uppkommit på Sitras och Finlands initiativ, återvänder till Finland och Norden. År 2023 ordnas forumet på Mässcentrum Helsingfors mellan den 30 maj och den 2 juni. Huvudarrangörerna är Sitra och Nordic Innovation, som är en organisation som lyder under Nordiska ministerrådet. Dess mål är att främja hållbar tillväxt och innovation i Norden.

Forumet som blivit ett av de ledande evenemangen inom cirkulär ekonomi i världen arrangerades för första gången just i Helsingfors 2017. Utanför Finland har evenemanget hållits i Japan, Kanada, Holland och Rwanda.

”Nu är det dags att sätta fart på den cirkulära omställningen av ett flertal anledningar. Med hjälp av cirkulär ekonomi kan man öka kriståligheten i våra samhällen och bygga en grund för välfärden i framtiden. Vi måste också agera eftersom klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald inte ger oss utrymme att vänta”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

På forumet som anordnas i Helsingfors söker man efter lösningar som gör att vårt ekonomiska system kan anpassas till naturens bärkraft.

”Det är glädjande att världens ledande aktörer inom cirkulär ekonomi samlas igen i Helsingfors. Det finns redan många lösningar. Genom att samarbeta kan vi påskynda införandet av dem överallt i världen”, fortsätter Katainen.

Enligt en utredning som Sitra har gjort kan till exempel den globala förlusten av biologisk mångfald stoppas och återställas till 2000 års nivå före 2035 genom att vi övergår till en cirkulär ekonomi inom fyra centrala sektorer.

”Med hjälp av affärsmodeller för cirkulär ekonomi kan man utveckla hållbar affärsverksamhet och stödja arbetet med att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling. Hållbar affärsverksamhet bygger på cirkulär ekonomi”, säger Svein Berg, direktörvid Nordic Innovation.

Nordic Innovation och Sitra har båda länge stöttat arbetet med  cirkulära affärsmodeller i nordiska företag, till exempel genom att ta fram handböcker, så kallade playbooks, som stöd för företag och genom att sammanställa exempel på de mest intressanta lösningarna inom cirkulär ekonomi.

”Genom effektiv samverkan kan företag utveckla cirkulära lösningar längs med hela värdekedjan. Detta gynnar alla aktörer”, fortsätter Berg

För att åstadkomma förändring måste alla vara med

År 2022 anordnades forumet i december i Kigali i Rwanda. Det var första gången det hölls på den afrikanska kontinenten.

Forumet fokuserar bland annat på den potential som den cirkulära ekonomin har för att minska klimatförändringarna, stärka arbetet med klimatanpassning, samt stärka den biologiska mångfalden, samtidigt som nya arbetstillfällen och ökat välstånd skapas.

”Cirkulär ekonomi skapar intresse överallt i världen nu. Olika lösningar behövs i olika världsdelar, men principen är densamma: få ut mer värde av det som vi redan har, mindre svinn och mindre belastning på naturen”, säger Jyrki Katainen.

Tiden för lösningar är här och nu, och alla behövs i arbetet, eftersom det helt enkelt inte är möjligt att på egen hand ställa om i ett företag eller i ett land.

Programmet för forumet 2023 offentliggörs och anmälan öppnar våren 2023.

Vad handlar det om?