Rättvis digivardag

Data är mer än bara ettor och nollor: allt oftare är det uppgifter om dig, mig och oss.

Vad handlar det om?

I vår vardag producerar vi en skrämmande mängd data: varje gilla-markering, klick och radering sparas. Hur ser din digitala vardag ut? Och hur rättvisa tycker du att tjänsterna du använder är?

Vårt syfte är att kartlägga medborgarnas beteende och attityder i anslutning till vår nuvarande dataekonomis operativa modell. Vi försöker också lyfta begreppet rättvis dataekonomi till offentlig diskussion och på det sätter öka allas medvetenhet om hanteringen av egna data. Det är både möjligt och viktigt att hantera data som berör en själv.

Vad gör vi?

Medborgarenkät
Vad anser européerna om hanteringen av deras egna data? I slutet av 2018 lät vi genomföra en enkät i fyra europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Finland) där vi kartlade medborgarnas åsikter om hur deras uppgifter används i olika databaserade tjänster. Enkäten besvarades av nästan 8 000 personer, vilket ger ett representativt urval av respektive lands befolkning.

Enkäten visade bland annat människornas brist på förtroende gentemot datajättar och att det är viktigt för medborgarna att känna att de har kontroll över användningen av sina egna data. Detaljerade resultat samt rådata från enkäten har publicerats på finska och på engelska. Rådatan är tillgänglig via Creative Commons BY-licens: du kan fritt utnyttja den i din egen forskning!

Utmaning i digitalt beteende
Nästa höst kartlägger vi digitalt beteende genom en utmaning, där den som deltar får fundera över sin egen verksamhet i den digitala världen. Hurdana spår lämnar du efter dig i bitrymden och beter du dig kanske försiktigare i den digitala världen än övriga finländare?

Hur fortskrider arbetet?

Utifrån medborgarenkäten utarbetar vi olika användarprofiler för digitala tjänster, som hjälper oss att behandla attityder, önskemål och behov i den europeiska dataekonomin.

Utmaningen i digitalt beteende publiceras hösten 2019.

Hur kan man delta?

För utmaningen i digitalt beteende söker vi samarbetspartner för testning. Sök till programmet!

Kontakta oss

Vad handlar det om?