Kolneutral cirkulär ekonomi

Vårt sätt att bo, färdas, äta och göra affärer förändras radikalt. Nutidens vardag grundar sig i allt högre utsträckning på olika sätt att använda tjänster i stället för att äga saker och ting.

AKTUELLT

Vill du hänga med? Tips: beställ vår nyhetsbrev (på finska).

ÄMNEN

VAD HANDLAR DET OM?

Vi har startat resan mot ett samhälle som håller sig inom gränserna för jordens bärkraft. Allteftersom befolkningstillväxten accelererar, naturresurserna utarmas och klimatet förändras måste vi agera effektivare och mer utsläppssnålt. Det innebär att vår vardag och vår välfärd inte längre kan bygga på överkonsumtion och fossila bränslen. I stället för att äga blir det lättare att anlita tjänster och för näringslivet ger miljöaspekten nya affärsmöjligheter.

Sitra samarbetar med finländarna för att vårt land ska bli en föregångare inom denna nya vardag. Vi vill att logiken och produktionen i företagsverksamhet i huvudsak ska grunda sig på tillhandahållande av tjänster, inte på kvantitativ spridning av produkter. Vi tar fram sätt att öka efterfrågan på miljövänliga lösningar bland konsumenterna samt utmanar den offentliga sektorn att skapa fungerande ramar för denna nya ekonomi.

Vad gör vi?

Vi väcker, inspirerar och hjälper människorna, företagen och förvaltningen att se möjligheterna i den nya, kolsnåla livsstilen och i affärsverksamheten som relaterar till den. Tillsammans kan vi göra experiment och ställa in siktet på varaktiga, lättanvändbara, smarta och rena lösningar. De växande städerna i världen har till exempel behov av en mer hållbar matproduktion, vilket öppnar enorma marknadsmöjligheter för finländska företag. Det förutsätter nytt slags samarbete mellan företagen, forskningsorganisationerna samt städerna, kommunerna och staten.

Utmaningstävlingar, utvecklingsprogram, experiment och evenemang är exempel på medel vi kan ta till för att uppnå målet. Vi sammanför olika slags aktörer eftersom sådana möten leder till nya arbetssätt och koncept som får Finland att bli ett av föregångsländerna inom de följande 5–10 åren.

Vad har man fått till stånd?

Åren 2013–2016 utvecklade vi praktiska verktyg som företagen kan använda för att ändra sin affärsverksamhet så att den blir kolneutral. Företagen har en betydande roll när det gäller att få finländarna att göra smartare och mer hållbara val till vardags.

Enligt en utredning som Sitra gjorde kan cirkulär ekonomi öka värdet av vår nationalekonomi med minst 3 miljarder euro varje år fram till år 2030. Hösten 2016 publicerades Sitras nationella vägkarta för cirkulär ekonomi, den första i världen, och de första experimenten som baserar sig på vägkartan – nyckelprojekt och pilotprojekt – har redan startats. Tonvikten ligger på förvaltningens roll som den som bereder möjligheter, möten mellan olika aktörer i samhället och samarbete företagen emellan.

Vårt mål är att Finland år 2019 ska vara det land som visar riktningen mot ett nytt samhälle som grundar sig på hållbar ekonomi.

PUBLIKATIONER

KONTAKTA OSS