Kuva: Miltton

Julkaistu 26.09.2019

Arviointi: Sitra tekee tulevaisuutta tutuksi

Sitran yhteiskunnallisilla visioilla sekä megatrendi- ja skenaariotyöllä on ollut tärkeä merkitys siinä, että Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehitysnäkymät varsin hyvin, arvioi uusi vaikuttavuusraportti.
Kirjoittaja
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

MDI Public Oy on arvioinut Tulevaisuuksien tekijä -arviointiraportissa, millaista kehitystä Sitran vaikuttavuustavoitteessa “Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin” on tapahtunut vuosien 2011 – 2018 aikana. Arvioinnissa on tarkasteltu Sitran roolia ja merkitystä vaikuttavuustavoitteen edistymisessä sekä Sitran strategisten valintojen onnistumista. Kyseessä on järjestyksessään seitsemäs vaikuttavuusarviointi Sitran toiminnasta. Arvioinnin tulokset on huomioitu myös elokuussa julkaistussa Sitran toimintaa kokonaisuudessaan arvioineessa kokoavassa arvioinnissa.

Tulevaisuuksien tekijä -arvioinnin mukaan Sitran rooli on korostunut etenkin yhteisten visioiden merkityksestä käytävässä keskustelussa sekä tulevaisuususkon ylläpitämisessä. Sitra on nostanut esille tulevaisuusteemoja, aktivoinut toimintaa ja tuottanut tietoa: “Sitra on toiminut aktiivisena tulevaisuuden näkymien tunnistajana ja ylläpitäjänä sekä oppimisen mahdollistajana.” Vaikuttavuus on ollut merkittävää etenkin aiheissa, kuten kestävyyskriisi, kiertotalous, heikot signaalit, kestävä hyvinvointi, jakamistalous ja kokeilukulttuuri, joita Sitra on ollut nostamassa vahvasti mukaan keskusteluun. Lisäksi Sitran megatrendit on ottanut käyttöönsä varsin laaja joukko yhteiskunnan toimijoita oman strategia- ja suunnittelutyönsä tueksi.

Raportin mukaan Sitran tulevaisuustyön haasteena voidaan pitää sitä, että tulevaisuustietoa hyödynnetään päätöksenteossa yhä vähän: “Sitran tulevaisuustyön panostuksia voisi tässä suhteessa kohdentaa vahvemmin tulevaisuustyön tulosten sekä paikallisen kyvykkyyden ja tulevaisuuslukutaidon vahvistamiseen.”

Tulevaisuuksien tekijä -arviointi esittää Sitralle viisi suositusta: Sitran pitäisi 1) hyödyntää laaja-alaisemmin kansainvälisiä verkostoja, 2) edistää organisaatioiden omaa tulevaisuuskyvykkyyttä toimimalla aktivoijana ja mentorina, muiden roolien ohella, 3) valita tarkoin ne teemat, joissa tarvitaan laajaa kansalaisvaikuttamista ja muilta osin keskittyä asiantuntijaekosysteemiin, 4) selkeyttää rooliaan eri toimijoiden verkottajana sekä 5) ottaa aktiivisempaa roolia tiedon tulkinnan, ymmärtämisen ja soveltamisen tukijana.

Arvioinnin johtopäätökset

5 SUOSITUSTA

Suositus 1.

Jatkossa tulisi selvittää, kannattaisiko Sitran hyödyntää enemmän kansainvälisistä verkostoista saatavia oppeja etenkin Sitran doing- ja connecting -tehtävissä.

Suositus 2.

Sitran tulisi keskustelun herättäjän ja avauksien tekijän ohella toimia vahvemmin myös aktivoijana ja mentorina, joka kannustaa eri organisaatiot itse varautumaan ja toimimaan tulevaisuusorientoituneesti.

Suositus 3.

Sitra valitsee tarkoin ne teemat, joissa laajasta kansalaisulottuvuudesta on lisäarvoa toiminnan muutokselle ja tulevaisuuden tekemiselle. Näissä valituissa teemoissa tulee ponnistella laajan huomion ja vaikuttavuuden saamiseksi. Muissa teemoissa kannattaa keskittyä asiantuntijaekosysteemiin.

Suositus 4.

Sitra mielletään hyvin sekä tiedon tuottajaksi ja tekemisen implementoijaksi, mutta sen eri toimijoita yhdistelevä rooli jää vielä näiden kahden muun tehtävän varjoon. Tältä osin Sitran tekeminen kaipaisikin tiettyä selkeyttämistä sen toimijoita verkottavasta roolista, joka liittyy thinking-doing-connecting -tehtäväkokonaisuuteen.

Suositus 5.

Paikallisten toimijoiden ja niiden muodostamien verkostojen kykyä tulkita, ymmärtää ja soveltaa tietoa tulee myös tukea Sitran toimesta.

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Lue lisää Sitran vaikuttavuuden arvioinnista.

Mistä on kyse?