uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Arviointi: Sitra tekee tulevaisuutta tutuksi

Sitran yhteiskunnallisilla visioilla sekä megatrendi- ja skenaariotyöllä on ollut tärkeä merkitys siinä, että Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehitysnäkymät varsin hyvin, arvioi uusi vaikuttavuusraportti.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

MDI Public Oy on arvioinut Tulevaisuuksien tekijä -arviointiraportissa, millaista kehitystä Sitran vaikuttavuustavoitteessa “Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin” on tapahtunut vuosien 2011 – 2018 aikana. Arvioinnissa on tarkasteltu Sitran roolia ja merkitystä vaikuttavuustavoitteen edistymisessä sekä Sitran strategisten valintojen onnistumista. Kyseessä on järjestyksessään seitsemäs vaikuttavuusarviointi Sitran toiminnasta. Arvioinnin tulokset on huomioitu myös elokuussa julkaistussa Sitran toimintaa kokonaisuudessaan arvioineessa kokoavassa arvioinnissa.

Tulevaisuuksien tekijä -arvioinnin mukaan Sitran rooli on korostunut etenkin yhteisten visioiden merkityksestä käytävässä keskustelussa sekä tulevaisuususkon ylläpitämisessä. Sitra on nostanut esille tulevaisuusteemoja, aktivoinut toimintaa ja tuottanut tietoa: “Sitra on toiminut aktiivisena tulevaisuuden näkymien tunnistajana ja ylläpitäjänä sekä oppimisen mahdollistajana.” Vaikuttavuus on ollut merkittävää etenkin aiheissa, kuten kestävyyskriisi, kiertotalous, heikot signaalit, kestävä hyvinvointi, jakamistalous ja kokeilukulttuuri, joita Sitra on ollut nostamassa vahvasti mukaan keskusteluun. Lisäksi Sitran megatrendit on ottanut käyttöönsä varsin laaja joukko yhteiskunnan toimijoita oman strategia- ja suunnittelutyönsä tueksi.

Raportin mukaan Sitran tulevaisuustyön haasteena voidaan pitää sitä, että tulevaisuustietoa hyödynnetään päätöksenteossa yhä vähän: “Sitran tulevaisuustyön panostuksia voisi tässä suhteessa kohdentaa vahvemmin tulevaisuustyön tulosten sekä paikallisen kyvykkyyden ja tulevaisuuslukutaidon vahvistamiseen.”

Tulevaisuuksien tekijä -arviointi esittää Sitralle viisi suositusta: Sitran pitäisi 1) hyödyntää laaja-alaisemmin kansainvälisiä verkostoja, 2) edistää organisaatioiden omaa tulevaisuuskyvykkyyttä toimimalla aktivoijana ja mentorina, muiden roolien ohella, 3) valita tarkoin ne teemat, joissa tarvitaan laajaa kansalaisvaikuttamista ja muilta osin keskittyä asiantuntijaekosysteemiin, 4) selkeyttää rooliaan eri toimijoiden verkottajana sekä 5) ottaa aktiivisempaa roolia tiedon tulkinnan, ymmärtämisen ja soveltamisen tukijana.

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Lue lisää Sitran vaikuttavuuden arvioinnista.

Mistä on kyse?