archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

”Köyhät ja kipeät” kiinnostuneimpia soten laajentuvasta valinnanvapaudesta

Laajentuva valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa kiinnostaa erityisesti pienituloisia väestöryhmiä ja niitä, jotka käyttävät muita enemmän terveyspalveluja.

Julkaistu

Laajentuva valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa kiinnostaa erityisesti pienituloisia väestöryhmiä ja niitä, jotka käyttävät muita enemmän terveyspalveluja. Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia vertailemaan palveluntuottajia keskenään. Sen sijaan kaupunkien ja maaseudun välillä ei näytä nykyisellään olevan eroa sote-palvelujen käytössä. Tiedot ilmenevät Sitran teettämästä kansalaiskyselystä.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, mihin annetuista ryhmistä hän kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjänä. Arvioista muodostui neljä lähes yhtä suurta ryhmää. Vastaajista 26 prosenttia ilmoittaa olevansa erittäin kiinnostunut vertailemaan palveluja ja palveluiden tarjoajia ja 23 prosenttia harkitsisi asiakkaaksi siirtymistä, jos kuulisi hyvästä palvelun tarjoajasta. Noin puolet vastaajista voi siis laskea enemmän tai vähemmän kiinnostuneiksi palvelujen vertailemisesta.

Yhteensä 23 prosentille vastanneista sote-palveluiden valinta ei ole tällä hetkellä ajankohtainen kysymys. Viidennes vastaajista ilmoittaa toimivansa nykyisten tottumustensa perusteella, eivätkä he juurikaan miettisi kuka palvelut tarjoaa. Loput seitsemän prosenttia ei osannut arvioida omaa sijoittumistaan eri ryhmiin.

Tiedot ilmenevät Sitran TNS Gallupilla teettämästä kansalaiskyselystä, johon vastasi 2052 ihmistä syyskuussa 2016. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten kokemuksia sote-palvelujen käytöstä sekä odotuksia sote-palvelujen laajentuvaa valinnanvapautta kohtaan. Tutkimusaineisto on oikaistu vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vastaamaan kohdejoukon väestötietoja. Kyselyn tarkempia tuloksia yhteen vetävän kalvosetin löydät täältä.

Ihmisten mahdollisuus valita juuri hänelle sopivin perusterveydenhuollon palveluntuottaja laajenee valinnanvapauden myötä vuonna 2019. Uudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johtamilla palvelusetelikokeiluilla vuosien 2017 ja 2018 aikana.

”Kapitaatioperusteinen rahoitus ja valinnanvapaus johtavat siihen, että palveluntuottajien on kuunneltava asiakkaitaan entistä herkemmällä korvalla ja satsattava asiakaslähtöisiin toimintamalleihin. Sujuva asiakasohjaus on kriittisen tärkeää, mikäli tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä ja hillitä kustannuksia” sanoo Sitran johtava asiantuntija Tuula Tiihonen.

Valinnanvapaudelta odotetaan entistä kokonaisvaltaisempia palveluja ja lyhyempiä jonoja

Kyselyn perusteella sote-palveluiden laajennetulta valinnanvapaudelta odotetaan ennen kaikkea lisää tehokkuutta ja asioiden saamista kerralla kuntoon ilman saman asian läpikäymistä useiden eri tahojen kanssa. Lähes yhtä suuria odotuksia kohdistuu hoidon ja palvelun nopeutumiseen ja jonotusaikojen lyhenemiseen.

Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia palveluiden ja tarjoajien vertailusta. Oman terveydentilansa keskitasoiseksi tai huonoksi arvioineet olivat muita useammin kiinnostuneita palvelujen ja tarjoajien vertailusta, samoin suhteellisen paljon palveluja käyttävät eli ne, jotka olivat käyttäneet terveyspalveluja yli kuusi kertaa viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Niin ikään työttömät, lomautetut ja nuoret vertailisivat muita todennäköisemmin eri palvelutuottajia.

Yli puolet vastanneista (63 prosenttia) vertailisi eri palveluntuottajia esimerkiksi verkkoportaalin avulla, jos se olisi mahdollista. Neljännes vastaajista ei ole kiinnostunut tällaisesta vertailusta.

Palvelujen vertailutekijöistä tärkeimmiksi nousevat jonotusaikojen pituuden vertailu ja hintojen vertailu. Sen jälkeen tulevat vertailu palveluiden monipuolisuuden ja laajuuden sekä saavutettujen hoitotulosten perusteella. Vähiten tärkeinä pidetään sähköistä palveluvalikoimaa ja muiden asiakkaiden antamia arvioita tai suosituksia. Naiset arvostavat palveluiden monipuolisuutta ja laajuutta valintatekijänä enemmän kuin miehet. Kansalaiskyselyn tulosten perusteella suomalaisten sote-palvelujen käytössä ei ole merkittäviä eroja kaupunkien ja maaseudun välillä.

Kokeiluilla tietoa päätöksenteon tueksi

Vuoden 2016 aikana Sitra on laatinut yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa vastikään valmistuneen pohjaesityksen kokeilujen ehdoiksi ja periaatteiksi, jota kaikki halukkaat kuntatoimijat voivat halutessaan hyödyntää omissa valinnanvapauskokeiluissaan.

”Kokeiluille haetaan tietoa siitä, miten eri toimijat käyttäytyvät, mitä kustannuksille ja palveluiden saatavuudelle tapahtuu ja miten valinnanvapauden laajentaminen kannattaisi toteuttaa. Yksi Kokeilujen ehdot ja periaatteet -ehdotuksemme tavoitteista on, että pienetkin tuottajat pääsevät kokeiluihin mukaan”, Tuula Tiihonen sanoo.

Vuoden 2017 aikana Sitra osallistuu erityisesti julkisten toimijoiden, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyön ja kumppanuuksien aktivoimiseen. Lisäksi Sitra tulee auttamaan toimijoita asiakaskokemuksen keräämisessä ja analysoinnissa.

Mistä on kyse?