Kuusi kokeilua ja 12 kuntaa mukana Demokratiakokeilut2020­-hankkeessa

Kokeiluissa pyritään vahvistamaan päätöksenteossa aliedustettuna olevien ryhmien ääntä.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Demokratiakokeilut2020-hankkeen kokeilut valittiin alkuvuodesta 2020.

Pääosin kuluvan vuoden aikana toteutettaviin kokeiluihin valikoituivat Kuhmon, Suonenjoen, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammen, Tervon, Vesannon, Tampereen ja Tuusulan, Helsingin, Järvenpään ja Oulun ideat.

Kunnista Tampere ja Tuusula toteuttavat oman kokeilunsa yhdessä, samoin Suonenjoki, Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo ja Vesanto toteuttavat kokeilunsa yhteistyössä.

Kokeiluideoissa tavoitellaan mm. kaupungin palvelujen ja päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien äänen vahvistamista, draaman keinojen hyödyntämistä päätöksenteon havainnollistamisessa, demokratiakasvatusta ja kuntalaisten sähköisen vuorovaikutuskanavan kehittämistä. Kuvaukset kokeiluista löydät tämän jutun alta.

Tavoitteena levittää kokeilujen tuloksia mahdollisimman laajasti hyödynnettäväksi

Asiantuntija Elina Eerola Sitrasta uskoo, että kokeilujen myötä pystytään kehittämään osallistamisen tapoja, jotka ovat skaalattavissa koko maahan ja kenties ulkomaille asti.

””On innostavaa lähteä kokeilemaan erilaisia osallisuuden menetelmiä eri puolella Suomea. Erilaisten kokeilujen myötä varmasti nähdään mikä menetelmä toimii missäkin ja miten sitä voidaan kokeilun aikana ohjata oikeaan suuntaan. Eri ihmiset haluavat osallistua erilaisilla tavoilla ja nyt voimme tarjota heille uusia vaihtoehtoja”, Eerola sanoo.

Alun perin kokeiluihin tuli kaikkiaan 37 hakemusta. Lue täältä hakuprosessin aiemmista vaiheista.

”Uudistumiskyky on pienen kansakunnan elinehto”

Demokratiakokeilut 2020 tavoitteena ovat demokratiaa vahvistavat ja innovatiiviset yhteishankkeet, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Lisäksi Sitran tavoitteena on levittää demokratiakokeilusta saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

”Uudistumiskyky on pienen kansakunnan elinehto nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä uudistumisen tarve koskee myös kansanvaltaa, jonka toimintatavat ja rakenteet ovat muuttuneet viimeksi kuluneiden sadan vuoden aikana tuskin lainkaan”, johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo.

Kokeilut ovat osa Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Sitra toteuttaa Demokratiakokeilut 2020 -projektin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

Juttua on päivitetty 26.3.2020.

Demokratiakokeilut 2020 -hakuprosessiin liittyvät käytännön kysymykset voit lähettää osoitteeseen demokratiakokeilut@sitra.fi

Kokeiluhakemukset

Mukaan valitut kokeiluideat

Toimi politiikan näyttämöllä – demokratiakasvatusta päätöksentekoon eläytymällä

Järvenpää

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli kaksi vuotta Suomessa asuneet maahanmuuttajat. Järvenpäässä tähän ryhmään kuuluvia on noin kaksituhatta.

Hankkeessa toimitaan kuntapolitiikan näyttämöllä arvoihin eläytyen. Poliittisen päätöksenteon simulaatiossa pelataan puoluetta, johon osallistujat jaetaan kaupungin puoluekentän voimasuhteiden mukaisesti. Päätöksenteko etenee esimerkkinsä mukaisesti valtuustoryhmittäin yleiskeskustelun kautta päätöksentekoon ja mahdolliseen äänestykseen. Tämä simuloitu parlamentti tekee päätöksen oikeasta, keskeisestä asiasta. Päätettävä asia tai asiakokonaisuus suunnitellaan yhdessä kaupungin johtoryhmän ja osallisten kanssa.

Hankkeen myötä kohderyhmä saa konkreettisen tuntuman kuntapolitiikassa toimiseen ja rohkaistuvat käyttämään myös omaa ääntään.

Tavoitteet: Kokeilun tavoitteena on lisätä päätöksenteosta ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien ymmärrystä ja kykyä vaikuttaa demokraattisin keinoin sekä tuottaa tarvittavaa kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta monipuoluejärjestelmässä. Hanke tarjoaa palkitsevan mahdollisuuden ja kanavat osallistua kunnalliseen päätöksentekoon. Tavoitteena on myös edistää kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia, jossa myös yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa.

Osallistuvalla rahoituksella uusia osallistumisen muotoja osallistuvan budjetoinnin mallin pohjalta

Tampere yhdessä Tuusulan kanssa

Hankkeen toteuttaa Tampereen kaupunki yhdessä Tuusula kunnan kanssa. Yhdessä kunnat kehittävät osallistuvan rahoituksen mallin, jossa yhdistyvät joukkorahoituksen, hybridirahoituksen ja osallistuvan budjetoinnin elementit. Kahden erikokoisen kunnan yhteiskokeilussa opitaan, miten malli ja siinä hyödynnettävät tekniset työkalut toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tampere ja Tuusula lähestyvät mallin rakentamista omista erilaisista toimintaympäristöistään ja lähtökohdistaan. Tampere lähtee kehittämään mallia joukkorahoitusmallin pohjalta. Tuusula puolestaan lähtee kehittämään mallia osallistuvan budjetoinnin mallin pohjalta. Yhteinen tavoite, mutta erilaiset lähtökohdat luovat kokeilulle mielenkiintoisen asetelman myös kuntakentässä laajemmin. Tuusulassa kokeilun kick off on 16.4.2020, lue lisää tapahtumasta täältä.

Tavoitteet:Osallistuvan rahoituksen mallin tavoitteena on taata kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhteisön kehittämiseen itselleen sopivimmalla tavalla. Erityisesti malli halutaan kohdentaa niille, joiden ideat ja osaaminen ei nykyisellään pääse helposti esille. Tavoitteena on tavoittaa yhteisessä tekemisessä ja päätöksenteossa aliedustettuja väestöryhmiä.  Tavoitteena on viedä kunnan tarjoamat osallisuuden mahdollisuudet sinne missä ihmiset jo ovat ja tukea kuntalaisten aktiivisuutta, mahdollisuuksia joustavampaan rahoituksen hakuun sekä edistää kokeilukulttuuria.

Hankkeen tuloksena syntyy skaalattavissa oleva osallistuvan rahoituksen toimintamalli ja digitaalinen alusta, jolla osallistuva rahoitus toimii.

Draamallinen kansalaisraati

Kuhmo

Kaupungin tai maakunnan hallituksessa käsiteltävien aiheiden konkretisoiminen draamallisen esityksen avulla. Esityksen jälkeen pidetään kansalaisraadin kaltainen keskustelutilaisuus, jossa katsojien mielipiteet tallennetaan (paperilomake/Padlet/tms.). Mielipiteet viedään asiasta päättävälle hallitukselle, jossa ne käsitellään ja otetaan huomioon.

Draamallinen kansalaisraati tuo demokraattisen päätöksenteon, kansalaisvaikuttamisen, yhteiskunnallisen keskustelun ja kuulluksi tulemisen kokemuksen osaksi tavallisen ihmisen elämää. Menetelmä tuo myös asukaskokemuksen osaksi päätösten valmistelua.

Tavoitteet: Tavoitteena on paikallisdemokratian toteutuminen, paikallisten ihmisten – erityisesti nuorten – osallistuminen ja osallistaminen päätöksentekoprosessiin, paikallisdemokratiaa kehittävien prosessien juurruttaminen Kuhmoon ja kaupungin omien teemojen yhdistäminen hankkeeseen.

Vuorovaikutteinen kuntalaiskanava ”VUOKKO”

Suonenjoki yhdessä Keiteleen, Pielaveden, Rautalammen, Tervon ja Vesannon kanssa

HUOM, päivitys 21.10.2020: Kokeilu kuntalaiskanavasta on päätetty lopettaa syksyllä 2020.

Luodaan selkeä kanava sähköiseen vuorovaikutukseen asukkaiden ja kunnan henkilöstön sekä luottamushenkilöiden välille. Panostetaan siihen, että tiedottaminen ja vaikuttaminen kulkevat käsi kädessä. Luodaan sähköinen, paikkatietoihin perustuva alusta, joka sisältää kolme elementtiä, eli ilmoitustaulun, kuntalaisten palautekanavan sekä kevyet kuntalaiskyselyt.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteina on mm. luoda kuntien tarpeisiin soveltuva, asukkaiden näköinen sähköinen alusta osallisuuteen, kasvattaa vuorovaikutusta kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja kuntatyöntekijöiden kesken sekä vahvistaa tiedolla johtamista kuntapäätöksenteossa. Lisäksi tavoitteena on ottaa asukas paremmin huomioon päätöksentekoprosessin jokaisessa vaiheessa.

Nuorten politiikkakoulu

Oulu

Nuorten politiikkakoulun tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen. Erityinen huomio kohdistuu nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin.

Hanke koostuu kolmesta osasta: 1) sukupolvien välinen oppiminen, 2) nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistaminen, 3)koulussa tapahtuvan demokratiakasvatuksen tukeminen ja syventäminen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on mm. edistää sukupolvien välistä oppimista,  lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä,  löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, parantaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia, tiivistää kuntatoimijoiden yhteistyötä sekä vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja.

Oulun Demokratiakokeilut-hanke on nyt myös Instagramissa ja löytyy sieltä tunnuksella @nuortenpolitiikkakoulu.

Venäjänkielisen väestön äänen vahvistaminen kaupungin palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa

Helsinki

Hankkeessa lisätään venäjänkielisten osallistumista osallistuvassa budjetoinnissa ja kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Osallistuvassa budjetissa järjestetään venäjänkielisille omia, tulkattuja osallistuvan budjetoinnin ideointityöpajoja, käännetään venäjäksi osallistuvan budjetoinnin materiaali ja koulutetaan venäjänkielisiä fasilitaattoreita, jotka pystyvät myös itsenäisesti vetämään osallistuvan budjetoinnin ideointia ja yhteiskehittämistilaisuuksia. Hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä venäjänkielisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Kaupunkisuunnittelun kokeiluun valitaan 1-3 kaavahanketta, joita työstetään yhdessä vieraskielisen ja erityisesti venäjänkielisen väestön kanssa. Hankkeessa keskitytään erityisesti niihin, joilla on esteitä tai vaikeuksia osallistumisessa, tai joita kaupungin tämän hetkinen vuorovaikutus ja viestintä ei riittävän hyvin tavoita. Hankkeissa vahvistetaan yhteiskuntaan kuuluvuuden tunnetta toimijuuden ja osallisuuden kautta. Luodaan kaupunkisuunnittelun malli, jota voidaan hyödyntää kaavaprosesseissa Helsingissä ja laajemmin Suomessa.

Tavoitteet: Tavoitteena on tiedottaa venäjänkielisiä suomalaisista ja helsinkiläisistä suoran osallistumisen tavoista sekä aktivoida heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Osallistuvassa budjetoinnissa tavoitteena on venäjänkielisten osallistumisen lisääminen osallistuvassa budjetoinnissa ja kouluttaa venäjänkielisiä toimijoiksi, jotka pystyvät itsenäisesti vetämään osallistuvan budjetoinnin yhteiskehittämistilaisuuksia.

Projekti

Kansanvallan peruskorjaus

Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana.  Tämä edellyttää päätöksenteon, hallinnon ja osallisuuden systeemistä muutosta.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?