uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra rahoittaa neljää kiertotalouden koulutuspilottia, tavoitteena uutta osaamista ja kilpailukykyä

Kesällä käynnistyvät koulutuspilotit kehittävät kiertotalousosaamista teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla.

Kirjoittajat

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Eero Jalava

Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Sitra avasi tammikuussa rahoitushaun kiertotalouden koulutuspiloteille. Haussa etsittiin koulutushankkeita, joissa tunnistetaan kiertotalouden Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous mukanaan tuomia osaamistarpeita ja kehitetään kiertotalousyhteiskunnassa tarvittavaa osaamista.

Hakemusten joukosta valittiin neljä hanketta, joissa lähdetään nyt kehittämään uutta kiertotalousosaamista. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 679 300 euroa.

”Valittuja hankkeita yhdisti tarkkaan tunnistettu konkreettinen osaamistarve ja kyky vastata siihen. Samalla hankkeissa kehitetään koulutussisältöjä toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin. Arvostimme myös toimivaa vuoropuhelua sekä yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä”, kertoo Sitran kiertotalousasiantuntija Eero Jalava.

Rahoitushaku oli suunnattu teknologiasektorille, kemian alalle ja rakennussektorille. Hakemuksia tuli yhteensä 48. Sektoreista eniten hakemuksia tuli rakennussektorille; 25 hakemusta.

Rahoitettavat hankkeet valitsi raati, johon kuului sekä Sitran että kyseisten sektorien toimialajärjestöjen ja ammattiliittojen asiantuntijoita.

”Suomessa ja Euroopassa ollaan nyt ottamassa merkittäviä askelia kohti kiertotaloutta, mikä tarkoittaa, että jo lähitulevaisuudessa tarvitaan paljon uutta osaamista. Kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaavia tekijöitä”, jatkaa Jalava.

”Toivomme, että rahoitetut hankkeet ja niiden parhaat käytännöt kannustavat muitakin tunnistamaan kiertotalouden osaamistarpeita ja ryhtymään toimiin osaamisen kehittämiseksi.”

Kiertotalouden koulutuspilotittien suunnittelu alkaa kesällä 2021. Sitra kokoaa hankkeissa kertyneet opit kaikkien saataville.

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO: Rakentamisen kiertotaloutta konkretisoiva verkkokoulutus

Rakentamisen kiertotalouteen liittyvä tieto ja koulutus on hajallaan, ja alan kiertotalousosaaminen on vasta kehittymässä. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO kokoaa koulutuspilotissa rakennussektorin hiilineutraalia kiertotaloutta edistävät perustiedot verkkoympäristössä toteutettavaksi koulutuspaketiksi.

Verkkokoulutuksen tavoitteena on havainnollistaa kiertotalouden toteutumista työmailla rakentamisen koko elinkaaren ajalta ja kehittää alalla työskentelevien ja alalle suuntaavien opiskelijoiden osaamista. Rakentamisen kiertotaloutta havainnollistetaan käytännönläheisin esimerkein mm. visualisoimalla työmaatilanteita videoin ja animaatioin. Koulutus on suunnattu erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen talonrakennusalan tutkinto-opiskelijoille ja opettajille.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Ytekki Oy ja Kierivä Oy: Tulevaisuuden purkutyöosaaja

Purkuosaaminen on yksi rakentamisen kiertotalouden edellytyksistä, ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöön odotetaan kehittyvän uutta kiertotalouden liiketoimintaa. Purkualan koulutustarjonnassa on tunnistettu merkittävä osaamistarve esimerkiksi haitallisista aineista aiheutuvien riskien huomioimisessa ja purkamisessa syntyvien materiaalivirtojen hyödyntämisessä. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän koulutuspilotti vastaa tähän haasteeseen suunnittelemalla ja pilotoimalla rakennusalan perustutkintoon valinnaisen purkutyöt -tutkinnonosan.

Pilottihankkeessa kehitettävät koulutussisällöt ovat sellaisenaan skaalattavissa kaikkiin Suomen rakennusalan ammatillisiin oppilaitoksiin.

Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia AMK: kiertotalousosaamista konepajoille

Vähähiilisille kiertotalousratkaisuille on teknologiasektorilla kasvava kysyntä, ja tämä näkyy myös konepajateollisuudessa ja sen alihankintaketjuissa. Pk-yritykset tarvitsevat käytännön työkaluja vastatakseen kasvavaan tarpeeseen arvioida ja raportoida toimintansa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Koulutuspilotissaan Savon koulutuskuntayhtymä kehittää yhdessä Savonia AMK:n kanssa konepajateollisuuden pk-yrityksille mallin ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin, työkalun resurssitehokkaiden käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen sekä järjestää pk-yritysten henkilöstölle kiertotalousosaamista kehittävän koulutuksen. Kokeilun pohjalta suunnitellaan tutkinnonosa Savon koulutuskuntayhtymän kone- ja tuotantotekniikan opetustarjontaan.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja KIP Service: Uutta kiertotalousosaamista kemianteollisuuden ekosysteemiin

Kokkolan suurteollisuusalueella toimii runsaasti prosessi- ja kemianteollisuuden yrityksiä ja se onkin Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi. Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueen kiertotalouden kehittymispotentiaali on merkittävä, mutta haasteena on kiertotalouden taitojen osaamisvaje, joka tulisi täyttää.

Koulutuspilotissa Kpedu ja KIP Service luovat Kokkola Industrial Parkin alueelle koulutuskokonaisuuden, joka tukee kemian alan siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalouteen. Koulutussisältö on suunnattu alueen yrityksissä työskenteleville kemian alan osaajille, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän prosessiteollisuuden opiskelijoille ja alan opettajille. Hankkeessa luotava koulutusmateriaali on monistettavissa muihin kemianalan teollisuuspuistoihin. Koulutusmateriaalin pohjalta kehitetään myös paikallisesti tarjottava prosessiteollisuuden perustutkinnonosa, joka on monistettavissa muihin ammatillisiin oppilaitoksiin.

Mistä on kyse?