uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Uusi osaaminen syntyy yhä useammin verkostoissa työskennellen

Nopeasti muuttuva maailma edellyttää meiltä koko ajan uudenlaista osaamista. Tulevaisuuden osaaminen syntyy ihmisten ja yritysten muodostamissa ekosysteemeissä. Kokosimme Osaamisen aika -projektissa tehdyn työn havainnot ja tulokset kuvaukseen uudesta osaamisjärjestelmästä.

Kirjoittaja

Anna-Maija Vesa

Julkaistu

Toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja vähenee. Suomen menestys perustuu kuitenkin osaamiselle. Miten luodaan elinikäisen oppimisen mahdollisuus jokaiselle?

”Se, että huolehdimme pitkäjänteisesti suomalaisten kyvystä uudistaa osaamistaan, auttaa selviytymään ennakoimattomissakin muutoksissa ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta”, projektijohtaja Helena Mustikainen sanoo.

”Osaamisen ja ajattelun uudistamisen tarve koskettaa kaikkia ihmisiä ja kohdistuu koko osaamisjärjestelmään. Tulevaisuuden osaaminen syntyy siten, että ihmiset, yritykset ja muut organisaatiot toimivat yhdessä.”

Osaamisen aika -projekti on reilun kolmen vuoden ajan edistänyt elinikäisen oppimisen kokonaisvaltaisen politiikan syntymistä Suomeen. Yhdessä sidosryhmien kanssa tehdyn työn tulokset on kiteytetty kuvaukseen uudesta osaamisjärjestelmästä. Sen voi lukea selvityksestä Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä.

Uudella osaamisjärjestelmällä tarkoitetaan työssä ja vapaa-aikana tapahtuvan oppimisen sekä koulutusjärjestelmän muodostamaa kokonaisuutta. Selvityksessä keskitytään työssä oppimisen edellytyksiin ja sen yhteiskunnalle tuottamaan hyötyyn.

Jotta jatkuva uudistuminen on mahdollista, huomiota tulee kiinnittää etenkin seuraaviin asioihin:

  • osaamisen liittyvän tiedon hyödyntäminen johtamisessa
  • ihmisten ja yritysten todellisiin tarpeisiin vastaaminen
  • ekosysteemimäinen tapa toimia
  • mittarit kokonaisvaikutusten seurantaan

Osaamiseen liittyvän tiedon hyödyntäminen johtamisessa

Osaamiseen liittyvää tietoa on esimerkiksi tieto yritysten osaamistarpeista, yksilöiden osaamisesta, koulutustarjonnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Laadukas ja ajantasainen tieto auttaa kohdentamaan toimet tehokkaammin todellisiin osaamisen kehittämistarpeisiin.

Sekä viranomaisten tuottaman tiedon että avoimen datan hyödyntäminen tekoälyn avulla tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen johtamiseen.

Todelliset tarpeet ohjaamaan rahoitusta ja päätöksiä

Uudessa osaamisjärjestelmässä kaikkea kehittämistyötä ohjaavat ihmisten ja yritysten todelliset tarpeet. Yritysten näkökulma tulee huomioida jo hankkeiden valmisteluvaiheessa, jotta kehitystyö on vaikuttavaa. Tulisi rahoittaa sellaisten ekosysteemien kehittymistä, joita ohjaavat yritysten tarpeet. Elinikäistä oppimista tulee ohjata asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeiden pohjalta.

Ekosysteemimäinen tapa toimia

Avoin ja eri tahojen osaamista monipuolisesti hyödyntävä verkosto tuottaa uutta osaamista kaikkien käyttöön. Ekosysteemimäinen tapa toimia on yrityksille, muille organisaatioille ja ihmisille keino pärjätä monimutkaistuvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kun omat tarpeet ja tavoitteet osataan yhdistää ekosysteemin yhteisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin, menestys on kestävämpää.

Tavoitteellinen ja vuorovaikutukseltaan laadukas yhteistyö tuo moninaisen osaamisen kaikkien käyttöön ja luo siten lisäarvoa kaikille osapuolille.

Mittarit kokonaisvaikutusten seurantaan

Tarvitaan hallinnonalojen yhdessä sopima mittaristo, jolla voidaan seurata elinikäistä oppimista edistävien toimien kokonaisvaikutuksia. Mittaristo auttaa päättäjiä ja muita toimijoita seuraamaan kehitystyöntodellisia vaikutuksia ja kohdentamaan tekonsa entistä vaikuttavammin.

 

Osaamisen aika -projektissa tehtyjen havaintojen ja johtopäätösten taustalla ovat 30 keskeisen työelämän, koulutusalan ja julkisen toimijan yhteinen näkemys elinikäisen oppimisen Suomesta sekä Sitran seitsemän suositusta sen edistämiseksi.

Kuvaus uudesta osaamisjärjestelmästä pohjautuu Sitran sidosryhmien kanssa tekemään yhteistyöhön ja pilottiprojekteihin eri puolilla Suomea sekä tulevaisuustalon tuottamiin selvityksiin vuosina 2019-2021.

Mistä on kyse?