Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 6 min

EU haluaa päästä eroon haamuautoista – Voisiko Suomi nousta autokierrätyksen edelläkävijäksi uuden digitaalisen alustan avulla?

EU pyrkii nykyistä ympäristöystävällisempään ja tehokkaampaan autokierrätysjärjestelmään, joka tukee kestävää liikennettä ja edistää kiertotalouden sekä datatalouden mukaista talouskasvua. Suomessa kehitetään jo digitaalista kierrätysalustaa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 alussa.

Kirjoittajat

Heikki Aura

Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Jenna Kiljunen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa asetusehdotuksen, joka liittyy ajoneuvojen valmistukseen ja kierrätykseen. Sitra tukee lausunnossaan asetusehdotusta. Asetuksen keskeiset tavoitteet ovat materiaalien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen, älykkään teknologian ja datan käyttö kierrätysprosessissa sekä lainsäädännön ja kierrätykseen liittyvien toimintamallien uudistaminen.

Asetus liittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal), jonka tavoitteena on saavuttaa ilmasto- ja ympäristöystävällinen talous vuoteen 2050 mennessä. Autokierrätyksen kehittäminen digitaalisen ja vihreän kaksoissiirtymän Digitaalinen ja vihreä kaksoissiirtymä Siirtyminen digitalisaation ja datan hyödyntämiseen sellaisella tavalla, joka edistää hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Avaa termisivu Digitaalinen ja vihreä kaksoissiirtymä näkökulmasta tukee Green Dealin tavoitteita ja edistää kestävää liikennettä.

Autokierrätyksen uusi digitaalinen alusta käyttöön Suomessa ensi vuoden alussa

Sitra on mukana rahoittamassa uutta digitaalista alustaa, joka hyödyntää dataa ja tekoälyä autojen kierrätysprosessin aikana. Alustahanke käynnistyi jo vuonna 2022, kun Sitra teetti autokierrätyksen tulevaisuutta käsitelleen esiselvityksen.

Kuluttajalle uusi alusta tarjoaa entistä selkeämmän ja helpon digitaalisen väylän vanhan ajoneuvon kierrätykseen. Autolleen romutusta etsivä kuluttaja voi jatkossa tarkistaa yhdestä palvelusta, missä lähin kierrätyspiste sijaitsee ja tarkistaa onko auton nouto mahdollista järjestää omasta pihasta.

Digitaalinen alusta ei helpota ainoastaan kuluttajia. Prosessissa kertyvää dataa voidaan jatkossa jakaa ja hyödyntää kierrätystoimijoiden kesken. Kun kierrätysprosessia pystytään seuramaan reaaliajassa, prosessin ohjaaminen ja raportointi helpottuvat. Alusta tarjoaa tulevaisuudessa alan toimijoille myös sisäisen markkinapaikan kierrätettävien auton osien myyntiin, kun kierrätykseen saapuvien auton osien dataa hallinnoidaan yhden alustan kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia autokierrätyksen tulevasta digitaalisesta alustasta:

1. Miksi digitaalisen kierrätysalustan kehittäminen on tärkeää?

Digitaalinen alusta vastaa ajoneuvokierrätyksen haasteisiin ja auttaa vähentämään niin sanottujen haamuautojen määrää. Haamuautoiksi kutsutaan virallisten reittien ulkopuolella käytöstä poistuvia, mutta Traficomin liikenneasioiden rekisteriin jääviä autoja. Nämä autot päätyvät joko pelloille, pihoille, laittomasti myytynä ulkomaille tai romutuksen harmaille markkinoille. Viranomaiset eivät pysty valvomaan haamuautojen kierrätysolosuhteita, turvallisuutta tai ympäristöystävällisyyttä.

Haamuautojen kierrättämättä jättäminen on huomattava ongelma. Arvioiden mukaan jopa 20–30 prosenttia vuosittain käytöstä poistuvista autoista ei kulje virallisia kanavia pitkin murskaukseen ja kierrätykseen. Tämä aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia kustannuksia ja ympäristöhaittoja.

2. Suomen Autokierrätys on jo aloittanut digitaalisen kierrätysalustan kehittämisen. Missä juuri nyt mennään?

Hanke on edennyt hyvin ja suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset versiot alustan vaatimista rajapinnoista ja käyttöliittymistä ovat valmiina. Tekoälyä hyödyntävää romuautojen mallinnustyökalua rakennetaan parhaillaan. Myös tietolupasopimukset viranomaisdatan hyödyntämiseksi etenevät.

3. Milloin alusta otetaan käyttöön virallisesti?

Tuotantovaiheen testauksien on tarkoitus alkaa tämän vuoden lopulla ja alusta on suunniteltu otettavan käyttöön jo alkuvuonna 2024.

4. Suomen autokierrätysekosysteemi on laaja. Ketkä ovat mukana alustahankkeessa? 

Tekninen toteutus tapahtuu yhdessä Eurajoen romu Oy:n, Kajaanin Romu Oy:n, Kuusakoski Oy:n ja Stena Recycling Oy:n kanssa. Myös Suomen Autokierrätyksen virallinen lähes 300 yksikön vastaanottopisteverkosto hyödyntää alustaa.

Vastaanottopisteet käyttävät jo nyt edellä mainittujen kierrätystoimijoiden järjestelmiä, joten myös uudelle alustalle liittyminen onnistuu sujuvasti ilman omia teknisiä rajapintoja. Alusta hyödyttää myös tuottajia eli autojen maahantuojia sekä viranomaisia, kuluttajia ja muita tahoja, kuten huoltoliikkeitä, joiden toiminta liittyy kierrätettäviin romuautoihin.

5. Miten alusta hyödyntää dataa? Hyödyntääkö alusta tekoälyä?

Alustan perimmäinen tarkoitus on hyödyntää kierrätysprosessin aikana kertyvää dataa. Se luo kuluttajalle nykyistä helpomman digitaalisen väylän kierrättää vanha auto ja samalla kierrätysprosessissa kertyvää dataa voidaan jalostaa ja jakaa toimijoiden kesken.

Uusi alusta hyödyntää tekoälyä jo alkuvaiheessa. Tekoäly auttaa esimerkiksi tekemään ensimmäisen seulonnan kaikista kierrätykseen tuotavista autoista ja ohjaamalla ne kohti sopivia jatkotoimenpiteitä.

6. Tällaista autokierrätysalustaa ei ole vielä muualla, voisiko siitä tulla vientituote Suomelle?

Se on mahdollista. Alustahanke on ainutlaatuinen Euroopassa ja myös maailman mittakaavassa. Suomi voi toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä EU:ssa sen suhteen, miten tekoälyä sekä dataa hyödyntämällä ja jakamalla voidaan ratkoa konkreettisia ja EU:n asetuksessa esille tuotuja romuautoihin liittyviä haasteita. Samat haasteet halutaan ratkaista myös muissa EU-maissa. Tavoitteena on, että prosessien digitalisoiminen tuo alalle läpinäkyvyyttä, josta viralliset toimijat hyötyvät.

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n asetusehdotuksesta:

1. Mitä EU:n ehdottama asetus muuttaisi Suomen autokierrätyksen osalta?

Asetus yhtenäistää eri valtioiden kierrätyskäytäntöjä. Suomessa on jo eurooppalaisittain varsin hyvin toimiva järjestelmä. Kuluttajan näkökulmasta kierrätys hoituu tällä hetkellä romutukseen asti suhteellisen kivuttomasti. Tämä osoittaa sen, että nykyistä järjestelmää kehitettäessä on jo otettu huomioon tulevat tarkentuneet vaatimukset.

Kehitettävää riittää silti. Kymmenet tuhannet romuautot ajautuvat epävirallisia reittejä pois liikenteestä, samalla kun niiden tiedot jäävät viralliseen rekisteriin. Näiden autojen asianmukaisesta kierrätyksestä ei ole mitään takeita. Asetuksen avulla halutaan korjata tällaisia epäkohtia. Myös datan hyödyntämistä korostetaan asetuksessa. Uuden palvelualustan käyttöönotto on konkreettinen toimenpide kohti yhä kestävämpää autokierrätystä.

2. Auttaako asetusehdotus vähentämään haamuautoja?

Asetus pyrkii voimakkaasti kitkemään haamuautoihin liittyviä ongelmia. Kansallisissa lainsäädännöissä tulisi nykyistä paremmin huomioida menettelyt, joilla romutettavat autot kulkisivat vain virallisten järjestelmien kautta. Tämä voisi tarkoittaa väliaikaisesta rekisteröinnistä luopumista tai sen muuttamista niin, että velvoitteiden hoitamatta jättämisestä koituisi entistä tuntuvampi rangaistus. Myös kaikkien romuautoja koskevien prosessien muuttaminen digitaaliseen muotoon auttaisi tuomaan epäkohtia näkyviksi ja kitkisi epävirallista ja harmaata toimintaa pois markkinoilta.

3. Asetuksessa korostetaan tarvetta eri maiden väliseen yhteistyöhön – mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Eri maiden kesken tehtävä yhteistyö tarkoittasi käytännössä tietojen sujuvaa vaihtamista ja analysointia. Rajat ylittävälle tietojenvaihdolle tulisi luoda järjestelmät, joiden avulla ei-toivottua ja laitonta tavaroiden eli tässä tapauksessa romuautojen liikkumista voitaisiin valvoa nykyistä paremmin.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?