Lausunnot
Arvioitu lukuaika 5 min

Sitran lausunto EU:n asetusehdotukseen romuajoneuvojen kierrätysvaatimuksista

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Heikki Aura

Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Meeri Toivanen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tukee Euroopan komission asetusehdotusta ajoneuvojen suunnittelua ja romuajoneuvojen hallintaa koskevista kierrätysvaatimuksista.  
 
Sitran näkemyksen mukaan ehdotus on keskeisessä asemassa datatalouden ja kiertotalouden edistämisessä Euroopassa. Asetusehdotus korostaa ajoneuvojen älykästä valmistusta, kierrätystä ja vastuullisuutta, ja data nähdään keskeisenä tekijänä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Asetus myös vahvistaisi osaltaan EU:n strategista riippumattomuutta ja kriisinkestävyyttä kriittisenä ajankohtana, sillä sen tavoitteena on torjua romuajoneuvojen ja kriittisten raaka-aineiden poisvirtaamista EU:sta. 
 
Sitra on pilottihankkeita mahdollistava julkinen rahasto, joka toimii aktiivisesti autokierrätyksen parissa rahoittamalla hanketta, jossa tutkitaan romuajoneuvojen ja kierrätysjärjestelmän ulkopuolelle jäävien niin kutsuttujen ”haamuajoneuvojen” käsittelyä. Sitra työskentelee aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten viranomaisten ja kierrätystoimijoiden kanssa löytääkseen ratkaisun romuajoneuvoja koskeviin haasteisiin.

Sitran vuonna 2022 tekemässä esiselvityksessä kartoitettiin, miten datan käytön ja jakamisen lisääminen voisi nostaa merkittävästi autojen vuosittaista kierrätysastetta Suomessa nykyisestä noin 70 prosentista ylöspäin. Ratkaisuna oli kehittää koko autokierrätysekosysteemille yhteinen digitaalinen alusta, joka mahdollistaa jokaisen auton rekisteröinnin ja seurannan kierrätysprosessin kaikissa vaiheissa.  
 
Tätä digitaalista alustaa kehitetään nyt Sitran rahoituksella, ja se otetaan käyttöön Suomessa vuoden 2024 alussa.

Sitra on jo vuosia vauhdittanut kiertotalouteen siirtymistä tarjoamalla tietoa, työkaluja ja ratkaisuja muutoksen toteuttamiseen. Sitra on rahoittanut esimerkiksi tutkimusta, joka osoitti, että materiaalien uudelleenkäyttöä hyödyntävät kiertotalousratkaisut ovat erittäin tehokkaita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä raskaassa teollisuudessa (Material Economics 2018). Hiljattain Sitran julkaisemassa muistiossa ehdotettiin kiertotalouden valtavirtaistamista EU:n sisämarkkinoilla. Se toimisi keinona lisätä resurssitehokkuutta ja EU:n avointa strategista autonomiaa. Datatalouden rooli on todettu keskeiseksi kiertotalousratkaisujen mahdollistamisessa.  
 
Sitra suositus on, että Euroopan komissio ottaa asetusehdotuksen kehittämisessä ja toimeenpanossa huomioon seuraavat seikat:

1. Perustetaan digitaalinen alusta, jolla pyritään vähentämään kierrätyksen ulkopuolelle jäävien ajoneuvojen määrää 

Sitran Suomessa parhaillaan kehittelemä digitaalinen alusta toimii esimerkkinä innovatiivisesta ratkaisusta, jolla autojen kierrätysprosessi voidaan tehdä entistä data- ja tekoälyvetoisemmaksi koko EU:ssa. Sitran ajatuksena on, että alustan avulla on mahdollisuus määrittää, miten kierrätyksen ulkopuolelle jääviin ajoneuvoihin voidaan puuttua ja miten myös muissa jäsenvaltioissa voidaan luoda vahvempi autokierrätysekosysteemi, josta on konkreettista hyötyä kaikille sidosryhmille.
 
Digitaalinen autokierrätysalusta mahdollistaa koko romuajoneuvojen kierrätysprosessin tarkemman seurannan ja kokoaa yhteen koko ajoneuvokierrätyksen ekosysteemin, joka koostuu virallisista kierrätystoimijoista, viranomaisista ja muista sidosryhmistä. Tämä lähestymistapa tarjoaa ratkaisun datavetoisen ekosysteemin luomiseksi, joka kattaa yksityisen ja julkisen sektorin. 

 
Sitra tukee vahvasti Euroopan komission asetusehdotusta, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kansallista ja rajat ylittävää yhteistyötä kierrätyksen ulkopuolelle jäävien ajoneuvojen määrän vähentämiseksi. Kuten asetusehdotuksessa todetaan, tietojen digitointi ja datan käyttö auttavat kierrätyksen ulkopuolelle jäävien ajoneuvojen hallinnassa, kun digitaalisen raportointi otetaan käyttöön valtuutetuissa käsittelylaitoksissa ja ajoneuvojen rekisteröintitietoja jaetaan jäsenvaltioiden välillä. 
 
Sitra tekee mielellään yhteistyötä myös ulkomaisten tahojen kanssa ehdotetun ratkaisun parissa.

2. Otetaan käyttöön EU:n laajuinen data-avaruus käytöstä poistettuja ajoneuvoja varten 

Digitaalisten alustojen toteuttaminen kaikissa jäsenvaltioissa on seuraava askel romuajoneuvojen kierrätyksessä ja edellyttää pohdintaa siitä, miten EU:n laajuinen tietoverkko toteutettaisiin. Sitra katsoo, että tämä onnistuu parhaiten luomalla EU:n laajuinen, kaikki jäsenvaltiot kattava data-avaruus koko romuajoneuvojen kierrätysmarkkinaa varten.   
 
Kuten asetusehdotuksessa todetaan, tietojärjestelmien ja datan jakamisen kehittämiselle yli maarajojen on selkeä tarve. Yhden yhtenäisen, kaikissa jäsenvaltioissa toimivan tietojärjestelmän luominen ei kuitenkaan olisi toimiva ratkaisu.  
 
Sitra ehdottaa eurooppalaisen data-avaruuden luomista romuajoneuvojen kierrätystä varten. Tässä ratkaisussa hyödynnettäisiin hajautettuja tietorakenteita. Data-avaruus mahdollistaisi romuautojen hallinnoinnin avoimesti ja koordinoidusti Euroopan tasolla, mutta samalla se tarjoaisi riittävästi joustavuutta jäsenvaltioiden tasolla. 
 
Sitra osallistuu eurooppalaisten data-avaruusaloitteiden kehittämiseen Gaia-X-projektin kautta ja toimii Gaia-X-verkoston koordinaattorina Suomessa.

3. Lisätään EU:n strategista riippumattomuutta ja joustavuutta kriittisten materiaalien ja komponenttien osalta

Ehdotuksessa aikaistetaan ajoneuvojen kiertotalouspassin luomista. Sitran näkemyksen mukaan tämä on tärkeä askel, ja linjassa laajemman tarpeen kanssa ottaa käyttöön digitaaliset tuotepassit eri toimialoilla EU:ssa.  
 
Ajoneuvojen kiertotalouspassi vahvistaisi kiertotalouden tavoitteiden lisäksi EU:n joustavuutta ja strategista riippumattomuutta. Kun EU:lla olisi selkeä käsitys kunkin ajoneuvon sisältämistä materiaaleista ja komponenteista, se voisi vähentää riippuvuuttaan kriittisten raaka-aineiden tuonnista ja siten haavoittuvuuttaan maailmanlaajuisten arvoketjujen mahdollisista häiriöistä johtuen. Tämä lähestymistapa tukisi EU:n komission yleistä strategiaa, jolla pyritään varmistamaan kriittisten raaka-aineiden turvallinen ja vakaa saanti, kuten maaliskuussa annetussa EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevassa säädöksessä esitettiin
 
Digitaaliset tuotepassit eivät ainoastaan edistä kiertotalouden liiketoimintamalleja, vaan ne myös asettavat Euroopan unionin innovoinnin eturintamaan. Tämä auttaisi varmistamaan, että Euroopan autoteollisuus pysyy kilpailukykyisenä nopeasti kehittyvillä maailmanmarkkinoilla.  
 
Sitra rahoittaa aktiivisesti useita digitaalisia tuotepasseja koskevia pilottihankkeita kiertotalouteen liittyen. Tuotepassikokeilut kattavat ajoneuvojen akut sekä logistiikkakuljetusten päästötietojen seurannan.

Yhteenveto

Sitra tukee EU:n asetusehdotusta, sillä se on tärkeä askel, kun tavoitellaan kilpailukykyistä eurooppalaista taloutta, joka perustuu ilmastoneutraaliuteen, kiertotalouteen sekä datatalouteen. Sitra työskentelee aktiivisesti aiheeseen liittyvien käytännön ratkaisujen parissa rahoittamalla kokeiluja, tekemällä selvityksiä ja tuomalla sidosryhmiä yhteen. Sitra tarjoaa komissiolle näkemyksiä muun muassa suomalaisesta ajoneuvojen digitaalisesta kierrätysjärjestelmästä sekä digitaalista tuotepassia koskevista aloitteista. Nämä kokeilut korostavat tiedon ja kiertotaloustoimenpiteiden merkitystä monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa, kuten komission ehdotuksessakin esitetään.

Mistä on kyse?