Haku
Arvioitu lukuaika 7 min

Haku Tulevaisuusvalta-ohjelmaan

Sitra etsii tiimejä mukaan ohjelmaan, jossa kokeillaan tulevaisuusvallan laajentamista käytännössä ja kehitetään yhdessä keinoja tulevaisuusvallan laajentamiseen. Tiimeille Sitra tarjoaa sparrausta, rahoitusta omalle kokeilulle ja mahdollisuuden vertaistukeen. Hae mukaan! 

Kirjoittajat

Terhi Ylikoski

Asiantuntija, Ennakointi

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Hakuilmoitusta on täsmennetty matkakulujen korvaamisen osalta 13.2.2024.

Tulevaisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, ketkä määrittelevät mahdollisia ja toivottavia tulevaisuuksia, eli käyttävät tulevaisuusvaltaa Tulevaisuusvalta Tulevaisuusvalta on valtaa vaikuttaa tulevaisuusnäkymiin eli siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana. Avaa termisivu Tulevaisuusvalta . Demokratian, osallisuuden ja kestävyyssiirtymässä onnistumisen kannalta on tärkeää, että yhä useampi voi ottaa osaa tulevaisuuskeskusteluun. Sitran tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa Suomessa. Tämä tarkoittaa, että nyt syrjään jääviä näkökulmia kuuluu tulevaisuuskeskustelussa, ja tulevaisuusnäkymät ovat moninaisempia. 

Tulevaisuusvallan laajentaminen edellyttää tulevaisuusajattelun taitojen vahvistamista ja tietoista työtä uusien ryhmien tavoittamiseksi ja tulevaisuuskeskustelun monipuolistamiseksi. Haluamme työskennellä toimijoiden kanssa, jotka tavoittavat heitä, joiden äänet eivät yleensä kuulu tulevaisuuskeskusteluissa, tai joilla on mahdollisuus tuoda uusia ääniä johonkin tulevaisuuden kannalta merkittävään keskusteluun. Tulevaisuusvalta-ohjelmassa tuemme tiimejä ja organisaatioita tulevaisuusvallan laajentamisessa. Jos siis haluatte olla mukana laajentamassa tulevaisuusvaltaa käyttävien ihmisten joukkoa, hakekaa mukaan ohjelmaan! 

Mitä Tulevaisuusvalta-ohjelma tarkoittaa? 

Tulevaisuusvalta-ohjelma on Sitran ennakointitiimin järjestämä noin vuoden kestävä ohjelma tulevaisuusvallan laajentamiseen. Ohjelman tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa Suomessa. 

Ohjelma on suunnattu toimijoille, joilla on motivaatio ja mahdollisuuksia vahvistaa tulevaisuusvallan laajentamista omassa toiminnassaan sekä osallistua tulevaisuusvallan laajentamiseen tähtäävien keinojen yhteiskehittämiseen. Tiimit voivat olla miltä tahansa sektorilta – yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta. 

Ohjelmassa Sitra tukee tiimien omia kokeiluja ja tuo tiimit yhteen yhteiskehittämään keinoja tulevaisuusvallan laajentamiseen. Sitra tukee ohjelmaan valittuja tiimejä tarjoamalla 10 000 euron rahoituksen kunkin tiimin omaan kokeiluun, asiantuntijasparrausta ja mahdollisuuksia vertaisoppimiselle. 

Sitran tavoitteena on jakaa ohjelman myötä syntyneitä oppeja ja kokemuksia kaikkien hyödyksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi julkaisua, johon kootaan kokeiluiden oppeja ja yhteiskehittämisen tuloksia. Siksi on tärkeää, että kaikki valitut tiimit sitoutuvat jakamaan oppejaan myös muille kiinnostuneille organisaatioille. Julkaisemme myös kehittämisohjelmaan valitut tiimit verkkosivuillamme. 

Helmikuun aikana toteutettava kolmen webinaarin sarja Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan tarjoaa osallistujille tiiviin johdannon tulevaisuusajattelun ja tulevaisuusvallan perusteisiin. Webinaarit ovat kaikille avoimia, ja niihin osallistuminen tai webinaaritallenteiden katsominen on edellytys ohjelmaan hakemiselle.

Yhteiskehittämällä keinoja tulevaisuusvallan laajentamiseen 

Tulevaisuusvalta-ohjelman ytimessä ovat neljä työpajaa, joissa kehitetään yhdessä keinoja tulevaisuusvallan laajentamiseksi. Työpajat järjestetään lähtökohtaisesti Helsingissä, ja Sitra korvaa muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuville Suomen sisäiset kohtuulliset matka- ja majoituskulut kuittia vastaan. Ohjelmaan valitaan tiimejä, jotka sitoutuvat osallistumaan kaikkiin työpajoihin, jotka järjestetään seuraavina päivinä: 11.6., 3.9., 24.10. ja 10.12. 

Etsimme mukaan tiimejä 

 • jotka haluavat laajentaa tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa oman toimintansa kautta 
 • jotka tavoittavat heitä, joiden äänet eivät yleensä kuulu yhteiskunnallisissa tulevaisuuskeskusteluissa, tai joilla on mahdollisuus tuoda uusia ääniä johonkin tulevaisuuden kannalta merkittävään keskusteluun. 
 • jotka koostuvat 2–3 henkilöstä. Henkilöt voivat olla samasta tai eri organisaatiosta, mutta yhden tiimiin kuuluvan henkilön taustaorganisaation täytyy toimia hakijana, jolle mahdollinen rahoitus myönnetään. 
 • jotka sitoutuvat osallistumaan webinaarisarjaan ja yhteiskehittämisprosessiin. 

Rahoituksella tukea tiimien omille kokeiluille 

Osana Tulevaisuusvalta-ohjelmaa tarjoamme valituille tiimeille maksimissaan 10 000 euron rahoituksen, jonka avulla tiimit voivat toteuttaa omia, tulevaisuusvallan laajentamiseen tähtääviä kokeiluitaan. Rahoituksella toteutettava kokeilu tulee olla valmis 30.6.2025 ja raportoitu 30.9.2025 mennessä. Kunkin tiimin mahdollinen rahoitus maksetaan yhdelle hakijalle (oikeushenkilölle). Sitran myöntämän tuen suuruus voi olla maksimissaan 100 prosenttia koko projektin rahoituksesta, eli emme edellytä omarahoitusosuutta. Kannustamme kuitenkin hakijoita sisällyttämään hankkeeseen myös omarahoitusta.  

Ohjelmaan on mahdollista hakea mukaan myös ilman Sitralta haettavaa kokeilurahaa siten, että tiimi kattaa kokeilusta koituvat kustannukset itse. Tässä tapauksessa hakijan ei tarvitse täyttää erillistä budjettilomaketta. 

Kokeilurahoituksella voi toteuttaa esimerkiksi: 

 • toimintaa, joka tähtää siihen, että tulevaisuudesta käytävään julkiseen keskusteluun osallistuisi nykyistä moninaisempi joukko ihmisiä ja yhteisöjä: esimerkiksi tilaisuuksia tai kirjoituksia, joissa tulevaisuuskeskustelusta sivuun jäänet äänet saavat tilaa.  
 • tulevaisuusvallan laajentamiseen liittyvien uusien työkalujen kehittämistä tai olemassa olevien työkalujen levittämistä tietylle kohderyhmälle. 
 • jonkin tulevaisuusvallan laajentamisen kannalta relevantin kohderyhmän kouluttamista tulevaisuusajattelusta ja tulevaisuusvallasta. 
 • toimintaa, joka tähtää siihen, että jonkun tietyn aihepiirin tulevaisuudesta käytävään keskusteluun tuodaan uusia näkökulmia. 
 • yhteiskehittämisprosessin uusien toimintatapojen luomiseksi yhdessä tulevaisuuskeskustelusta sivuun jääneiden kanssa. 
 • tulevaisuuteen katsovan prosessin (strategiaprosessi, visioprosessi tms.), joka ottaa uudella tavalla huomioon tulevaisuusvallan laajentamisen 
 • muutosprosessin, jonka tavoitteena on jakaa organisaation käyttämää tulevaisuusvaltaa uusille ryhmille. 

Miten mukaan? 

Haku on avoinna 16.2. – 31.3.2024 (klo 16.00 asti) ja mukaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksessa kuvataan kokeiluhanke, jolle haetaan rahoitusta, sekä tiimin motivaatio osallistua yhteiskehittämiseen. Sitra valitsee mukaan ohjelmaan noin 15 tiimiä. 

Hae mukaan täyttämällä: 

 1. Hakulomake
 2. Kokeiluhankesuunnitelma (Word) 
 3. Kustannusarvio (Excel) 

Valintakriteerit 

 • Vaikuttavuus: Hankkeessa on tunnistettu selkeä ongelma tai mahdollisuus tulevaisuusvaltaan liittyen Suomessa, ja suunnitelmassa on kuvattu idea konkreettisista toimista, joiden kautta pyritään muuttamaan nykytilaa kohti tulevaisuusvallan laajentamista.  
 • Kohderyhmät: Hankesuunnitelmassa on tunnistettu kohderyhmä tai kohderyhmiä, jonka ääni ei kuulu riittävästi tulevaisuudesta käytävissä keskusteluissa, ja jonka tärkeys perustellaan uskottavasti. Hankkeessa pyritään vahvistamaan ko. kohderyhmän / kohderyhmien tulevaisuustoimijuutta ja työtä tehdään yhteistyössä tämän kohderyhmän kanssa. 
 • Toteutettavuus: Hankesuunnitelma on selkeä ja realistinen suhteessa Sitran panokseen ja hakijan omiin resursseihin, ja toteuttaja on merkityksellinen toimija suhteessa hankkeen tavoitteisiin (mm. riittävä osaaminen & verkostot) 
 • Omistajuus & jatkuvuus: Sitran rahoittama kokeilu linkittyy toimijan omiin tavoitteisiin, ja toimijalla on intressi huomioida tulevaisuusvaltaan liittyviä kysymyksiä toiminnassaan myös ohjelman päättymisen jälkeen. Hakija kuvaa uskottavasti sitä, miten opit juurrutetaan organisaation käytännöiksi. 
 • Motivaatio oppien jakamiseen: Hankesuunnitelmassa osoitetaan, millä tavalla hankkeen aikana syntyneitä oppeja ja kokemuksia voidaan hyödyntää ja levittää laajemmin.  
 • Motivaatio yhteiskehittämiseen: hakija kuvaa uskottavasti motivaationsa osallistua yhteiskehittämiseen muiden ohjelmaan osallistuvien toimijoiden kanssa. 
 • Sitoutuminen ohjelmaan: Kaikki tiimin jäsenet pystyvät sitoutumaan kaikkiin yhteiskehittämistyöpajoihin ja ovat osallistuneet kaikkiin Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan -webinaareihin, tai katsoneet niiden tallenteet. 

Lisäksi valinnassa huomioidaan, että tiimit muodostavat keskenään monipuolisen ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden (mm. maantieteellinen jakautuminen sekä keinot, kohderyhmät ja näkökulmat). 

Tulevaisuusvalta-ohjelman aikataulut 

Hakeminen, valinnat ja yhteiskehittämistyöpajat 

 • Haku Tulevaisuusvalta-ohjelmaan on auki 16.2.-31.3.2024 
 • Webinaarisarja Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan 6.2., 13.2. ja 15.2. 
 • Jatkoon valittujen hakijatiimien haastattelut Teamsissa viikoilla 16-17  
 • Ilmoitamme valinnoista ennen ensimmäistä yhteiskehittämistyöpajaa  
 • Työpajat: 11.6., 3.9., 24.10. ja 10.12.2024 
 • Tiimit toteuttavat rahoitettavat projektit 30.6.2025 mennessä 
 • Tiimit palauttavat loppuraportin Sitraan viimeistään 30.9.2025 

Hakemusten arviointi 

Osallistujahaku on kaksivaiheinen. Hakuaikana hakulomakkeen lähettäneistä tiimeistä valitsemme huhtikuussa pidettäviin haastatteluihin enintään 30 tiimiä. Haastatteluista valitsemme noin 15 tiimiä mukaan ohjelmaan.  

Hakemusten arviointiin osallistuu viisihenkinen arviointiraati, jossa ovat mukana Sitran asiantuntijat Sanna Rekola ja Terhi Ylikoski sekä ulkopuolisina asiantuntijoina Ihmisoikeusliiton puheenjohtaja ja Milttonin vaikuttamisviestinnän johtaja Panu Mäenpää, yhdenvertaisuusasiantuntija ja Startup Refugeesin toimitusjohtaja Aicha Manai sekä Helsingin Diakonissalaitoksen projektipäällikkö Maiju Lehto. Sitra pidättää oikeuden muuttaa raadin kokoonpanoa prosessin aikana. 

Haku Tulevaisuusvalta-ohjelmaan aukeaa 16.2., jolloin julkistamme tällä sivulla linkin hakulomakkeeseen. 

Lisätietoja 

Lähetä hakuun liittyvät kysymyksesi Sitraan viimeistään 29.2.2024. osoitteeseen tulevaisuusvalta@sitra.fi. Vastaamme niihin verkkosivuillamme 8.3.2024. Hakuun liittyviä kysymyksiä voi esittää myös Tulevaisuusajattelusta tulevaisuusvaltaan -webinaarien yhteydessä sekä hakuklinikalla 5.3.2024. 

Jos en pysty hakemaan tähän ohjelmaan, onko Sitrassa aukeamassa muita hakuja?

Sitrassa keväällä 2024 avautuvia muita ohjelmia:

Sitra Lab 6: Datalla parempia palveluita. Haku ohjelmaan on auki 1.2.-4.3.2024.

Ohjelman tavoitteena on tuoda eri alojen toimijoita yhteen kehittämään ja kokeilemaan datan hyödyntämistä ihmislähtöisten palvelujen kehittämisessä.

Sitra Lab 7: Luonto osaksi arkea. Haku ohjelmaan on auki 13.2.-8.3.2024. 

Muutosohjelman tavoitteena on tuoda paikallistason toimijoita yhteen kehittämään ratkaisuja, joiden avulla luonto nivoutuu vahvemmin osaksi ihmisten arkea. 

Hakuun liittyvät dokumentit: 

Mistä on kyse?