Haku
Arvioitu lukuaika 7 min

Etsimme tiimejä kehittämään luonnon kannalta kestäviä arjen ratkaisuja – hae mukaan Sitra Labiin!

Hyvinvointi, terveys ja koettu turvallisuus kietoutuvat yhteen luonnon kanssa monin eri tavoin. Sitra Lab 7 -ohjelma tuo näiden teemojen parissa työskentelevät paikallistason toimijat yhteen kehittämään uusia ratkaisuja, joiden avulla luonto nivoutuu vahvemmin osaksi ihmisten arkea. Haku ohjelmaan on auki 8.3.2024 saakka.

Kirjoittajat

Jonna Heliskoski

Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Anna Grant

Asiantuntija, Luonto ja arki

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Lisbeth Strömberg

Projektikoordinaattori, Tulevaisuuslaboratorio

Laura Salonen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Päivitys 19.2.2024: Lisätty hakumateriaaleihin tiedosto, johon on koottu kaikki hakulomakkeen kysymykset.

Luonnon kannalta kestävät elämäntavat voivat auttaa muiden tärkeiden tavoitteiden – kuten hyvinvoinnin, terveyden ja koetun turvallisuuden – edistämisessä. Luonto osaksi arkea -ohjelmassa tartumme näihin mahdollisuuksiin. Ohjelmassa hyödynnämme uuteen tutkimustietoon pohjautuvia keinoja vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja levittää myönteisiä muutoksia. Ohjelmaan osallistuvat tiimit kehittävät, kokeilevat ja oppivat yhdessä uusista arjen ratkaisuista ja tavoista levittää niitä paikallisesti.

Miten mukaan?

Sitra Labin Luonto osaksi arkea -ohjelmaan etsitään hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja/tai luonnon parissa työskenteleviä alue- ja paikallistason tiimejä, jotka yhdistävät erilaisen tiedon, osaamisen ja kokemuksen. Maaliskuun 8. päivään saakka avoinna olevaan hakuun voi osallistua 3–5 hengen tiimeillä.

Huhtikuussa 2024 käynnistyvään ohjelmaan valitaan hakemusten ja valintavaiheen haastattelujen perusteella 6–9 tiimiä eri puolilta Suomea.

Ohjelmaan valituilla tiimeillä on ohjelman aikana mahdollisuus hakea Sitralta rahoitusta kokeilunsa toteuttamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Sitra voi rahoittaa ohjelmaan valittujen tiimien kokeiluja yhteensä enintään 105 000 eurolla.

Millaisia tiimejä toivomme mukaan?

Toivomme ohjelmaan tiimejä, joilla on käytännön mahdollisuudet kehittää ja kokeilla luonnon kannalta kestäviä arjen ratkaisuja ja niiden levittämistä omalla alueellaan. Tiimin pääasiallinen osaaminen voi liittyä hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden tai luonnon teemoihin. Arvostamme kuitenkin valinnoissamme eri teemoja yhdistäviä tiimejä.

Tiimillä voi hakuvaiheessa olla jo hyvinkin pitkälle mietitty ratkaisuidea mielessään. Yhtä lailla ohjelmaan voi hakea tiimillä, jolla on ratkaisuidean sijaan selkeä näkemys ongelmasta tai mahdollisuudesta, johon tulisi tarttua.

Haku on kaikille avoin. Tiimien jäsenet voivat tulla miltä tahansa toimialalta ja mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. Ohjelmaan voi hakea myös ilman taustaorganisaatiota esim. opiskelijat tai nuoret. Kokeilurahoitusta voidaan kuitenkin myöntää vain oikeushenkilöille eli organisaatioille, ei yksityishenkilöille.

Sitra Lab -ohjelmaan voivat hakea esimerkiksi:

 • Järjestöjen ja liittojen paikallisyhdistykset
 • Kehitystyötä tekevät alueelliset viranhaltijat
 • Hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden parissa työskentelevät organisaatiot
 • Kansalaisyhteiskunnan toimijat ja paikallisaktiivit

Hakemusten arviointikriteerit

Arvioimme tiimien hakemuksia seuraavien kriteerien mukaan:

 1. Tiimin kokeilun tavoitteena on kehittää ja kokeilla käytännössä omalla alueellaan
  • ideaansa tai ehdotustaan luonnon kannalta kestäväksi arjen ratkaisuksi

   tai
  • uudenlaista ratkaisua tunnistamaansa ongelmaan tai mahdollisuuteen luonnon kannalta kestävän arjen edistämiseksi
 2. Tiimillä on valmius toteuttaa kokeilu laadukkaasti oman osaamisensa ja resurssiensa sekä tämän ohjelman avulla.
 3. Tiimillä on hyvä paikallistuntemus alueellisista erityiskysymyksistä ja käyttäytymisen muutosten leviämisen kannalta keskeisistä alueellisista tekijöistä
 4. Tiimillä on valmius hyödyntää kokeilua tai siitä saatuja oppeja ohjelman päättymisen jälkeen.
 5. Tiimi sitoutuu ohjelman työskentelyyn ohjelman asettamien aikataulujen puitteissa.

Lisäksi arvostamme jos:

 1. Tiimillä on mahdollisuus tuoda yhteen toimijoita eri toimialoilta ja/tai sektoreilta.
 2. Tiimillä on mahdollisuus hyödyntää osaamista yli organisaatio- tai toimialarajojen.
 3. Tiimillä on mahdollisuus ottaa alueen asukkaita ja toimijoita mukaan kehittämään ratkaisua ja vahvistamaan siten heidän rooliaan käyttäytymisen muutoksen leviämisessä.

Lisäksi valintoja tehdessä voidaan huomioida tiimien keskinäinen monipuolisuus (esim. eri sektorit, eri toimialat, maantieteellinen edustavuus).

Mitä odotamme hakijoilta?

Valittavien tiimien on sitouduttava osallistumaan viiteen Helsingissä järjestettävään lähityöskentelypäivään sekä yhteen 2,5 päivän yhteiseen lähityöskentelyjaksoon myöhemmin ilmoitettavassa kohteessa Suomessa.

Ohjelman lähijaksot ovat:

 • 23.–24. huhtikuuta
 • 13.–15. toukokuuta
 • 3.–4. syyskuuta
 • 2. lokakuuta

Sitra korvaa tapaamisiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla ja kohtuulliset majoituskulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville osallistujille jälkikäteen kuitteja vastaan.

Sitra Labin lähipäivät ovat kaikkien tiimien yhteistapaamisia, joissa tiimit oppivat ja työskentelevät yhdessä. Lähipäivien välillä järjestämme tiimikohtaisia tapaamisia, joiden tarkoituksena on tukea kunkin tiimin työskentelyä.

Odotamme, että lähipäivien lisäksi tiimi varaa itsenäiselle työskentelylle riittävästi aikaa. Tiimien omat tapaamiset ovat erityisen tärkeitä silloin, kun ohjelman kokeilut käynnistetään.

Näin haku etenee

Hakuprosessi etenee kahdessa vaiheessa.

Vaihe 1: 13.2.–8.3.2024: Haku ja hakuklinikat

Ohjelmaan haetaan mukaan täyttämällä hakulomake (Webropol).

Tutustu hakulomakkeen kysymyksiin (pdf). Huom! Tämä pdf-dokumentti mahdollistaa hakulomakkeen kysymysten esikatselun. Ohjelmaan hakeminen edellyttää kuitenkin Webropol-hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä haun määräaikaan mennessä.

Ohjelmasta kiinnostuneet voivat halutessaan osallistua hakuklinikoille. Hakuklinikat ovat kaikille avoimia ja niissä voi esittää kysymyksiä ohjelmasta, hausta ja käytännön järjestelyistä. Hakuklinikoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Hakuklinikoille osallistuminen on vapaaehtoista ja ohjelmaan voi hakea, vaikka ei olisi osallistunut hakuklinikalle.

Hakuklinikat järjestetään Howspace-alustalla videokeskusteluina seuraavasti:

 • Perjantai 16.2. klo 15.00-16.00
 • Keskiviikko 21.2. klo 15.00-16.00
 • Perjantai 1.3. klo 9.00-10.00
 • Keskiviikko 6.3. klo 15.00-16.00

Howspace-alustalle on koottu myös ohjelmaan liittyviä työkaluja ja aineistoja vapaasti hyödynnettäväksi.

Huomioithan, että Howspace-työtilaan on pääsy vain ohjelman keston ajan. Ohjelman päätyttyä työtila sulkeutuu eikä sinne ole sen jälkeen enää pääsyä.

Voit rekisteröityä Howspace-työtilaan tästä.

Vaihe 2: 15.3.–19.3.: Haastattelut

Haun päätyttyä hakemukset arvioidaan ja osa hakijatiimeistä kutsutaan haastatteluun. Haastattelut toteutetaan Teamsissä ja niissä käydään läpi hakijoiden mielessä olevia kysymyksiä sekä Labin käytännönjärjestelyitä. Haastatteluissa varmistamme, että ohjelma vastaa hakijan odotuksiin ja että tiimeillä on mahdollisuus sitoutua ohjelman aikatauluun. Sitra voi myös esittää tarkentavia kysymyksiä hakemukseen liittyen.

Haastattelujen jälkeen tehdään lopulliset valinnat. Osallistujavalinnat julkaistaan ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla maanantaina 25.3.2024.

Tarjoamme haastatteluvaiheeseen edenneille mutta valitsematta jääneille tiimeille mahdollisuuden osallistua yhteiseen sparrauspajaan 12.4.2024 klo 9.30–13.00 Sitran tiloissa Helsingissä. Sparrauspajassa on mahdollista kehittää omaa ideaa eteenpäin Sitran asiantuntijoiden tuella.

Luonto osaksi arkea -ohjelman aikataulu

Ohjelman hakuprosessi 13.2.-25.3.2024

13.2.

Haku ohjelmaan avataan

16.2.

Ensimmäinen vapaaehtoinen hakuklinikka

21.2.

Toinen vapaaehtoinen hakuklinikka

1.3.

Kolmas vapaaehtoinen hakuklinikka

6.3.

Neljäs vapaaehtoinen hakuklinikka

8.3.

Hakuaika päättyy klo 17

15.-19.3.

Tiimien haastattelut

25.3.

Tiimivalinnat julkistetaan

Ohjelman toteutus 23.4.-2.10.2024

23.-24.4.

Ohjelman aloitus

22.4.-10.5.

Kokeilurahoitusten hakuvaihe

13.-15.5.

Ohjelman ”luokkaretki”

3.-4.9.

Ohjelman lähijakso

2.10.

Ohjelman päätöstilaisuus

Mikä Sitra Lab?

Sitra Lab on käytännön kokeiluja toteuttava muutosohjelma. Ohjelma tarjoaa kokeilujen tueksi tavoitteellisen ja vaikuttavuuteen tähtäävän työskentelyprosessin, ammattitaitoisen fasilitoinnin ja kokeilujen tarpeisiin vastaavan asiantuntijasparrauksen.

Sitra Lab -ohjelmassa kehitetään uutta ja opitaan yhdessä. Ohjelmaan valitut tiimit muodostavat yhteisen kehittäjäjoukon, jossa he tukevat ja oppivat toisiltaan. Kokeilujen toteuttamisen lisäksi tiimit oppivat hyödyntämään myös uusia kehittämisen käytäntöjä ja työvälineitä.

Ohjelma muodostuu yhteisistä lähipäivistä ja kunkin tiimin työskentelystä oman kokeilun toteuttamiseksi. Lähipäivien työskentely mahdollistaa toisilta ja asiantuntijoilta oppimisen sekä opitun soveltamisen omaan kokeiluun. Lähipäivien välillä tiimejä tuetaan kunkin tiimin tarpeiden mukaan.

Tiimien kokeiluja voidaan tukea myös rahallisesti. Tiimeillä on tarvittaessa mahdollisuus hakea ohjelman aikana rahoitusta kokeiluista syntyvien kulujen kattamiseen.

Kysymyksiä ja vastauksia ohjelmasta

Kuinka paljon rahoitusta kokeilu voi saada?

Valituilla tiimeillä on mahdollisuus hakea Sitralta rahoitusta ohjelman aikana kokeilunsa toteuttamiseen. Sitra voi rahoittaa ohjelmaan valittujen kokeilujen toteutusta yhteensä enintään 105 000 eurolla. Rahoitus voi olla tiimikohtaisesti erisuuruinen riippuen kokeilusuunnitelman tavoitteista ja tarpeista. 

Mihin Sitran rahoitusta voi käyttää? Voiko siitä esimerkiksi maksaa palkkaa?

Rahoitusta voi käyttää kokeilun toteuttamiseen. Tarkemmat ohjeet mahdollisesta kokeilun rahoituksesta kerrotaan kokeilurahoitusten hakuvaiheessa (22.4.-10.5.2024). Sitran rahoittamiin kokeiluihin sovelletaan Sitran rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitettä. 

Jos en pysty hakemaan tähän ohjelmaan, onko Sitrassa aukeamassa muita hakuja?

Sitrassa keväällä 2024 avautuvia muita ohjelmia:

Sitra Lab 6: Datalla parempia palveluita. Haku ohjelmaan on auki 1.2.-4.3.2024.

Ohjelman tavoitteena on tuoda eri alojen toimijoita yhteen kehittämään ja kokeilemaan datan hyödyntämistä ihmislähtöisten palvelujen kehittämisessä.

Tulevaisuusvalta-ohjelma. Haku aukeaa 16.2.2024.
Tulevaisuusvalta-ohjelman tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa Suomessa.

Mistä on kyse?