Haku
Arvioitu lukuaika 6 min

Kesätöitä kiertotaloudesta -hakuilmoitus

Tästä dokumentista löydät Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailun hakutiedot, valintakriteerit ja hakuohjeet.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Mistä on kyse?

Sitra avaa suomalaisille kunnille ja kuntayhtymille Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailun, jossa etsitään kesällä 2020 toteutettavia kiertotaloutta edistäviä hankkeita ja kokeiluja. Valitut kunnat tai kuntayhtymät palkkaavat Sitran rahoituksella kesätyöntekijän hankkeen toteuttamiseksi.

Haluamme kannustaa kuntia kehittämään alueillaan kiertotaloutta, jotta talous olisi tulevaisuudessa kestävämmällä ja myös paremmin kriisejä kestävällä pohjalla.

Kiertotalous on talousmalli, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrätykseen. Arvokkaita materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä kehitetään yhä uudelleen uusia tuotteita. Kunnille kiertotalous voi olla kilpailuvaltti, joka vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja auttaa saavuttamaan ilmastotavoitteet.

Kesätyötä kiertotaloudesta –ideakilpailussa suomalaiset kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea rahoitusta hankkeisiin, jotka: 

 1. edistävät kiertotaloutta kunnassa tai kuntayhtymässä, 
 2. ovat selkeästi uusia hankkeita ja 
 3. työllistävät kesätyöntekijän (nuoren tai vanhan).

Kukin valittu kunta tai kuntayhtymä palkkaa Sitran rahoituksella kesätyöntekijän toteuttamaan suunnitellun hankkeen pisimmillään 2 kk ajaksi aikavälillä 1.6.-30.9.2020. Rahoitusta myönnetään yhteensä enintään 10 hankkeelle.

Sitran rahoitusosuus kesätyöntekijän palkasta on 2000 € / kk (+työnantajamaksut) enintään kahden kuukauden ajalta (yhteensä maksimissaan 6000 € / hanke). Rahoituksen saaja voi halutessaan korottaa palkkaa omakustanteisesti

Mitä haemme? 

Etsimme hankkeita, jotka luovat kuntaan tai kuntayhtymään uusia kiertotalouden ratkaisuja tai toimintamallejaTuettava hanke voi liittyä esimerkiksi: 

 • materiaalien uudelleenkäyttöönesimerkiksi kekseliäisiin tuunaustalkoisiin 
 • hävikin määrän vähentämiseen, esimerkiksi hävikkiruuan eteenpäin jakeluun 
 • tuotteiden elinkaaren pidentämiseen, esimerkiksi vaatteiden korjaustempaukseen 
 • jakamispalveluiden kehittämiseen, esimerkiksi työkalujen lainaamiseen naapureille 
 • tuotteen muuttamiseen palveluksi, esimerkiksi kunnan liikuntavarusteiden lainaamiseen. 

Hankkeen puitteissa voidaan testata uutta toimintamallia tai palvelua, mutta se voi olla myös esimerkiksi oivaltava kampanja, viestintäkonsepti tai tempaus, joka edistää kiertotaloutta kuntalaisten keskuudessa. Hanke voi olla myös esimerkiksi kiertotaloutta tukeva uusi selvitys. 

Mitä emme hae? 

Emme etsi hankkeita, jotka jatkavat olemassa olevaa toimintaa sellaisenaan, esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän työntekijän kesäloman tuuraamista. Hanke voi liittyä johonkin kunnassa tai kuntayhtymässä olemassa olevaan toimintoon, mutta sen pitää kehittää siihen jotain uutta, kiertotaloutta edistävää toimintaa. 

Miten mukaan? 

Kesätöitä kiertotaloudesta –ideakilpailun hakuaika on auki 27.4.-8.5.2020. Kaikkien mukaan haluavien kuntien tai kuntayhtymien on kuvattava hankkeen idea hakulomakkeelle 8.5. klo 16 mennessä. 

Hakulomakkeella jätettävien hakemusten perusteella valitaan yhteensä enintään kymmenen kesätyöhanketta. Valinnoista ilmoitetaan kaikille osallistuneille toukokuussa. 

Mikäli Sitra katsoo aiheelliseksi, sillä on oikeus jatkaa haun aikataulua. Hakijoita pyydetään seuraamaan haun ilmoitussivuja mahdollisen aikataulumuutoksen osalta. 

Heräsikö kysymyksiä?

Kokosimme yhteen paikkaan vastauksia yleisimpiin ja tärkeimpiin kysymyksiin ideakilpailusta.

Järjestämme hakijoille suunnatun yhteisen Zoom-infon keskiviikkona 29.4. klo 10.30-11.30 sekä 30.4. klo 10-11. Infossa käydään läpi ideakilpailuun liittyviä käytännön asioita sekä osallistujien kysymyksiä. Ilmoittaudu mukaan ilmoittaumislomakkeella.

Hakemusten arviointikriteerit 

Hankkeiden valinnassa painotetaan seuraavia:

 1. Hyvässä hakemuksessa on selkeästi rajattu, kiertotalouteen vahvasti linkittyvä ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävä ongelma tai tarve, jota hankkeella ratkaistaan. Kyse voi olla myös mahdollisuudesta, jonka hakija on tunnistanut. Erityisen hyvässä hakemuksessa ongelma on oivaltava tai kekseliäs, tai se tarkastelee tuttua ongelmaa tuoreesta kulmasta.
 2. Hakemuksessa on määritelty hankkeen kohderyhmä: ketkä hyötyisivät hankkeesta kaikkein eniten? Kenen keskuudessa pitää tapahtua eniten muutosta? Erityisen hyvässä hakemuksessa hakija osoittaa tuntevansa kohderyhmän hyvin ja olevansa motivoitunut kehittämään kohderyhmälle sopivan ratkaisun. Tärkeää on myös se, että kohderyhmässä tavoiteltu muutos on ympäristövaikutuksiltaan merkittävä.
 3. Kaikkein tärkein kohta hakemusta on itse ratkaisuidea, jonka tulee olla helposti ymmärrettävä. Ratkaisun tulee vastata kunnan asettamaan ongelmaan oivaltavalla tai kekseliäällä tavalla, mutta silti niin, että ratkaisu on toteutettavissa maksimissaan 2 kk mittaisen kesätyöhankkeen puitteissa. Erityisen hyvässä hakemuksessa hakija osoittaa, että ratkaisuidea tuo jotain uutta niihin tapoihin, joilla se tällä hetkellä edistää kiertotaloutta.

Muut  ehdot

Hakemuksen tulee saapua Sitraan määräaikaan 8.5. klo 16 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida. Hakemusten tulee olla suomeksi. Mikäli Sitra katsoo aiheelliseksi, sillä on oikeus jatkaa haun aikataulua. Hakijoita pyydetään seuraamaan haun ilmoitussivuja mahdollisen aikataulumuutoksen osalta.

Hakijan tulee olla kunta tai kuntayhtymä. Emme tue hankkeita, joissa työntekijä työllistyy johonkin toiseen organisaatioon, esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän omistamaan yritykseen.

Rahoituksen myöntäminen edellyttää Sitran hankerahoituksen ehtojen hyväksymistä hakuilmoituksen liitteenä olevan  rahoitussopimusluonnoksen mukaisesti. Rahoitussopimuksen liitteeksi lisätään hankesuunnitelma, jonka Sitra hyväksyy ennen rahoituksen myöntämistä. Sitran velvollisuutena on rahoitusta myöntäessään huomioida EU:n valtiontukisäädöstön noudattaminen. Edellä mainitun perusteella Sitran rahoitus ei saa kohdistua taloudellisen toiminnan rahoittamiseen. Sitra tekee rahoitussopimukset voittajakuntien kanssa.

Sitralla on oikeus keskeyttää rahoitushaku, mikäli olosuhteet tai rahoitushaun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että rahoitushaun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Sitra pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

Yksi kunta tai kuntayhtymä voi ilmoittaa ideakilpailuun yhden tai useamman idean. Jos yhden kunnan tai kuntayhtymän kaksi hankeideaa valitaan toteutettaviksi, kunta tai kuntayhtymä tekee sopimukset ja muut tarvittavat dokumentit kunkin hankkeen osalta erikseen Sitran kanssa.

Hankkeen käynnistyttyä kunta tai kuntayhtymä on velvollinen huolehtimaan kesätyöntekijän työsuhteen toteutuksesta, mukaan lukien kesätyöntekijän ohjaajan nimeämisen ja kulujen kattamisen.

Sitra rahoittaa kustannukset toteutuneiden palkka- ja henkilöstökustannusten mukaisesti. Kunta tai kuntayhtymä voi halutessaan korottaa kesätyöntekijän kuukausipalkkaa omakustenteisesti, jolloin Sitran rahoituksen (2000 € kk + työnantajamaksut) yli menevä osuus lasketaan saajan omarahoitusosuudeksi.

Hankkeen työaika on mahdollista jakaa useamman henkilön kesken. Hankkeen kesto voi olla pidempi kuin kaksi kuukautta, jos työntekijä työskentelee osa-aikaisesti.

Ideakilpailusta ja rahoituksen turvin järjestetyistä kesätöistä kunnan on mainittava myös yhteistyö- ja rahoituskumppani Sitra.

Henkilötietojen käsittely

Hakija vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita.

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisäksi haun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien kuntien tai kuntayhtymien kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Kaipaatko inspiraatiota?

Kuntien hyviä kiertotalousideoita on koottu Sitran tukemassa hankkeessa Kuntaliiton sivuille.

Aikataulu

 • 27.4. Hakuaika alkaa!
 • 29.4. klo 10.30-11.30 Zoom-info hakijoille
 • 30.4. klo 10-11 Zoom-info hakijoille
 • 8.5. Hakuaika päättyy!
 • 20.5. mennessä voittajat julki
 • 20.5. klo 10-11 Kick-off voittajille – mitä seuraavaksi? (varaa aika kalenteriin)
 • 30.5. mennessä voittajien kanssa tehty rahoitussopimukset
 • 6.-30.9. välisenä aikana kunnat toteuttavat max. 2 kk mittaisen hankkeensa. Sitran asiantuntijat sparraavat voittajia kesän aikana.

Sitra pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin. Hakijoita pyydetään seuraamaan haun ilmoitussivuja mahdollisen aikataulumuutoksen osalta.

Liitteet

Hankkeen rahoitussopimus (luonnos).

Hankkeen seuranta- ja raportointiohjeen sopimusliite.

Saavutettavuusohje hankekumppaneille.

Mistä on kyse?