artikkelit
Arvioitu lukuaika 5 min

Mitä on kestävä tuotepolitiikka ja miksi sitä tarvitaan?

EU:ssa on vireillä kestävän tuotepolitiikan uudistus, jonka tavoitteena on tuotteiden kestävä arvoketju. Toteutuessaan kyse on todella merkittävästä uudistuksesta, joka muuttaa suhdettamme tavaroihin ja palveluihin.

Kirjoittaja

Eero Jalava

Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Kiertotalous on tunnistettu EU-tasolla yhdeksi keskeisimmistä keinoista vähentää tuotannon ja kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä.  

Kiertotalouden Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous avulla voidaan hidastaa myös raaka-aineiden käytöstä ja jalostuksesta aiheutuvaa luontokatoa.  

EU tähtää vihreän kehityksen ohjelman, eli Green Dealin avulla ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi taloudeksi. Kiertotaloudelle on varattu merkittävä rooli ohjelmassa, joka on yksi Ursula von der Leyenin johtaman komission prioriteetteja.  

Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma puuttuu ympäristövaikutusten juurisyihin 

Tärkeä osa vihreän kehityksen ohjelmaa on maaliskuussa 2020 julkaistu EU:n uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on vauhdittaa siirtymää kiertotalouteen ja näin edistää hiilineutraaliutta, pysäyttää luontokatoa ja vahvistaa kilpailukykyä.  

Suunnitelma tulee tarpeeseen, sillä ilman kiertotalouden ratkaisuja, tuotanto- ja kulutusrakenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja lisääntyvää luonnonvarojen kulutusta ei saada kestävälle tasolle. EU:n tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä edellyttää siirtymää kiertotalouteen.  

EU:n ensimmäinen vuonna 2015 julkaistu kiertotalouden toimintasuunnitelma keskittyi luomaan toimivat markkinat kierrätysraaka-aineille ja vähentämään jätteiden määrää kierrätystavoitteita nostamalla 

Uusi ohjelma menee asteen pidemmälle ja keskittyy tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutusten juurisyihin.  

Kestävä tuotepolitiikka tähtää koko arvoketjun kestävyyteen 

Uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman keskeisiä politiikkatoimia on EU:n sisämarkkinoiden ytimeen kuuluvan tuotepolitiikan muuttaminen kestäväksi. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka koskee mm. tuotesuunnittelua, kierrätysmateriaalien käyttöä, tuotteiden ympäristömerkintöjä ja julkisia hankintoja. 

Tuotepolitiikka on tehokas väline tuotteiden kestävyyden, kuten esimerkiksi energiatehokkuuden lisäämiseen. Samalla voidaan tukea yritysten innovointia ja kilpailukykyä. 

Nykyisin useat tuotteet ovat lyhytikäisiä. Tuotteita ei ole helppo uudelleenkäyttää, korjata tai kierrättää. Tämä voi nyt muuttua, jos tuotepolitiikan aloite toteutuu. 

Tuotteen kestävyys määritellään suunnittelupöydällä 

Kestävä tuotepolitiikka lähtee liikkeelle komission esittämästä arviosta, jonka mukaan noin 80 prosenttia tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista määritellään tuotesuunnitteluvaiheessa.  

Merkittävin kestävän tuotepolitiikan kehykseen kuuluva politiikkatoimi on ekosuunnitteludirektiivin laajentaminen tuotteiden energiatehokkuuden säätelystä kohti kokonaisvaltaista kestävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa kestävyysperiaatteiden määrittämistä eri tuoteryhmille 

Ensin muutos koskisi elektroniikka- ja ICT-laitteita. Tavoitteena on pidentää tuotteiden elinkaarta edellyttämällä tuotteilta kestävyyttä, päivitettävyyttä, korjattavuutta ja lopulta kierrätettävyyttä. Myöhemmin kestävyysperiaatteita voitaisiin soveltaa esimerkiksi tekstiileihin ja huonekaluihin. 

Käytännössä tuotteilta edellytettäisiin tiettyä, nykyistä pidempää käyttöikää ja esimerkiksi korjattavuutta.  

Tavaroiden omistamisesta palvelujen käyttämiseen 

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa tuotanto- ja kulutusrakenteet kestäviksi. Tämä tarkoittaa, että kulutuksen tulisi kohdistua enenevässä määrin tavaroiden omistamisen sijaan palvelujen käyttämiseen. Kiertotalouden liiketoimintamallien ytimessä onkin tuotteiden ja materiaalien arvon säilyttäminen pidempään. 

Kiertotalouteen perustuville liiketoimintamalleille haetaan nyt kannustimia kestävän tuotepolitiikan kautta. Ilman oikein asetettuja kannustimia nykymeno ei muutu. 

Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Vrije Unversiteit Brusselin tutkimushankkeessa kävi ilmi, että yritykset eivät useinkaan oma-aloitteisesti muuta toimintojaan kiertotalouden mukaisiksi, vaikka se hyödyttäisi niitä.  

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa tehdyn selvityksen haastattelujen mukaan yritykset tarvitsevat enemmän tietoa esimerkiksi tuotteidensa ympäristövaikutuksista ja tuotteisiin kohdistuvista vaatimuksista.  

Kiertotalouden valtavirtaistuminen edellyttää ohjauskeinoja tiedon viestimiseen, kiertotalouden markkinoiden luomiseen ja innovatiivisen tuotesuunnittelun edistämiseen. 

Laaja valikoima ohjauskeinoja 

Osana uudistusta tarkistetaan myös kuluttajalainsäädäntöä. Valmistajien pitää jatkossa tarjota kuluttajille tietoa mm. tuotteiden käyttöiästä, korjattavuudesta ja varaosista. Komissio esittää myös, että jatkossa tuotteiden ympäristöjalanjälkeä koskevilta väitteiltä edellytettäisiin perusteluja, joita voitaisiin yhdenmukaistaa EU:n ympäristömerkin alle.  

Laadukkaiden kierrätysmateriaalien kysynnän lisäämiseksi kestävässä tuotepolitiikassa etsitään keinoja kierrätysmateriaalien markkinan kasvattamiseksi ja siten kierrätysmateriaalien osuuden lisäämiseksi tuotteissa. Tämä voidaan toteuttaa asettamalla tietyille tuoteryhmille kestäviksi ja turvallisiksi todettujen kierrätysraaka-aineiden käyttö- tai sekoitevelvoite.  

Tällä hetkellä esimerkiksi kaikki kuluttajilta kerätty muovi ei päädy takaisin kiertoon kierrätysmuovin liian heikon kysynnän vuoksi.  

Osana tehokasta ohjauskeinovalikoimaa komissio esittää myös vihreille julkisille hankinnoille pakollisia vähimmäiskriteerejä sekä tavoitteita ja seurantaa kestävien hankintojen toteutuksesta. Vihreillä julkisilla hankinnoilla hankintoja voitaisiin ohjata esimerkiksi tuote-elinkaarta pidentäviin palveluihin perinteisen tuotehankinnan sijaan.  

Käytännössä esimerkiksi kuntayhtymä voisi hankkia työvaatteita palveluna ja pidentää samalla tekstiilien elinkaarta.  

Tuotteiden kestävyys ja lisääntyvä informaatio tukevat toisiaan. Kuluttajat, yritykset eri arvoketjun vaiheissa ja viranomaiset tarvitsevat tietoa tuotteiden ja komponenttien ominaisuuksista esimerkiksi niiden päivitettävyyteen, huoltoon ja kierrätettävyyteen liittyen. Kestävään tuotepolitiikkaan sisältyvien digitaalisten tuotepassien odotetaan vastaavan tähän kysymykseen.  

Tuotepolitiikka koskee myös tuontitavaroita 

Kestävä tuotepolitiikka on kenties tärkein kiertotaloutta edistävä politiikkatoimi EU:ssa, ja se määrittää saadaanko kulutusta ja tuotantoa muutettua kestävämmäksi.  

Kestävä tuotepolitiikka on tärkeää myös kansainvälisen kaupan näkökulmasta, sillä tuotepolitiikkaa ja sen kriteereitä sovelletaan yhtä lailla tuontitavaroihin.  

Tuotteiden arvoketjut ovat globaaleja, ja EU-kansalaisten kulutuksen ympäristöjalanjäljen enemmistö muodostuu tuontituotteista. Siksi suurin vaikutus saatetaankin saavuttaa kauppapolitiikan ja esimerkiksi standardisointiyhteistyön kautta. EU haluaakin toimia globaalien standardien edelläkävijänä ja johtajana. 

Komission odotetaan julkistavan kestävän tuotepolitiikan aloitteen joulukuussa 2021, minkä jälkeen aloite etenee Euroopan parlamentin ja jäsenmaista koostuvan neuvoston käsittelyyn.

Ota yhteyttä
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

+358 294 618 287

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

+358 294 618 310

Mistä on kyse?