artikkelit
Arvioitu lukuaika 9 min

Näillä kursseilla täydennät ja kehität osaamistasi kiertotaloudesta

Keräsimme listan kiertotalouskursseja, jotka sopivat mainiosti myös työelämässä jo oleville.

Kirjoittajat

Nani Pajunen

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Antti Lehtinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sivua päivitetty 12.4.2021 ja 7.9.2022: Suorat linkitykset joillekin kurseille on poistettu, sillä kurssit ovat päättyneet ja poistettu ko. opinahjon sivustolta. 

Ajankohtaista tietoa Suomessa tarjolla olevasta kiertotalouskoulutuksesta on kerätty Koulutusta kiertotalouteen -sivustolle.

Suomi on asettanut tiukat tavoitteet olla hiilineutraali jo viidentoista vuoden kuluttua. Hiilineutraaliuden saavuttamisen lisäksi luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus vaativat toimia heti.

Yritykset ovat tuoneet esille huolensa osaajapulasta – mistä löytyvät Suomen hiilineutraalin kiertotalouden rakentajat? Jos haluamme varmistaa, että yritykset löytävät tarvitsemansa osaajat, pitää osaamiseen panostaa jo tänään.

On ollut jo vuosikymmenien ajan tiedossa, että elämme yli varojemme. Maapallo ei kestä nykyistä kulutusmallia. Viimeiset kolmekymmentä vuotta asiantuntijoita on koulutettu ympäristöalalle, mutta tämä ei enää riitä. Muutokseen tarvitaan kaikkien alojen asiantuntijoita.

Jo lähitulevaisuudessa tulisikin päästä tilanteeseen, jossa ei kouluteta enää kiertotalousasiantuntijoita, vaan kiertotalous on osa kaikkia opintoja. Näin jokainen voi olla osa hiilineutraalin kiertotalouden rakennustiimiä.

Siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta luo uudenlaisia tehtäviä ja työpaikkoja, joihin vaaditaan uutta osaamista tai erilaisten osaamisten yhdistämistä. Se tarkoittaa, että myös työelämässä jo olevien jatkuvaa oppimista täytyy tukea tarjoamalla hiilineutraalin kiertotalouden koulutussisältöjä myös heille.

Keräsimme kesän aikana listan kiertotalouskursseja ja opintojaksoja, jotka sopivat myös työelämässä jo oleville. Osa kursseista järjestetään lukuvuonna 2020–2021, osan voi suorittaa verkossa omien aikataulujen mukaan.

Tervetuloa tutustumaan ja ennen kaikkea oppimaan! Koulutuksen tarjoaja, jos joku kurssi puuttuu listalta, laita meille viestiä!

Kiertotalous.nyt

Kiertotalous.nyt-kurssi tarjoaa korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia ja se soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille, sekä käytettäväksi muussa koulutuksessa esimerkiksi järjestöissä tai yrityksissä. Opintokokonaisuus on toteutettu yhteistyössä LUT Yliopiston, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kurssin suurimpana rahoittajana toimii Sitra.

Opiskelukokonaisuus koostuu viidestä eri osiosta. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan nykyistä resurssien käyttöä ja siitä aiheutuvia haasteita sekä tutustutaan kiertotalousmalliin. Osiot 2–5 pureutuvat käsiteltäviin aihealueisiin kiertotalouden sovellusten kannalta – aihealueet ovat kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka.

Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena (3/5 op)

Itä-Suomen yliopiston kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena -verkkokurssilla perehdytään siihen, mitä kiertotalouteen siirtyminen käytännössä tarkoittaa, kuinka tämä muutos tapahtuu ja minkälaisia vaikutuksia sillä on yhteiskunnan eri sektoreilla.

Kiertotaloudesta käytävässä keskustelussa painottuvat usein tekniset ratkaisut, mutta yhtä tärkeää on ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa yhteiskunnan ja ihmisten toiminnan kannalta. Kurssilla keskiössä onkin kiertotalouden tarkastelu yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Yhteiskuntatieteellisesti monialainen kurssi tarjoaa näkökulmia kiertotalouteen erityisesti ympäristöpolitiikan, ympäristöoikeuden ja maantieteen kautta. Kurssin tavoitteena on tarjota valmiuksia soveltaa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita kiertotalouden tarkasteluun. Kurssin käynyt ymmärtää kiertotalouden lähtökohtia ja kiertotalouteen liittyvän yhteiskunnallisen muutoksen eri ulottuvuuksia ja toimijoita

Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena (5 op)

Uudenlaisella, kestävällä liiketoiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen vähentämällä mm. päästöjä. Haaga-Helian avoimen AMK:n kurssilla perehdytään siihen, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta toiminnassaan. Kurssille osallistuja ymmärtää, mikä on yrityksen ja sen asiantuntijoiden rooli ilmastotoimissa sekä siirryttäessä kohti kiertotaloutta.

Kiertotalouden liiketoiminta (5 op)

Turun ammattikorkeakoulun järjestämällä ylemmän AMK:n kiertotalouden liiketoiminta -kurssilla opiskelijat oppivat, että kiertotalous on uusi talouden malli, jossa materiaalit kierrätetään ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluiden ja innovaatioiden kautta.

Kiertotalous vastaa suurimpiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastomuutokseen, luonnonvarojen ehtymiseen ja monimuotoisuuden menetykseen. Kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja, monipuolista asiantuntemusta ja liiketoiminnan uudelleen suuntautumista. Erityisesti tarvitaan erityyppisiä ammattilaisia, jotka pystyvät ratkaisemaan kiertotalouden toteuttamiseen liittyvät vaikeat ongelmat.

Circular Economy (5 op)

Turun ammattikorkeakoulun kurssilla käsitellään kiertotalouden periaatteita ja toimintoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan kiertotalouden tuomiin etuihin ja mahdollisuuksiin yhteiskunnalle ja yrityksille sekä erilaisiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Muovit ja tekstiilit kiertotaloudessa (3 op)

Turun ammattikorkeakoulun kurssilla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään myös kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla.

Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta

Aalto PRO:n uudessa Kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta -ohjelmassa etsitään kiertotalouden tarjoamia konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintakentässä.

Ohjelma on suunnattu työelämässä jo oleville. Se sopii uuden liiketoiminnan kehittäjille ja asiantuntijoille, jotka suhtautuvat avoimin mielin kiertotalouden mahdollisuuksiin kasvun ja uuden liiketoiminnan lähteenä.

Rakentamisen kokonaisprosessit kiertotaloudessa (15 op)

LAB-ammattikorkeakoulun koulutuksessa perehdytään kestävyyden periaatteisiin ja kiertotalouden toteutumismahdollisuuksiin osana rakennusteollisuuden prosesseja sekä teknisestä että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Koulutusmoduuli koostuu kolmesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: teknologinen ja biologinen kierto rakennusprosessissa, materiaalikierrätyksen liiketoiminta ja kiertotalous rakentamisen arvoketjussa.

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto, jätehuollon osaamisala

Syklin ympäristöalan erikoisammattitutkinto (jätehuollon osaamisala) on jäte- ja kierrätysalan asiantuntija- tai työnjohtotehtävissä toimiville tarkoitettu täydennyskoulutusohjelma. Koulutusohjelma soveltuu myös muilta aloilta tai käytännön työtehtävistä alan työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin siirtyville henkilöille. Tutkintoon kuuluu kehitystyö, joka rakennetaan johonkin opintokokonaisuuden aihealueeseen liittyen.

Ammattilaisen kädenjälki

Suomen ympäristöopisto Syklin ja Perho Liiketalousopiston kehittämät Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit opettavat kiertotaloutta ja kestäviä toimintatapoja konkreettisten työtehtävien kautta neljälle alalle: ruokapalveluihin, matkailuun, kaupan alalle ja kiinteistönhoitoon.

Oppimateriaalia elävöittävät tehtävät, videot ja esimerkit työelämästä. Kaikille aloille sopiva johdantokurssi perehdyttää opiskelijan aluksi esimerkiksi kiertotalouden, elinkaaren ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin käsitteisiin. Kurssit sopivat yritysten henkilökunnan täydennyskoulutukseen sekä alalle opiskelevien ja opetushenkilökunnan käyttöön.

eKierrätys

Rakennusteollisuuden koulutuskeskuksen ja L&T:n eKierrätys-verkkokoulutus käsittelee rakennusjätteen kierrätystä työmailla. Koulutuksessa perehdytään rakennustyömaalla tyypillisesti syntyvään jätteeseen ja sen oikeaoppiseen lajitteluun. Aineistossa käydään läpi mm. rakennustyömaan jätteenkäsittely, eri jätetyypit ja niiden lajittelu, ja työvaihekohtaiset listat eri työvaiheissa syntyvistä jätteistä. Koulutus on tarkoitettu kaikille rakennustyömailla toimiville.

Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä

Suomen YK-liitto järjestää lukuvuoden 2020–2021 aikana täydennyskoulutuksen peruskoulun ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -koulutuksen aiheita ovat ilmasto, biodiversiteetti ja kiertotalous. Luvassa on myös uusia avauksia nuorilta ilmastonmuutoksen uudisraivaajilta.

Kestävän elämäntavan vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen työtiimeille suunnattu verkkovalmennus koostuu viidestä eri osa-alueesta: vesi, energia, kaupunkiviljely, resurssiviisaus sekä̈ kiertotalous. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kurssilla saat työkaluja yhteiseen suunnitteluun, inspiroivaa opetusmateriaalia varhaiskasvatustyöhön sekä eri tasoisia toimintaideoita arkeen lasten kanssa.

Decarbonize design

Aalto-yliopiston ja Yale University’n yhteistyönä toteutettu Decarbonize design -koulutuskokonaisuus koostuu luentosarjasta sekä erilaisista opetusmateriaaleista. Kokonaisuus tarjoaa työkaluja ja oppaita, jotka auttavat suunnittelijoita, valmistajia sekä rakentajia ymmärtämään ja seuraamaan hiilen kiertoa rakennusmateriaaleissa ja muissa rakentamisen prosesseissa.

KATCH_e – Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in Higher Education

MOOC-kurssi edistää EU-rahoitteisen KATCH_e-projektin kehittämää kiertotalouden tuote-palvelu-mallin kehitystä. Kurssi on tarkoitettu rakennus- ja huonekalusektorilla työskenteleville.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kiertotalousopinnot: kiertotalouden perusteet (5 op)

Kurssilla tutustutaan kiertotalouden perusteisiin ajankohtaisten, aiheeseen liittyvien annettujen materiaalien kautta. Opintojakson materiaalit käsittelevät kiertotalouden käsitteitä sekä kestävään kehitykseen ja elinkaariajatteluun liittyviä teemoja. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja mikä merkitys kiertotaloudella on kansantaloudelle, hyvinvoinnille ja ympäristölle.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kiertotalousopinnot: teollisen kiertotalouden tulevaisuus (5 op)

Kurssilla perehdytään teollisen kiertotalouden käsitteisiin, nykytilaan, sekä kiertotalouteen liittyviin ohjauskeinoihin annettujen materiaalien kautta. Lisäksi kurssilla syvennetään osaamista vaihtoehtoisesti joko terästeollisuuden, metsä- ja paperiteollisuuden tai kaivosteollisuuden ajankohtaisiin kiertotalousteemoihin. Näiden teollisuudenalojen kautta perehdytään kiertotalouden perusperiaatteisiin (teollisuuden prosessit, syntyvät sivuvirrat, tms.), kiertotalouden taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin sekä kiertotalouden tulevaisuuden visioihin valitulla teollisuuden alalla.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kiertotalousopinnot: kiertotalous ja bioenergia (5 op)

Uusiutuvat energiamuodot on laaja kokonaisuus, jossa mukana on mm. tuuli-, vesi-, aurinko-, aaltoenergia sekä perinteisessä mielessä uusiutuvat turve-, pelto- ja metsäbioenergia. Uusimpina nykyteknologian kehitteillä olevina energiamuotoina ovat esimerkiksi levä-, mikrobi- ja vetyenergia.

Näihin kaikkiin energiamuotoihin liittyy valtavasti erilaisia kemiallisia prosesseja ja teknisiä laitteita niin polttoaineen tuotantoon, varsinaisen energian tuotantoon polttoaineesta ja tuotetun energian varastointiin ja jälkikäsittelyyn mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Kurssilla perehdytään muun muassa luonnonvara-alan kiertotalouden periaatteisiin ja ansaintamalleihin, kiertotalousympäristön materiaalivirtoihin sekä elinkaariajatteluun.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kiertotalousopinnot: biotalous kiertotaloudessa (10 op)

Kurssilla perehdytään esimerkiksi biotalouden materiaali- ja energiavirtojen kierron periaatteisiin, bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteisiin sekä näiden merkitykseen Suomelle.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kiertotalousopinnot: johdatus maa- ja ruokatalouden kiertotalouteen (5 op)

Kurssilla käsitellään kiertotalouden merkitystä ja mahdollisuuksia maa- ja ruokatalouden toiminnoissa ekonomisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kiertotalousopinnot: rakentamisen kiertotalous (5 op)

Kurssilla perehdytään rakentamisen kiertotalouden periaatteisiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy rakentamisen kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta. Opiskelussa on mahdollista painottaa omaan erikoistumisalaan liittyviä aihevalintoja.

Lapin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n kiertotalousopinnot: rakentamisen kiertotalousprojekti (5 op)

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden käytännön sovellusmahdollisuuksiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy oman rakennusalan kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta. Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän, työelämäläheisen kehittämistehtävän, joka on mahdollista suunnata oman erikoistumisalan sekä työelämän tarpeen mukaisesti

Centria-ammattikorkeakoulun kiertotalousopinnot

Centria-ammattikorkeakoulun Averko-oppimiskeskuksessa on tarjolla kursseja muun muassa teknisistä kierroista (metallien kestävä käyttö ja kierrättäminen) ja teollisuuden sivuvirroista. Averko-oppimiskeskus tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja joustavasti verkossa.

Karelia-ammattikorkeakoulu avoimen AMK:n kiertotalousopinnot

Myös Karelia-ammattikorkeakoulussa on tarjolla useita kiertotalouskursseja esimerkiksi biotaloudesta (2 op) ja rakennuksen elinkaarilaskennan perusteista (3 op) sekä elinkaarilaskennan käytännön sovelluksista (3 op).

Ruokaketjun kiertotalouden verkko-opintoja keväällä 2021

Ruokaketjulla on merkittävä rooli kiertotalouden ja kestävän kehityksen toteutumisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n verkko-opinnoilla voit syventää omaa osaamistasi ruokaketjun kiertotalouden kysymyksissä. Opintojaksojen aiheet ovat hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju, biokaasu maatiloilla, ruokahävikki sekä kiertotalouden liiketoimintamallit.

Mistä on kyse?