Haku
Arvioitu lukuaika 6 min

Rahoitushaku:
100 päivän hyvinvointi­haaste kaupungeille

Sitran 100 päivän hyvinvointihaaste hakee kaupunkeja mukaan pilotoimaan uudenlaista innovaatioprosessia, jolla kehitetään ratkaisuja nyky-yhteiskunnan hyvinvointiongelmiin ja luodaan suomalaiseen osaamiseen perustuvaa hyvinvointiekosysteemiä.

Kirjoittaja

Timo Hämäläinen

Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Julkaistu

100 päivän hyvinvointihaaste toteutetaan paikallisesti sektori- ja ammattikuntarajat ylittävänä oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessina sekä kansallisen tason yhteistyönä. Haku marraskuussa käynnistyvään innovaatioprosessiin ja Sitran rahoitustukeen on käynnissä 30.9.2019 – 24.10.

Mistä on kyse? 

Henkiseen hyvinvointiin ja elämäntapoihin liittyvät ongelmat ovat kasvaneet niin Suomessa kuin globaalistikin. Nyky-yhteiskunnan henkisen ja psyykkisen pahoinvoinnin taustalla on mm. yhteiskunnan nopea murros, elinympäristöön liittyvän epävarmuuden ja monimutkaisuuden kasvu sekä arjen hyvinvointiin liittyvän päätöksenteon vaikeutuminen. Sitra tutki hyvinvoinnin uusia ongelmia vuonna 2014 päättyneessä kansainvälisessä tutkimushankkeessa yhdessä New Economics Foundationin kanssa.

Suomi on pitkälle kehittynyt hyvinvointiyhteiskunta, jossa on paljon korkeatasoista hyvinvointiin liittyvää osaamista ja loistava globaali maabrändi. Sitra valmistelee laajempaa Hyvinvointiekosysteemi-projektia pilotoimalla syksyn ja talven aikana uudenlaista innovaatiomallia. Pilotoinnissa haastamme suomalaisyritykset, tutkijat sekä julkisen ja kolmannen sektorin tuote- ja palvelunkehittäjät ratkomaan nyky-yhteiskunnan uusia hyvinvointiongelmia alue-, sekotori ja ammattikuntarajat ylittävässä yhteistyössä. Pilotoinnissa testataan uutta, ongelmalähtöistä innovaatiotoiminnan ja -politiikan mallia, jolla voidaan ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia sekä pidemmällä aikavälillä luoda Suomeen kansainvälisesti arvostettu hyvinvointi-innovaatioiden ekosysteemi.

Käynnistämme 100 päivän hyvinvointihaasteen, jossa toteutetaan alueellinen innovaatioprosessi kahdessa tärkeässä hyvinvointiongelmassa: (a) nuorten elämänhallinta ja mielenterveys sekä (b) oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen. Nämä ongelmat ovat viime vuosina kärjistyneet Suomen ohella myös muissa pitkälle kehittyneissä yhteiskunnissa. Hyvinvointihaasteen tavoitteena on käynnistää paikallisiin vahvuuksiin ja osaamisiin perustuvaa innovaatiotoimintaa edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi haasteen aikana selvitetään kansallisen tason järjestelmiin ja politiikkaan liittyviä puutteita, joiden korjaaminen edistäisi kansalaisten hyvinvointia parantavien innovaatioiden syntymistä ja leviämistä.

100 päivän hyvinvointihaasteen avulla testataan ongelmalähtöisen innovaatiomallin toimivuutta. Jos malli toimii hyvin, on Sitralla edellytyksiä laajentaa mallin käyttöä muunlaisiin hyvinvointiongelmiin. Samalla kartoitetaan mahdollisuuksia kehittää Suomeen kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu hyvinvointi-innovaatioiden ekosysteemi, joka parantaa ihmisten arjen hyvinvointia.

Miten mukaan?

100 päivän hyvinvointihaasteen hakuaika on auki 30.9.-24.10.2019. Kaikkien mukaan haluavien kaupunkien tai kaupunkiseutujen on hakuajan loppuun mennessä kuvattava Sitralle osoitetussa hakemuksessa (timo.hamalainen@sitra.fi) paikallisen innovaatioprosessin toteutussuunnitelma ja keskeiset osallistujat. Hakijana tulee olla kaupunki tai muu kaupunkiseudun toimija, joka pystyy organisoimaan paikallisen innovaatioprosessin menestyksekkäästi.

Innovaatioprosessin tuottamia ratkaisumalleja esitellään 100 päivän hyvinvointihaasteen päätöstilaisuudessa helmikuussa.  Sitra valitsee hakemusten perusteella 100 päivän hyvinvointihaasteen toteutukseen 3-5 kaupunkiseutua. Valinnat tehdään paikallisten innovaatioprosessien toimintasuunnitelmien perusteella kokonaisarviona.

Hakemusten arviointikriteerit 

Arvostamme selkeää ehdotusta innovaatioprosessista, joka tuo yhteiseen oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessiin käytännön asiantuntijoita, toimijoita ja asiakkaita, tutkijoita, innovaattoreita ja päätöksentekijöitä yli sektori- ja ammattikuntarajojen. Uudenlaisten yhteistyösuhteiden rakentaminen on innovaatiotoiminnan kannalta tärkeää.

Kaupunkiseudulla toteutettavan innovaatioprosessin tulee kehittää paikallisiin ja suomalaisiin vahvuuksiin ja osaamisiin perustuvia uudenlaisia ratkaisuideoita ja -malleja, joissa on merkittävä kansalaisten hyvinvointiin, uuteen liiketoimintaan ja yhteiskuntaan liittyvää kehityspotentiaalia. Paikallisen innovaatioprosessin suunniteltuja painopistealueita, tärkeimpiä voimavaroja, keskeisiä osallistujia ja suunniteltuja tapahtumia tulee kuvata hakemuksessa. Eduksi katsotaan myös innovaatioprosessin potentiaalin arviointi suhteessa kilpaileviin suomalaisiin ja kansainvälisiin ratkaisuihin valituilla painopistealueilla.

Paikallisen innovaatioprosessin tulee sisältää myös uusien ratkaisuideoiden ja -mallien käytännön toimivuuden testaamista, jolla voidaan osoittaa niiden jatkokehityspotentiaali. Käytännön testaaminen on aloitettava jo vuoden 2019 aikana. Paikallisten innovaattoreiden yhteistyösuhteiden kehittäminen muualla Suomessa ja ulkomailla toimiviin yhteistyökumppaneihin katsotaan eduksi. Innovaatioprosessin aikana on laadittava toteuttamiskelpoinen suunnitelma uusien ratkaisujen jatkokehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Hakijan on oltava valmis esittelemään suunnitelma mahdollisille yhteistyökumppaneille innovaatioprosessin lopussa helmikuussa 2020.

Sitra arvioi kaupunkien toteuttamissuunnitelmien laatua, laajuutta ja toteuttamiskelpoisuutta kokonaiskustannukset huomioiden.  Arvostamme sitä, että hakija yhteistyökumppaneineen antaa innovaatioprosessin toteuttamiseen myös oman panoksensa. Panos voi olla esimerkiksi idean kehittämiseen käytettyä työaikaa tai omaa rahoitusta. Valinnat perustuvat Sitran tekemään kokonaisarvioon tässä kappaleessa mainituista seikoista.

Sitra tekee ratkaisun mukaan otettavista hakijoista. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemuksen sisältö 

Hakemus on vapaamuotoinen ja sen enimmäispituus on viisi sivua. Hakemuksesta tulee kuitenkin käydä ilmi vähintään seuraavat seikat:

  • Hakija: Kaupunki tai kaupunkiseudun edustaja, joka järjestää paikallisen innovaatioprosessin. Vastuuhenkilö/hankepäällikkö ja hänen kokemuksensa vastaavanlaisesta toiminnasta. 
  • Toteutussuunnitelma: Kuvaus innovaatioprosessin toteutustavasta, painopisteistä, voimavaroistatapahtumistakeskeisistä osallistujista ja yhteistyökumppaneista (organisaatiot ja henkilöt), suunnitelma budjetista sekä Sitralta saatavan tuen käytöstä ja mahdollisesta muusta rahoituksesta.  

Aikataulu  

  • Hakuaika 30.9.-24.10.2019 
  • Käynnistystilaisuus Sitrassa 30.9.2019  klo 8.30-17.00 (myös etäyhteys)
  • Osallistujien valinnat 31.10.2019 mennessä (enintään 5 kaupunkia) 
  • Sadan päivän haaste helmikuuhun 2020 asti 
  • Yhteiset tilaisuudet Sitrassa 12.11.2019, 10.12.2019 ja 12.2.2020

Aikataulu kuvituskuvana

 

Toteutustapa

100 päivän hyvinvointihaasteen yhteistyön lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä kehitettävien ratkaisumallien taloudellinen, yhteiskunnallinen sekä kansalaisten hyvinvointiin liittyvä kehityspotentiaali. Sitran tarkoituksena on tukea innovaatioprosessin tuloksena syntyvien ratkaisumallien jatkokehittämistä verkostoimalla innovaattoreita kehittäjäorganisaatioiden, sijoittajien ja rahoittajien kanssa. Sitra pyrkii myös levittämään innovaatioprosessista saatuja tuloksia, tietoja ja kokemuksia mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa hyödynnettäväksi.

Osallistumalla 100 päivän hyvinvointihaaste -hakuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa kuvatut tiedot ja Sitran järjestämissä verkostotyöpajoissa sekä innovaatioprosessin aikana syntyvät ideat ja materiaalit ovat julkisia sekä kaikkien vapaasti käytettävissä. Sitralla ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista ja käyttää tällaista innovaatioprosessin yhteydessä kertynyttä tietoa. Edellytämme avoimuutta läpi prosessin, jotta innovaatioprosessista kertyvä tieto ja kokemukset olisivat muun muassa myös tutkimuksellisesti hyödynnettävissä. Sitralla on lisäksi muun muassa oikeus julkistaa rahoitushakuun osallistuneiden hakijoiden nimet ja ehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Hankkeeseen liittyvät tapaamiset ovat kaikille avoimia.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Sitran tuki hankkeelle

Sitra valitsee hakijat, joiden kanssa se tekee toteuttamista koskevan erillisen rahoitussopimuksen. Sitran myöntämän tuen suuruus on enintään 15 000 euroa. Sitran rahoitusta voidaan käyttää paikallisen innovaatioprosessin tukemiseen. Hakijan toivotaan antavan innovaatioprosessin toteuttamiseen myös oman panoksensa. Panos voi olla esimerkiksi innovaatioprosessiin käytettyä työaikaa tai omaa rahoitusta.

Sitra tekee hankesuunnitelman ja esitetyn budjetin perusteella kokonaisarvion Sitran rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle. Rahoituksen myöntäminen edellyttää Sitran hankerahoituksen ehtojen hyväksymistä. Sitran velvollisuutena on rahoitusta myöntäessään huomioida EU:n valtiontukisäädösten noudattaminen. Edellä mainitun perusteella Sitran rahoitus ei saa kohdistua taloudellisen toiminnan rahoittamiseen.

Henkilötietojen käsittely 

100 päivän hyvinvointihaaste -hakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen hankkeen toteuttamista varten.

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti. Lisäksi haastehaun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä varten.

Mistä on kyse?