artikkelit
Arvioitu lukuaika 7 min

Sitra kirittää web 3.0:aan liittyvää uudistumista – huomio kokeiluihin, sääntelyyn ja vastuullisuuskysymyksiin

Sitra haluaa vauhdittaa web 3.0:aan liittyviä palveluja ja tarvittavan osaamisen ja verkostojen syntymistä Suomessa. On Suomen etu vaikuttaa aktiivisesti siihen, että metaversumi luodaan eurooppalaisen arvopohjan mukaisesti.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Heikki Aura

Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Nasim Ali

Harjoittelija, Reilu datatalous

Julkaistu

Mitä uusia osallistumisen mahdollisuuksia hajautettu internet eli web 3.0 voi avata? Kuinka vauhdittaa internetin seuraavaan kehitysvaiheeseen liittyvän osaamisen, verkostojen ja liiketoiminnan syntyä, jotta talous voisi uudistua ja kilpailukyky vahvistua? Millä tavoin nykyinen toimintaympäristö mahdollistaa alaan liittyvien yritysten perustamisen ja niiden kilpailukyvyn? Mitä mahdollisuuksia tulevaisuuden metaversumin palvelukehitys voi tarjota Suomessa? Sitra hakee vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin käynnistäessään web 3.0:aan liittyvää työtä.

Yksi esimerkki tästä työstä on Kansallisgallerian, Decentralandin ja Sitran yhteinen pilottiprojekti, jossa virtuaaliseen 3D-maailmaan on pystytetty digitaalinen versio vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongista. Kokeilun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua siitä, miltä tulevaisuuden virtuaalinen taidekokemus voisi näyttää. Tarkoitus on myös tutkia virtuaalimaailman toimintaa ja web 3.0:n mahdollisuuksia ja ominaisuuksia.

Sitran tehtävänä on toimia aktiivisena tulevaisuusnäkymien ylläpitäjänä, uusien toimintamallien kehittäjänä sekä erilaisten sidosryhmien yhdistäjänä, jotta Suomi voisi uudistua. Nämä toteutuvat myös tässä kokeilussa uusia oppeja haettaessa.

Sitra tähtää siihen, että Suomi voi nousta reilun datatalouden kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi. Sitra haluaa kirittää eri tahoja Suomessa lähtemään mukaan ja vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan web 3.0 kehittyy.

Alaan sijoitetaan voimakkaasti, ja on tärkeää, että se kehittyy eurooppalaiselle arvopohjalle ja perustuen reiluuteen, avoimuuteen, yksilön oikeuksiin, yrittämisen vapauteen ja eri ryhmien etujen tasapainoon.

Metaversumi on osa internetin seuraavaa vaihetta, web 3.0:aa

Internetin kehityksessä on käynnissä murros kohti seuraavaa vaihetta, jota kutsutaan nimellä web 3.0 tai hajautettu internet. Lohkoketjut, metaversumit, virtuaalitodellisuus ja hajautetun mallin innovaatiot ovat osa sitä.

Metaversumilla tarkoitetaan erilaisia visioita tulevaisuuden internetistä, jossa virtuaalinen maailma rakennetaan täydentämään fyysistä maailmaa ja ihmiset pystyvät siirtymään helposti palvelusta tai ympäristöstä toiseen.

Virtuaalimaailma Decentralandiin nousevaa Finnish Metagallery -paviljonkia voi pitää suomalaisena tutkimusmatkana virtuaalimaailmojen mahdollisuuksiin.

Alkuperäisessä paviljongissa oli muun muassa Akseli Gallen-Kallelan freskoja, joiden virtuaaliversioihin pääsee nyt yli 100 vuotta myöhemmin tutustumaan virtuaalimaailmassa.

Virtuaalimaailmat ja niissä olevat taidenäyttelyt mahdollistavat taidekokemuksia ilman maantieteellisiä rajoja. Ne eivät korvaa nykyisiä fyysisiä näyttelytiloja vaan tulevat todennäköisesti toimimaan niiden rinnalla. Virtuaalimaailmat mahdollistavat myös jaetun kokemisen sekä yhteisöllisyyden vahvistamisen.

Taide, kulttuuri ja luova ala ovat luontevia edelläkävijöitä metaversumissa. Kynnys lähteä kokeilemaan uutta on niillä matala.

Samalla näitä aloja puskevat uudistumaan myös rakenteelliset haasteet, kuten uusien yleisöjen tavoittaminen ja tarve luoda kanavia, joissa heitä voi tavoittaa.

Kokeilussa analysoidaan, minkälaista kiinnostusta taidekokemus virtuaaliympäristössä herättää. Kokeilu toimii myös askeleena digitaalisten osuuskuntien (engl. decentralised autonomous organisation, DAO) mahdollisuuksiin tutustumiseen ja niihin liittyvän yhteisön syntymiseen Suomessa.

Decentraland on tällainen hajautetusti organisoitu itsenäinen verkkoyhteisö.

Suomessa on oltava perillä web 3.0:n kehityksestä

Tulevaisuustalo Sitra haluaa vauhdittaa kehitystä kohti web 3.0:aa ja siihen liittyviä palveluja ja uudistuksia sekä tarvittavan osaamisen ja ekosysteemin syntymistä Suomessa. Sitra on tunnistanut web 3.0:n keskeiseksi tulevaisuuden kehityssuunnaksi, josta on Suomessa oltava perillä ja valppaina ja jonka muovautumiseen on suomalaisten toimijoiden syytä pyrkiä vaikuttamaan.

On Suomen etu ymmärtää paremmin, mistä web 3.0:ssa ja sen osa-alueissa, kuten metaversumeissa, on kysymys.

Yksi tapa tuoda vaikeaselkoinen muutos käsinkosketeltavalle tasolle on kokeilujen kautta. Taiteen alan yhteiskokeilussa päästään metaversumin lisäksi kokeilemaan myös uusia osallistamisen ja hajauttamisen muotoja.

Yhteiskokeilu Kansallisgallerian ja Decentralandin kanssa tarjoaa tietoa virtuaalimaailmoista ja niiden osallistumisen mahdollisuuksista. Se voi auttaa myös kehittämään web 3.0:aan liittyvää liiketoimintaa Suomessa. Sitra on antanut kokeilun käyttöön asiantuntija-apua.

Tarvetta sääntelyn uudistamiselle

Kokeilun lisäksi Sitra on käynnistämässä lainsäädäntöä koskevaa selvitystä muun muassa keskeisten ministeriöiden ja verohallinnon kanssa. Selvitys pyrkii tunnistamaan keskeiset lainsäädännön alueet ja ohjeistukset, jotka vaativat päivittämistä, jotta web 3.0:n alalla toimivien yritysten perustaminen helpottuu ja niiden edellytykset toimia Suomessa paranevat. Selvitys on tarkoitus julkistaa keväällä 2023.

Toisessa valmisteilla olevassa selvitystyössä Sitra avaa näkökulmia web 3.0 -ratkaisujen uhista ja mahdollisuuksista ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista. Jo aiemmin Sitra on nostanut esiin vastuullisuusnäkökohtien tuomista metaversumikeskusteluun.

Mitä tekemistä web 3.0:lla on reilun datatalouden kanssa?

Sitra rakentaa reilumpaa datataloutta ja arvioi datatalouskehityksen olevan keskeisiä yhteiskuntaa muuttavia ilmiöitä tulevaisuudessa. Nykyistä internetin kehitysvaihetta web 2.0:aa voi pitää epäreiluna, koska dataa hamstraavien digijättien edut ovat keskiössä yksilön ja yhteiskunnan etujen kustannuksella.

Hajautettu internet eli web 3.0 puolestaan voi olla reilumpi internet, jossa yksilöillä on parempi kontrolli ja luottamus oman datansa käyttöön. Hajautuksessa palataan tavallaan myös netin alkujuurille.

Web 3.0 -ajattelussa on mukana vahva yksityisyyden suojan painotus, ja juuri se tekee siitä erityisen mielenkiintoisen mahdollisuuden.

Hajautetussa mallissa datan pitää olla luettavissa ja jaettavissa, ja tähän tarvitaan ekosysteemejä, pelisääntöjä, tietoturvaa ja luottamusta aivan uudella tavalla. Tätä kehitystä Sitra haluaa vauhdittaa.

Se, mitä web 3.0:sta tulee, riippuu lopulta meistä kaikista. Se riippuu siitä, minkälaisia pelisääntöjä, lainsäädäntöä, liiketoimintamalleja ja teknologioita kehitämme. On tärkeää myös varmistaa eurooppalaisen arvopohjan toteutuminen seuraavassa kehitysvaiheessa.

Metaversumi tarjoaa uudenlaisia kohtaamispaikkoja

Internetin ensimmäinen vaihe tarjosi kaikille mahdollisuuden päästä kiinni tietoon ja sisältöön. Toisessa vaiheessa luotiin tapoja rakentaa vuorovaikutusta. Syntyi erilaisia sosiaalisen median palveluita ja muita kaksisuuntaisia tapoja kommunikoida ja luoda erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä.

Seuraavaksi merkittäväksi kehitysaskeleeksi povataan uudenlaisten virtuaalisten tilojen ja kohtaamispaikkojen syntymistä. Niissä voidaan kokea aidolta tuntuvaa läsnäoloa digitaalisissa ympäristöissä.

Nämä metaversumit ovat vielä alkutekijöissään eikä kokemus ole vielä kovin läsnäoleva. Nykytilannetta voisikin verrata 2000-luvun alun ensimmäisiin mobiili-internetin palveluihin, jotka olivat kankeita ja kömpelöitä mutta antoivat silti osviittaa tulevasta.

Metaversumiin liittyy paljon suuria odotuksia, osa jopa epärealistisia. Jotta voisimme kokea todellista läsnäolon tunnetta, teknologioiden pitää kehittyä vielä huimasti nykyisestä.

Tähän panostetaankin parhaillaan suuria määriä. Suuret puhelinten ja muun kuluttajaelektroniikan valmistajat käyttävät miljardeja kehittääkseen mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavan päätelaitteen. Iphonen julkistus vuonna 2007 mullisti mobiili-internetin. Voimme odottaa vastaavanlaista askelta myös metaversumikehityksessä.

Missä mennään Suomessa?

Suomessa on jo syntymässä metaversumiin liittyvien palveluiden ja sovellusten vahvaa osaamista, yrityksiä ja rahoitusta. Näiden tulee edelleen vahvistua ja kasvaa.

Suomen tavoitteena tulee olla pyrkiminen kärkimaiden joukkoon web 3.0:n saralla. Se auttaa luomaan uusia työpaikkoja, uudistamaan taloutta ja ylläpitää kilpailukykyä.

Suomen etu on myös olla mukana aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että metaversumia kehitetään eurooppalaisen arvopohjan mukaisesti. Lisäksi on tärkeää, että yhteensopivuutta ja standardeja luodaan yhdessä eri toimijoiden kesken.

Sitran ja Kansallisgallerian taidenäyttelykokeilun avajaistapahtuma ja verkostoitumistilaisuus 6.10.2022 klo 10.30 – tule mukaan!

Mistä on kyse?