Lausunnot
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitran lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolain uudistuksesta

Kanta-palveluun liittyvän omatietovarannon roolin selkeyttäminen on tärkeää asiakkaiden ja hyvinvointisovelluksia kehittävien yritysten näkökulmasta, samoin mahdollisuus välittää hyvinvointitietoa terveydenhuollon ammattilaisille suostumuksen perusteella. Yhteistoiminta muiden hyvinvointipalveluita tuottavien tahojen kanssa voi osoittautua haasteelliseksi.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Reijo Aarnio

Vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous

Markus Kalliola

Projektijohtaja, Terveysdata 2030

Marja Pirttivaara

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Tausta

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on osallistunut julkiseen kuulemiseen ja antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN/2037/2021).

Esityksellä toteutettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä tarvittavat muutokset muihin lakeihin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö on pirstaleista ja osin vanhentunutta, ja lakien soveltaminen ja yhteensovittaminen on muodostunut haasteelliseksi. Teknologian kehittymisen tuomat uudet mahdollisuudet ovat tuoneet myös uudenlaisia sääntelyn tarpeita.

Esityksen tavoitteena on laatia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä yhtenäinen laki, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä sekä asiakastietojen käsittelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan säädöspohja muodostaisi näin selkeän ja yhdenmukaisen sekä kattavan kokonaisuuden, joka vastaisi perustuslain ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia sekä tukisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja palveluiden kehittämistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota.

Sitran päähuomiot

Sitra katsoo, että laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli asiakastietolaki ja sen uudistus on tarpeellinen. Laki selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöä, jakamista ja luovuttamista.

Ehdotettu lainsäädäntö on selkeä ja hyvä kokonaisuus ja se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita sekä mahdollistaa sote-integraatiota. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua laajemmin yhteistoiminta muiden yksilöille hyvinvointipalveluita tuottavien tahojen kanssa, esimerkiksi kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut, kuten työvoimapalvelut. Huomionarvoista on lisäksi, että Euroopan unioni kehittää voimakkaasti digitaalisuutta ja dataa koskevaa lainsäädäntöä, joka sivuaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Sitra pitää erityisen hyvänä lakiin kirjattua omatietovarannon roolia sekä asiakkaiden että hyvinvointisovelluksia kehittävien yritysten näkökulmasta sekä mahdollisuutta välittää hyvinvointitieto terveydenhuollon ammattilaisille suostumuksen perusteella.

Esityksen määritelmät ja käsitteet ovat sinällään vakiintuneita. Kohdissa, joissa on kyse henkilötietojen käsittelystä, tulisi selvyyden vuoksi käyttää samoja käsitteitä kuin tietosuoja-asetuksessa (GDPR) Tietosuoja-asetus (GDPR) Asetus (EU) 2016/679 eli Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus (GDPR) säätelee yksilön, yrityksen tai organisaation tekemää henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Avaa termisivu Tietosuoja-asetus (GDPR) , esimerkiksi rekisterinpitäjä ja palvelutuottaja.

Sitra pitää hyvänä sitä, että toiminnan päättyminen on nostettu säädökseen. Sääntely on tältä osin toteutettavissa. Rekistereitä koskeva sääntely on kokonaisuuden kannalta (arkkitehtuuri, elinkaari jne.) toteutettavissa.

Pitkäaikaissairauksien ja kroonisten sairauksien osalta tulisi harkita säilytysajan pidentämistä. Säilytykseen liittyy myös tiedon käsitteellinen ja semanttinen yhteensopivuus ja sen vuoksi tulisi huolehtia systemaattisesti tiedon hoivaamisesta (data curation).

Esityksen jatkovalmistelussa tulisi huomioida tiedonvälitys hoidon jatkuessa. Toimijoilla pitäisi olla velvollisuus välittää tietoa, jotta hoito jatkuu laadukkaana ja turvallisena. Tämä koskee erityisesti hoitopolkuja, joissa on saumakohtia, kuten esimerkiksi siirtymävaiheita perus- ja erikoissairaanhoidon sekä kotihoidon välillä.

Kansallisen Kanta-palvelujärjestelmän kautta tapahtuva tietojen siirto ja sen laajeneminen on hyvä ja kannatettava asia. Kanta-järjestelmä on kuitenkin tällä hetkellä suppeampi kuin operatiiviset potilas- ja asiakastietojärjestelmät eikä se ole reaaliaikainen. Palvelujärjestelmä ei voi toimia tehokkaasti, jos se pakotetaan toimimaan Kannan kautta.

Yhdeksi haasteeksi muodostuu HUSin erityissairaanhoidon tietojen sekä Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden perusterveydenhuollon asiakastietojen luovuttaminen palvelunantajien välillä. Tämä lainsäädäntö velvoittaa käyttämään Kanta-palveluita tiedon välittämiseen palvelunantajien välillä, sosiaali- ja terveydehuollon valvontaviranomaisen luvalla voidaan kuitenkin poiketa tästä. Haasteeksi muodostuu Kanta-tietosisältö, joka ei nykyisellään ole riittävä laadukkaaseen operatiiviseen toimintaan. Siirtymäsäädöksiä tulisi arvioida niin käyttöönoton kuin Kanta-tietosisällön laajenemisvaiheen osalta.

Sitra kannattaa periaatteessa, että asiakastietoja luovutettaisiin tulevaisuudessa palvelunantajien välillä ensisijaisesti Kanta-palvelujen välityksellä. Näin tulee kuitenkin tapahtua vasta kun Kanta-palvelu on reaaliaikainen, riittävän kattava ja laadukas.

Yhteentoimivuuden testaukseen ilmoittautumisesta perittävät maksut ovat perusteltuja ja maksuperustelain mukaisia. Ongelmaksi saattaa muodostua hyvinvointisovellusten omatietovarantoon liittymisen sertifioinnin kustannukset, erityisesti pk-yritysten kannalta.

Liitelakien osalta esitys on sinänsä kannatettava siltä osin kuin Kanta-järjestelmän sisältö vastaa viranomaistoiminnan tarpeita. Kanta-järjestelmät tietosisällöt eivät nykymuodossa vastaa riittävän hyvin THL:n tietotarpeita. Tietorakenteiden yhdenmukaistamisen ja toimeenpanon aikataulu ovat haastavia, kun alueuudistusta toteutetaan ja tietojärjestelmiä uusitaan samanaikaisesti. Kustannustehokkain tapa miettiä aikataulut olisi alueuudistuksen ja alueiden tietojärjestelmien uudistamiseen liittyen.

THL:n rekisterit ovat huomattavasti laajemmat kuin Kanta-järjestelmä. THL:n tietojärjestelmän käytettävyys heikkenee, jos uudistus toteutetaan esitetyllä tavalla ja esitetyssä aikataulussa.

THL:n kansalliset tietovarannot muodostavat lähes 50-vuotisen aikasarjan, ja on otettava huomioon, että Kanta-palveluiden hyödyntäminen ei saa katkaista tämän aikasarjan hyödyntämismahdollisuuksia. Jos siirtymäajat ovat liian nopeat, Kantaa ei ehditä uudistamaan riittävän nopeasti reaaliaikaiseksi, kattavaksi ja laadukkaaksi. Liitelakien osalta perustelut ovat puutteelliset.

Lisätietoja

Lausuntopyyntö lausuntopalvelussa

Lue Sitran lausunto kokonaisuudessaan (PDF)

Mistä on kyse?