artiklar
Beräknad läsningstid 9 min

Sitras framtidstips inför kommunalvalet

Valen som görs i kommunalvalet styr inte bara kommunernas utan även Finlands kurs. Kommunernas arbete och beslut har ju stor inverkan såväl på klimatutsläppen och naturens skick, inlärning och bildning som på finländarnas framtidstro och erfarenheter av delaktighet. Vi har utarbetat en förteckning över framtidsteman som kan vara till hjälp för både kandidaterna och väljarna.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Synpunkter och förväntningar på framtiden

1. Hurdana teman är aktuella i kommunerna just nu, Katri Vataja, direktör för funktionerna förutsägelse och strategi vid Sitra?

Enligt Framtidsbarometern som Sitra nyligen offentliggjorde är finländarna intresserade av framtiden även på längre sikt. Kommunerna och städerna är viktiga aktörer när det gäller att lösa många utmaningar i anslutning till megatrenderna. Dessa utmaningar påverkar såväl nuvarande som efterkommande generationers liv. Även kommunalpolitikerna tvingas i högre grad än tidigare ta ställning till de lokala konsekvenserna av globala förändringar. Därför är det viktigt att det förs en bred och mångstämmig diskussion om framtiden i kommunerna.

Coronapandemin har påverkat människornas liv på många sätt. Det är viktigt att i allt beslutsfattande säkerställa att besluten är rättvisa såväl för naturen och klimatet som för de nuvarande och framtida kommuninvånarna. Beträffande medborgarnas möjligheter att påverka är det också fråga om hur den deltagande demokratin vidareutvecklas efter att coronapandemin har förändrat världen.

Konsekvenserna av att befolkningen blir äldre och mer heterogen kan redan skönjas i många kommuner. I Framtidsbarometern påverkade en ändring i kommunens invånarantal hur kommuninvånarna ser den egna hemkommunens framtid. En väsentlig fråga är hur kvaliteten på och en tillräcklig mängd av de tjänster som medborgarna behöver kan säkerställas. Eftersom vikten av samarbete framhävs blir frågan vilka roller privata, offentliga och tredje sektorn får efter coronapandemin också aktuell.

2. Är du kandidat i valet? Beakta följande!

Finländarna funderar gärna på framtidsfrågor. Enligt Framtidsbarometern önskar sig finländarna framför allt en jämlik och trygg framtid både i Finland och i den egna kommunen.

Enligt barometern påverkas beslutet att rösta i kommunalvalet i synnerhet av de ekonomiska frågorna, till exempel hur välfärdsstaten bevaras, hur antalet arbetsplatser ökas samt hur den offentliga ekonomin balanseras och skuldsättningen dämpas. När de tillfrågade ombads ange vilka frågor de anser viktiga inom tio år var svaret förutom välfärdsstaten och arbetsplatser även miljöfrågor – klimatförändringen och naturförlusten. Idealen och praktiken verkar alltså inte helt stämma överens och därför behövs snabba lösningar redan nu på de miljöfrågor som är viktiga för framtiden.

3. Frågor som du som väljare kan ställa till kandidaterna i kommunalvalet!

– Hur ser du Finlands och kommunens framtid?
– En hurdan framtid vill du arbeta för?
– På hurdana värderingar och ideal borde framtiden byggas?
– Hur kan vi förbättra medborgarnas möjligheter att påverka frågor som är viktiga med tanke på framtiden?

Fördjupa dig i ämnet

Framtidsbarometer
Megatrender 2021

”Det är viktigt att diskutera kommunens framtid. Åt vilket håll är vi på väg och på vilka värderingar bygger vi framtiden?”

Hållbarhetslösningar

1. Hurdana teman är aktuella i kommunerna just nu, Mari Pantsar, direktör för Sitras tema Hållbarhetslösningar?

Kommunerna i Finland är mycket olika, men under de följande åren är denna fråga aktuell i alla kommuner: hur gör vi vår ekonomi och vårt samhälle hållbarare än tidigare efter pandemin? Och hur svarar vi samtidigt på de större utmaningarna i framtiden: klimatkrisen och naturförlusten? Med smarta klimat- och naturåtgärder kan vi bygga en ännu trivsammare kommun för invånarna, skapa nya framgångsrecept för företagen och bygga ett varumärke för kommunen som en ansvarstagande framtidsaktör.

2. Är du kandidat i valet? Beakta följande!

Hur naturförlusten kan hejdas har blivit en fråga som kommunerna måste diskutera. Genom att agera nu kan du och din kommun vara föregångare.

Kom ihåg att du inte behöver veta allt om allt. Fråga, diskutera, ta reda på och nätverka. Utnyttja olika aktörers material som har sammanställts som stöd för dig. Vi har också sammanställt 12+1 tips för dig.

3. En fråga som du som väljare kan ställa till kandidaterna i kommunalvalet!

– Vad tänker du som fullmäktigeledamot göra för att vår kommun ska bekämpa klimatförändringen, hejda naturförlusten och övergå till cirkulär ekonomi i allt högre grad?

Fördjupa dig i ämnet

En klar majoritet av kommunerna har ställt upp ett klimatmål, naturmål är betydligt mer sällsynta
12+1 tips för kommunernas lösningar inom klimat, natur och cirkulär ekonomi

”Kommunerna gör redan nu bra insatser för att Finlands mål som gäller klimatet, naturen och den cirkulära ekonomin ska nås. Trots detta bör farten ökas. Klimat- och naturåtgärderna gör kommunen attraktivare och förbättrar kommuninvånarnas livskvalitet.”

Demokrati och delaktighet

1. Hurdana teman är aktuella i kommunerna just nu, Veera Heinonen, direktör för Sitras tema Demokrati och delaktighet?

Enligt internationella indikatorer som mäter förtroendet är Finland ett land med starkt förtroende. Enligt industriländernas samarbetsorganisation OECD:s färska undersökning har även finländarnas förtroende för de offentliga institutionerna och förvaltningen dock blivit svagare. Utredningen avslöjar också ”en paradox i samhällsdeltagandet i Finland”, dvs. människorna har förtroende för och är mycket nöjda med de offentliga institutionerna, men tron på de egna möjligheterna att påverka är svagare. Om skillnaderna i förtroendet ökar försvagas Finlands möjligheter att klara av framtidens stora utmaningar som till exempel klimatförändringen, hållbarhetsunderskottet som beror på att befolkningen åldras eller omvälvningarna i arbetslivet.

Under de följande åren hittar vi förhoppningsvis en balans mellan yttrandefrihet och -ansvar. I diskussionen om yttrandefrihet glömmer vi lätt betydelsen av självreglering. Numera kan alla som önskar vara ”medier” och påverka andra genom att delta i diskussioner på olika plattformar och i olika kanaler. Därför skulle det kunna vara nödvändigt att precis som inom de journalistiska medierna fastställa spelregler för diskussionen, kräva ansvar för spridning av oavsiktligt eller avsiktligt felaktig information eller diskutera när kommunikation som föraktar människovärdet övergår till hets mot folkgrupp.

2. Är du kandidat i valet? Beakta följande!

Enligt en enkät som Sitra har låtit genomföra vill största delen av finländarna påverka samhället förutsatt att det kan göras smidigt. Finländarna är särskilt intresserade av frågor som gäller deras dagliga omgivning. Det är klokt att fundera över hur kommunen eller en kommunfullmäktig kan göra sig lätt tillgänglig, lyssna på kommuninvånarnas önskemål bättre än tidigare och även utnyttja kommuninvånarnas kunnande som stöd för sitt eget beslutsfattande.

3. Frågor som du som väljare kan ställa till kandidaterna i kommunalvalet!

– Vad är din vision för a) kommunen och för b) Finland beträffande tiden efter coronapandemin?
– Hur tänker du framöver själv bidra till ett diskussionsklimat som lockar och välkomnar olika slags människor med i diskussionen?

Fördjupa dig i ämnet

OECD: Drivers of Trust in Public Institutions in Finland
Enkät: Finländarna vill påverka sin vardag och samhället – bara det går smidigt
Utredning: Sociala medier hotar demokratin men utvecklingen kan påverkas

”Yttrandefrihet utan hatpropaganda hör till demokratins kärnvärderingar. Detta är också en förutsättning för en mångstämmig och livskraftig samhällsdebatt även i kommunerna.”

Bildning

1. Hurdana teman är aktuella i kommunerna just nu, Vesa-Matti Lahti, projektledare för Sitras projekt Bildning+?

Satsningar på utbildning, småbarnspedagogik, kulturverksamhet och kommundemokrati ökar kommuninvånarnas välbefinnande, möjligheter att påverka och upplevelse av betydelsefullhet men även kommunernas förändrings- och anpassningsförmåga. Dessa satsningar är inte bara en kostnadspost utan också en investering i en hållbar framtid.

Bildning är en av källorna till kommunens livskraft. En hållbar framtid kräver bildning som inte bara stärker kunskaper och färdigheter utan även ökar förutsättningarna för en etisk bedömning av våra val och för samhällsdeltagande.

En fråga som blir aktuell under de följande 3–5 åren är bland annat hur kommunalförvaltningen och kommunfullmäktigearbetet borde utvecklas när bildningsväsendet får en central ställning i beslutsfattandet.

2. Är du kandidat i valet? Beakta följande!

Social- och hälsovårdsreformen leder till att bildningsväsendet, dvs. utbildning och kultur, blir kommunernas största uppgiftsområde och budgetpost.

3. En fråga som du som väljare kan ställa till kandidaterna i kommunalvalet!

– Hur borde kommunens bildningsväsen utvecklas?

Fördjupa dig i ämnet

Sitras projekt: Bildning+

”Bildning är ett viktigt byggmaterial för att skapa en livskraftig kommun.”

Kompetens och inlärning

Hurdana teman är aktuella i kommunerna just nu, Helena Mustikainen, direktör för Sitras projekt Kompetensens tid?

Kommunernas beslutsfattare funderar över hur ett tillräckligt antal experter kan säkerställas i kommunen och företagen då befolkningen åldras, minskar och är koncentrerad till tillväxtcentra och då kompetensen som behövs i arbetet ständigt förändras. Å andra sidan blir det vanligare att distansarbeta och bo på flera ställen och tack vare snabba dataförbindelser kan man enkelt delta i utbildning oberoende av var man befinner sig.

Befolkningsprognoserna ger en uppfattning om hur många barn det finns i kommunen till exempel 2040. En viktig fråga att diskutera är hur man i fortsättningen kan garantera att alla kommuninvånare har tillgång till utbildning och inlärning av hög kvalitet. Under de närmaste åren blir konkurrensen om de allt knappare resurserna hårdare mellan områdena. Områdena konkurrerar såväl om unga och unga vuxna, experter och arbetskraft, företag och investeringar som om uppmärksamhet och attraktionskraft. Hurdant samarbete behövs för att kunna förutsäga och lösa utmaningarna som gäller kompetensen?

2. Kandidat i valet? Beakta följande!

En framsynt kommunal beslutsfattare bidrar till att varje kommuninvånare har en verklig chans att ständigt utveckla sitt eget kunnande. Eftersom områdena differentierar sig behöver varje kommun egna lösningar. Endast en kommun som samarbetar kan nå framgång. I kommunalvalet väljs personer som vill och kan samarbeta.

3. Frågor som du som väljare kan ställa till kandidaterna i kommunalvalet!

– Antalet skolelever minskar i många kommuner med till och med en tredjedel. Hur borde vi förbereda oss på denna förändring?
– På vilket sätt skulle vår kommun kunna samarbeta med aktörer i andra kommuner och områden för att alla kommuninvånare ska ha tillgång till utbildning?
– Hur säkerställer vi att området har experter och mångsidigt kunnande i tillräcklig omfattning?

Fördjupa dig i ämnet

Blivande kommunala beslutsfattare! Det här bör du veta om livslångt lärande
Omfattande ställningstagande: Kommunala beslutsfattare ska stödja livslångt lärande

 ”Varje kommuninvånare måste fortgående få utveckla sin kompetens.”

Vad handlar det om?