Kooste
Arvioitu lukuaika 7 min

Sitran tulevaisuustärpit kuntavaaleihin

Kuntavaaleissa tehdään valintoja paitsi kuntien myös Suomen suunnasta. Kuntien toiminnalla ja päätöksillä kun on suuri vaikutus niin ilmastopäästöihin ja luonnon tilaan, oppimiseen ja sivistykseen kuin suomalaisten tulevaisuususkoon ja kokemuksiin osallisuudesta. Listasimme tulevaisuusaiheita sekä vaaliehdokkaiden että äänestäjien avuksi.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Näkemykset ja odotukset tulevaisuudesta

1. Millaiset aiheet ovat kunnissa pinnalla nyt, Sitran strategia- ja ennakointijohtaja Katri Vataja?

Sitran äskettäin julkistaman Tulevaisuusbarometrin mukaan tulevaisuus kiinnostaa suomalaisia myös pidemmällä aikavälillä. Kunnat ja kaupungit ovat keskeisessä asemassa ratkaisemassa monia megatrendeihin liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat paitsi nykyisten myös seuraavien sukupolvien elämään. Myös kuntapoliitikot joutuvat ottavat aiempaa enemmän kantaa globaalien muutosten paikallisiin vaikutuksiin. Siksi onkin tärkeää, että tulevaisuudesta käydään kunnissa laaja-alaista ja moniäänistä keskustelua.

Korona on vaikuttanut monin tavoin ihmisten elämään. Kaikessa päätöksenteossa tuleekin varmistaa, että päätökset ovat reiluja niin luonnon ja ilmaston kuin nykyisten ja tulevien kuntalaisten kannalta. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta pinnalla on kysymys siitä, miten osallistuvan demokratian kehittämistä jatketaan koronan muuttamassa maailmassa.

Väestön ikääntymisen ja monimuotoistumisen vaikutukset näkyvät jo monissa kunnissa. Tulevaisuusbarometrissa kunnan asukasmäärän muutos heijastui siihen, millaisena kuntalaiset näkevät oman asuinkuntansa tulevaisuuden. Keskeinen kysymys on se, miten kansalaisten tarvitsemien palveluiden laatu ja riittävyys varmistetaan? Yhteistyön merkitys korostuu, joten esiin nousee myös kysymys siitä, millaisiksi yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolit muodostuvat koronan jälkeisessä ajassa?

2. Ehdokkaana vaaleissa? Ota tämä huomioon!

Suomalaiset pohtivat mielellään tulevaisuuksia. Tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaiset toivovat sekä Suomelle että omalle asuinkunnalle ennen kaikkea tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta.

Barometrin mukaan äänestyspäätökseen kuntavaaleissa vaikuttavat etenkin talouskysymykset, kuten hyvinvointivaltion säilyttäminen, työpaikkojen lisääntyminen sekä julkisen talouden tasapainottaminen ja velan ottamisen hillitseminen. Kun taas kysyttiin, minkä asioiden haluaisi painottuvan kymmenen vuoden sisällä, hyvinvointivaltion ja työpaikkojen lisäksi kärkisijoille nousivat ympäristökysymykset – ilmastonmuutos ja luontokato. Ihanteet ja käytäntö eivät siis näytä täysin kohtaavan, sillä tulevaisuuden kannalta keskeisiin ympäristökysymyksiin tarvitaan pikaisia ratkaisuja jo nyt.

3. Äänestäjä, kysy näitä kuntavaaliehdokkailta!

– Millaisena näet Suomen ja kunnan tulevaisuuden?
– Millaista tulevaisuutta haluat edistää?
– Millaisille arvoille ja ihanteille tulevaisuutta tulisi rakentaa?
– Miten voidaan vahvistaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin?

Syvenny aiheeseen

Tulevaisuusbarometri 2021
Tulevaisuusbarometrin jälkilöylyt – järjestä keskustelu kunnan tulevaisuudesta
Megatrendit 2020 – kehityskulkuja huomioitavaksi kunnan päätöksenteossa
Megatrendit koronan valossa – näkökulmia koronan jälkeisen maailman rakentamiseen
Tulevaisuustaajuus – järjestä työpaja tulevaisuusajattelusta ja muutoksen tekemisestä
Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

”On tärkeää keskustella kunnan tulevaisuudesta. Mihin suuntaan kuljetaan ja mille arvoille tulevaisuutta rakennetaan?” Sitran strategia- ja ennakointijohtaja Katri Vataja

Kestävyysratkaisut

1. Millaiset aiheet ovat kunnissa pinnalla nyt, Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar?

Kuntia on Suomessa moneksi, mutta kaikissa on seuraavina vuosina pöydällä sama kysymys: miten jälleenrakennamme taloutemme ja yhteisömme pandemian jälkeen entistä kestävämmäksi? Ja miten vastaamme samalla tulevaisuuden isoimpiin haasteisiin: ilmastokriisiin ja luontokatoon. Fiksuilla ilmasto- ja luontotoimilla voidaan rakentaa entistä viihtyisämpää kuntaa asukkaille, luoda uusia menestyksen eväitä yrityksille ja rakentaa kunnalle vastuullisen tulevaisuustekijän brändiä.

2. Ehdolla vaaleissa? Ota tämä huomioon!

Luontokadon pysäyttäminen on nousemassa kuntien agendalle. Toimimalla nyt sinä ja kuntasi voitte olla edelläkävijöitä.

Muista että sinun ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea. Kysy, keskustele, ota selvää ja verkostoidu. Hyödynnä eri tahojen valmiita aineistoja, jotka on koottu tueksesi. Myös me kokosimme avuksesi 12+1 vinkkiä.

3. Äänestäjä, kysy tätä kuntavaaliehdokkailta!

– Mitä aiot valtuutettuna tehdä sen eteen, että kuntamme torjuu ilmastonmuutosta, pysäyttää luontokatoa ja siirtyy kohti kiertotaloutta?

Syvenny aiheeseen

Selvitys: Missä mennään kuntien ilmasto- ja luontotyössä?
12+1 vinkkiä kuntien ilmasto-, luonto- ja kiertotalousratkaisuihin

”Kunnissa tehdään jo paljon hyvää työtä Suomen ilmasto-, luonto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. Silti tahtia tulee kiristää. Ilmasto- ja luontotoimet lisäävät kunnan vetovoimaa ja parantavat kuntalaisten elämänlaatua.” Sitran Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar

Demokratia ja osallisuus

1. Millaiset aiheet ovat kunnissa pinnalla nyt, Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja Veera Heinonen?

Suomi on kansainvälisten luottamusmittarien mukaan vahvan luottamuksen maa. Kuitenkin teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaistenkin luottamus julkisiin instituutioihin ja hallintoon on laskevalla uralla. Selvitys paljastaa myös ”suomalaisen yhteiskunnallisen osallistumisen paradoksin” eli luottamus ja tyytyväisyys julkisiin instituutioihin on korkealla tasolla, mutta usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on vähäisempää. Jos erot luottamuksessa syvenevät, Suomen mahdollisuudet selviytyä tulevaisuuden suurista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta, väestön ikääntymisestä johtuvasta kestävyysvajeesta taikka työn murroksesta, heikentyvät.

Seuraavien vuosien aikana löydämme toivottavasti tasapainoa sananvapauden ja -vastuun välillä. Keskustelussa sananvapaudesta unohtuu helposti itsesääntelyn merkitys. Nykyään kuka tahansa voi halutessaan olla ”media” ja vaikuttaa muihin osallistuessaan erilaisilla alustoilla ja eri kanavissa käytäviin keskusteluihin. Näin ollen voisi olla tarpeen miettiä journalistisen median tavoin keskustelun pelisääntöjä, kuten vastuutamme mis- ja disinformaation levittämisestä tai sitä, milloin ihmisarvoa halveksiva viestintä muuttuu kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan?

2. Ehdokkaana vaaleissa? Ota tämä huomioon!

Sitran teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan, kunhan se käy helposti. Erityisesti suomalaisia kiinnostavat heidän arkiseen ympäristöönsä liittyvät asiat. Kannattaa miettiä, miten kunta tai kunnanvaltuutettu voisi osaltaan tehdä itsestään helposti lähestyttävän, kuulla entistä paremmin kuntalaisten toiveita ja myös valjastaa kuntalaisten osaamisen oman päätöksentekonsa tueksi?

3. Äänestäjä, kysy näitä kuntavaaliehdokkailta!

– Mikä on visiosi koronanjälkeisestä ajasta a) kunnalle? b) Suomelle?
– Miten aiot vastedes olla omalta osaltasi luomassa keskusteluilmapiiriä, joka houkuttelee erilaisia ihmisiä mukaan keskusteluun eikä työnnä heitä pois?

Syvenny aiheeseen

OECD:n luottamusbarometri
Kyselytutkimus: suomalaisten kiinnostus osallistumiseen ja vaikuttamiseen
Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen – murros ja tulevaisuus

”Demokratian ydinarvoja on vihapuheesta vapaa sananvapaus. Se on moniäänisen ja elinvoimaisen yhteiskunnallisen keskustelun edellytys myös kunnissa.” Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja Veera Heinonen

Sivistys

1. Millaiset aiheet ovat kunnissa pinnalla nyt, Sitran Sivistys+ -projektin vetäjä Vesa-Matti Lahti?

Koulutukseen, varhaiskasvatukseen, kulttuuritoimintaan ja kuntademokratiaan panostaminen vahvistaa paitsi kuntalaisten hyvinvointia, vaikutusmahdollisuuksia ja merkityksellisyyden kokemusta myös kuntien muutos- ja sopeutumiskykyä. Nämä panostukset eivät ole vain kuluerä vaan myös sijoitus kestävään tulevaisuuteen.

Sivistys on yksi kunnan elinvoiman lähteistä. Kestävä tulevaisuus edellyttää sivistystä, joka vahvistaa tietojen ja taitojen lisäksi valmiuksia valintojemme eettiseen arviointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Seuraavien 3–5 vuoden aikana esiin nousee muun muassa kysymys siitä, miten kunnallishallintoa ja kunnanvaltuustojen työtä tulisi kehittää, kun sivistystoimi nousee päätöksenteossa keskeiseen asemaan.

2. Ehdokkaana vaaleissa? Ota tämä huomioon!

Sote-uudistuksen myötä sivistystoimesta eli koulutuksesta ja kulttuurista tulee kuntien suurin tehtäväalue ja budjettierä.

3. Äänestäjä, kysy tätä kuntavaaliehdokkailta!

– Miten kunnan sivistystoimea tulisi kehittää?

Syvenny aiheeseen

Blogi: Sivistys on elinvoimaisuustekijä, joka ansaitsee kuntavaaleissa nykyistä suuremman huomion
Projekti: Sivistys+

”Sivistys on kunnan elinvoimaisuuden keskeinen rakennusaine.” Sitran Sivistys+ -projektin vetäjä Vesa-Matti Lahti

Osaaminen ja oppiminen

Millaiset aiheet ovat kunnissa pinnalla nyt, Sitran Osaamisen aika -projektin johtaja Helena Mustikainen?

Kuntien päättäjät pohtivat, miten kunnassa ja yrityksissä riittää osaajia, kun väestö vanhenee, vähenee ja keskittyy kasvukeskuksiin ja työssä tarvittava osaaminen muuttuu jatkuvasti. Toisaalta etätyö ja monipaikkainen asuminen yleistyvät, ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien ansioista koulutukseen voi osallistua joustavasti paikasta riippumatta.

Väestöennusteista seurataan, montako lasta kunnassa asuu esimerkiksi vuonna 2040. Pohdittavana on, miten kaikille kuntalaisille turvataan jatkossa pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja oppimiseen. Lähivuosina kilpailu niukkenevista resursseista kiihtyy alueiden välillä. Sitä käydään niin nuorista ja nuorista aikuisista, osaajista ja työvoimasta, yrityksistä ja investoinneista kuin huomioarvosta ja vetovoimasta. Millaisella yhteistyöllä osaamisen haasteet ennakoidaan ja ratkaistaan?

2. Ehdokkaana vaaleissa? Ota tämä huomioon!

Kaukokatseinen kuntapäättäjä vaikuttaa siihen, että jokaisella kuntalaisella on aidosti mahdollisuus kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan. Alueet erilaistuvat, joten kukin kunta tarvitsee omanlaisensa ratkaisut. Vain yhteistyötä tekevä kunta menestyy. Kuntavaaleissa valitaan yhteistyön tekijät.

3. Äänestäjä, kysy näitä kuntavaaliehdokkailta!

– Koululaisten määrä vähenee monissa kunnissa jopa kolmanneksen. Miten muutokseen tulisi varautua?
– Millaista yhteistyötä kuntamme voisi tehdä muiden kuntien ja alueen toimijoiden kanssa, jotta kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus oppia?
– Miten turvataan, että alueella on riittävästi osaajia ja monipuolista osaamista?

Syvenny aiheeseen

Tuleva kuntapäättäjä!  Tämä sinun tulee tietaa elinikäisestä oppimisesta
Laaja kannanotto: Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista

”Jokaiselle kuntalaiselle on turvattava mahdollisuus kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan.” Sitran Osaamisen aika -projektin johtaja Helena Mustikainen

Mistä on kyse?