nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Bibliotekens demokratiarbete fortgår och breddas tack vare försökslärdomar

Regionförvaltningsverken fortsätter utveckla bibliotekens demokratiarbete utifrån modeller som Sitra och försöksbiblioteken utvecklat. Finansiering som riksdagen beviljar för vidareutveckling och utvidgning av bibliotekens demokratiarbete kan sökas som extra statsunderstöd till alla allmänna bibliotek i Finland hösten 2021.

Författare

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Resultaten av arbetet i projekthelheten Biblioteken blir forum for folkstyret som Sitra startade och finansierade 2020 samt vidareutvecklingen av dessa överförs i juni till regionförvaltningsverkets biblioteksväsende. Regionförvaltningsverken ansvarar för att statsunderstödet som söks på hösten delas ut till de allmänna bibliotekens demokratiarbete. Riksdagen beslutade i december i fjol om ett anslag på en miljon euro för att framja bibliotekens demokratiarbete i år.

Under åren 2020 och 2021 har biblioteken på olika håll i Finland utvecklat verksamhetsmodeller med vars hjälp biblioteken kan fungera som plattformar för deltagande, möten och trygga diskussioner. Med hjälp av utvecklingsarbetet har man velat föra beslutsfattandet närmare invånarna på både kommunal, nationell och EU-nivå. I försöken deltog biblioteken i Enare, Imatra, Jakobstad, Mäntyharju, Uleåborg och Åbo. Målet med försöken har varit att, för finländarna, göra biblioteken till bekanta och naturliga forum för demokrati.

”Försök som gjordes i biblioteken och de koncept för möten som utvecklades visade i praktiken behovet av nya former av deltagande och diskussion ur såväl medborgarnas som beslutsfattarnas synvinkel. För bibliotekspersonalen ger koncepten nya idéer och modeller för att förverkliga bibliotekens lagstadgade uppgift att främja aktivt medborgarskap och demokrati”, säger Nelli Auriola, projektkoordinator på Sitra som ansvarat för projektet.

Lärdom och erfarenhet från försöken är sammanställda i en handbok som publiceras i juni 2021 Hur göra biblioteken till forum för folkstyret (Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita), som fritt kan nyttjas av alla bibliotek.

Målet är att mångdubbla det demokratiska arbete som biblioteken utför

Enligt regionförvaltningsverken främjar biblioteken redan nu aktivt, genom bibliotekslagen, medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Den nya understödsformen fördjupar det redan utförda arbetet och gör det möjligt att lyfta fram nya perspektiv.

”Sitra har fört fram nytt perspektiv för biblioteksfrämjande demokratiarbete som regionförvaltningsverken sprider med hjälp av understöd. Dessutom satsar biblioteksväsendet på att utveckla de sökandes kompetens genom att ordna nya slags acceleratortillställningar, utbildningar och informationsstyrning. Målet är att mångdubbla den demokratifrämjande verksamheten i biblioteken. Förhoppningsvis blir finansieringen varaktig i framtiden”, säger Virpi Launonen, överinspektör för biblioteksväsendet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Enligt Launonen är biblioteken ett öppet och neutralt utrymme för alla och de verksamhetsmodeller som utvecklats inom ramen för projektet – Biblioteken blir forum för folkstyret – kommer att stöda en trygg dialog mellan olika aktörer.

”Av regionförvaltningsverkens uppgifter för biblioteksväsendet är utdelning av statsunderstöd, och praxis har utvecklats de senaste åren. Under denna ansökningsomgång provas för första gången acceleratortillställningar där de sökande tillsammans kan utveckla och förädla idéerna i understödsansökan”, säger Launonen.

Även undervisnings- och kulturministeriet (UKM) anser det viktigt att Sitras projekt och den tilläggsfinansiering som det ger biblioteken gör bibliotekens demokratiarbete mera mångsidigt och mera konkret för medborgarna. Kulturrådet Leena Aaltonen från UKM säger att bibliotek och demokratier lever av frihet att tala, tänka och ta ställning.

”Under hösten erbjuds biblioteken separat projektfinansiering enligt bibliotekslagen för att genomföra en samhällelig och inkluderande uppgift, men oberoende av projektfinansieringen erbjuds biblioteken redan nu nya verksamhetsmodeller för demokratiarbetet som utprovats i projektet. Jag uppmuntrar alla bibliotek att aktivt prova och ta i bruk de verktyg som bäst lämpar sig för deras verksamhetsmiljö och att vid behov förädla dem vidare”, säger Aaltonen.

Projektet Biblioteken blir forum för folkstyret är en del av Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering, vars mål har varit att stöda förnyandet av det finländska folkets strukturer och verksamhetssätt. Det treåriga projektet Folkstyrets grundrenovering avslutas i juni 2021. Mer information för ansökan om extra statsunderstöd finns på regionförvaltningsverkets webbplats för biblioteksväsendet på adressen www.aviavustukset.fi/sv

Mer information:

Nelli Auriola, projektkoordinator, Sitra, nelli.auriola@sitra.fi, tfn 02 94618 382
Elina Eerola, sakkunnig, Sitra, elina.eerola@sitra.fi, tfn 0294 618258
Virpi Launonen, överinspektör, Regionförvaltningsverkens biblioteksväsende, virpi.launonen@avi.fi, tfn 0295 016845

Vad handlar det om?