nyheter
Beräknad läsningstid 7 min

I de nya försöken utvecklas bättre tjänster för åldringsarbetet, sysselsättning och lärande med hjälp av data

Till programmet Sitra Lab utsågs åtta försöksteam till att med hjälp av data utveckla tjänster som förbättrar vardagen. Försöken inleds i april.

Författarna

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Data och artificiell intelligens öppnar nya möjligheter att utveckla innovationer. Sitra letade i den sökning som slutade i mars 2024 efter team som ska utveckla bättre tjänster med hjälp av data och artificiell intelligens. 

De försöksteam som utsågs till Sitra Lab 6-förändringsprogrammet utvecklar bland annat en stig för livslångt lärande, åldringsarbete och sysselsättningstjänster. 

Ansökan till programmet var öppen för alla och man kunde delta från vilken bransch, organisation eller sammanslutning som helst samt även utan en bakgrundsorganisation. 36 försöksteam sökte till programmet och av dessa utsågs åtta team.  

Sitra inleder försök och påskyndar samarbetet mellan olika aktörer i ett sex månader långt förändringsprogram. Under programmet har teamen tillgång till expertstöd, kamratsparrning och startfinansiering.  

“Det kändes bra att så många team var intresserade av att hitta rättvisare sätt att utnyttja data för finländarnas och det finländska samhällets bästa. Kompetensen i de team som sökte till programmet var föregångarmässig. Utkasten till de serviceinnovationer som föreslogs i ansökningarna var av hög kvalitet”, säger Sitra Labs ledare Kirsi Hanhisalo

Programmet letar efter nya sätt att utnyttja data i serviceutvecklingen 

De team som deltar i programmet testar nya sätt att utnyttja data på ett rättvist sätt vid utvecklingen av tjänster. På detta sätt verkar de i centrum av den datadrivna ekonomin: man måste inom alla utvecklares branscher hitta mer ansvarsfulla och fungerande sätt att utnyttja data för människors, sammanslutningars och samhällens bästa.  

Samtidigt behövs nya samarbetsformer för datadelning mellan olika aktörer, eftersom man genom att dela med andra kan öka datavärdet och den nytta man kan få av detta. Sitra vill därför med olika försök påskynda en bättre användning av insamlad data, en ny form av datadelning och sammanförande av data samt en smartare implementering av dataorienterade tjänstekoncept. 

Enligt Sitras ledande expert Tarmo Toikkanen är det viktigt att testa nya idéer, för att man i Finland ska kunna förbättra den kompetens som krävs i en dataekonomi.  

”Endast fantasin sätter gränser när man genom att kombinera olika aktörers information tar fram nya tjänster. Till följd av EU-regleringen kommer samarbetsnätverken inom datadelning att utvidgas kraftigt i år och nästa år. Nu är det alltså rätt tid att ta fram, testa och utforma nya tjänster”, säger han. 

Försök och främjande av försökskulturen är en central del av Sitras arbete. I Sitra Lab-programmet finansieras tjänsteförsök som utnyttjar data med sammanlagt högst 105 000 euro. Storleken på den teamspecifika finansieringen fastställs under programmet enligt målen i den försöksplan som utarbetas och de behov som beskrivs i den. 

”Vi erbjuder de utsedda teamen ett forum för gemensam utveckling och ger deltagarna nya perspektiv på utnyttjande av data i tjänsteutvecklingen. Vårt mål är att skapa en ännu bättre vardag för finländarna och ett ännu rättvisare samhälle”, säger Hanhisalo. 

Försök utsedda till Sitra Lab-programmet  

EDWARD – A data-driven service for families to cultivate a child’s life-long learning path (En datadriven tjänst för familjer att utveckla en stig för barnets livslånga lärande) 

I försöket strävar det finländska-irländska teamet efter att utveckla en datatjänst för familjer, med vilken man kan främja barnets livslånga lärande. För försöket ansvarar MyData Global ry, Paula Bello Consulting och Headai. 

Sports Data Hub 

I försöket utvecklas ett datalager för motion och idrott, som sammanställer splittrad motions- och idrottsdata från olika källsystem som sedan kan utnyttjas av den allt mer digitaliserade idrottsvärlden. För försöket ansvarar Olympiakomitea ry, Institutet för elitidrott i Finland KIHU, Jyväskylä universitet, Urhea-stiftelsen sr och Olympiavalmennuskeskus Helsinki. 

Sysselsättningsaktörernas datanätverk 

I försöket bygger man ett regionalt datanätverk för sysselsättningstjänster och ett serviceekosystem, som gör det möjligt för arbetssökande och studerande att hantera sina egna uppgifter och tillstånd att använda dem. För försöket ansvarar Vastuu Group, Seinäjoki stad, Södra Österbottens AN-byrå, Into Seinäjoki och Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. 

Sysselsättare 

I och med lagändringen kan arbetslöshetskassorna erbjuda arbetskraftstjänster till sina medlemmar. YTK Arbetslöshetskassans team utvecklar i sitt försök en ny, egen arbetskraftstjänst. För försöket ansvarar YTK Arbetslöshetskassa. 

Känn till statistiken, slå ut utslagning 

I försöket utvecklas en datatjänst baserad på artificiell intelligens för att förhindra utslagning bland unga. Fokus ligger på ledning med hjälp av information och bättre beslutsfattande. För försöket ansvarar Into – uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet rf och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

Verkningsfullt uppsökande äldrearbete 

I försöket utvecklas verkningsfulla arbetsformer inom det uppsökande äldrearbetet för att kunna hjälpa äldre personer i rätt tid och stöda ett tryggt boende i hemmet. För försöket ansvarar Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Turun lähimmäispalvelunyhdistys ry, Fingerroos stiftelsen, Living skills Oy och Mereo Oy. 

Hemmets livscykeluppgifter 

I försöket strävar man efter att förädla data som rör hemmets underhåll (till exempel renoveringar) på ett sådant sätt att informationen stöder både bostadens ägare och serviceproducenterna i anslutning till boendet. För försöket ansvarar Skatteförvaltningen, utrikesministeriet och Lantmäteriverket. 

Factas utformare 

I försöket strävar man efter att förnya de kommunanställdas och myndigheternas datasystem Facta till ett kommunekosystem så, att mer flexibla metoder för att utnyttja kommunens fastighets- och byggnadsinformation och ärendehanteringen skulle underlätta vardagen för kommunens anställda och kommuninvånarna. För försöket ansvarar CGI. 

Vad då för Sitra Lab?

  • Sitra Lab är ett program för team som inspireras av försök och vill ändra och förnya samhället.  
  • De team som har utsetts till programmet bildar en gemensam utvecklingsgrupp, som stödjer och lär av varandra.  
  • Teamen lär sig utnyttja nya metoder och verktyg för utveckling. Teamen erbjuds sparrning av experter.  
  • Teamen har möjlighet att erhålla försöksfinansiering från Sitra. 
  • Programmet stödjer samarbetet mellan olika aktörer och byggandet av nätverk. 

Vad handlar det om?