Haku
Arvioitu lukuaika 8 min

Etsimme tiimejä kehittämään dataa hyödyntäviä palveluita – hae mukaan Sitra Labiin!

Onko teillä idea uudesta dataa hyödyntävästä palvelusta? Onko käytössänne dataa, jota kannattaisi hyödyntää, mutta ette vielä tiedä miten? Jos vastasit kyllä, hae mukaan Sitra Lab -ohjelmaan, jossa pääsette ideoimaan ja kokeilemaan arkea parantavia palveluita. Haku ohjelmaan päättyy 4.3.2024.

Kirjoittajat

Kirsi Hanhisalo

Johtava asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Jaakko Porokuokka

Asiantuntija, Tulevaisuuslaboratorio

Tarmo Toikkanen

Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Katri Korhonen

Asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Anna-Leena Mansikkala

Projektiassistentti

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Päivitys 8.2.2024: Lisätty hakumateriaaleihin tiedosto, johon on koottu kaikki hakulomakkeen kysymykset.

Tekoäly ja data avaavat uusia mahdollisuuksia innovatiivisten palvelujen kehittämiseen. Käynnistämme siksi Datalla parempia palveluita -muutosohjelman. Kutsumme mukaan tiimejä ideoimaan ja kokeilemaan ihmisten arkea parantavia palveluita, joissa datasta saatavat hyödyt jakautuvat kaikille osapuolille reilusti.

Miten mukaan?

Sitra Labin Datalla parempia palveluita -muutosohjelmaan etsitään tiimejä, jotka yhdistävät erilaista tietoa, osaamista ja kokemusta. Maaliskuun alkuun saakka avoinna olevaan hakuun voi osallistua 3–5 hengen tiimeillä.

Ohjelmaan valitaan hakemusten ja valintavaiheen haastattelujen perusteella 6–9 tiimiä.

Valituilla tiimeillä on mahdollisuus hakea Sitralta rahoitusta ohjelman aikana kokeilunsa toteuttamiseen. Sitra voi rahoittaa ohjelmaan valittujen kokeilujen toteutusta yhteensä enintään 105 000 eurolla. Tiimikohtaisen rahoituksen suuruus määräytyy ohjelman aikana tehtävän kokeilusuunnitelman tavoitteiden ja siinä esitettyjen tarpeiden mukaan.

Millaisia tiimejä toivomme mukaan?

Toivomme ohjelmaan tiimejä, joilla on tarjota ideoita tai konkreettisia kokeiluaihioita dataan pohjautuvista palveluista, jotka tukevat ihmisten arkea. Kokeiluideat voivat liittyä myös innovaatioprosessien tai palvelukehityksen uusien toimintamallien kehittämiseen.

Haku on kaikille avoin. Tiimien jäsenet voivat tulla miltä tahansa toimialalta ja mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. Ohjelmaan voi hakea myös ilman taustaorganisaatiota, esimerkiksi opiskelijat tai nuoret.

Kokeilurahoitusta voidaan myöntää vain oikeushenkilöille eli organisaatioille, ei yksityishenkilöille.

Ohjelmaan voivat hakea esimerkiksi:

 • palvelujen ja teknologian kehittäjät
 • kehitystyötä tekevät viranhaltijat
 • dataa toiminnassaan keräävät ja hyödyntävät organisaatiot
 • näkemykselliset palvelujen kehityksen uudistajat tai osaamistaan soveltavat asiantuntijat, joita yhdistää halu lisätä datan reilua käyttöä Suomessa.

Hakemusten arviointikriteerit

Arvioimme tiimien hakemuksia seuraavien arviointikriteerien mukaan:

 1. Tiimin kokeilun tavoitteena on datan avulla kehittää uusi tai uudistaa merkittävästi olemassa olevaa palvelua.
 2. Tiimin kokeilun kohteena oleva palvelu parantaa ihmisten arkea.
 3. Tiimin kokeilussa ilmenee soveltuvin osin vähintään yhden reilun datatalouden periaatteen toteutuminen: luotettavuus, saatavuus, ihmiskeskeisyys, arvonluonti, osaaminen ja jakaminen. Lue lisää reilun datatalouden periaatteista.
 4. Tiimillä on valmius toteuttaa kokeilu laadukkaasti oman osaamisensa ja resurssiensa sekä tämän ohjelman avulla.
 5. Tiimillä on valmius hyödyntää kokeilua tai siitä saatuja oppeja ohjelman päättymisen jälkeen.
 6. Tiimi sitoutuu ohjelman työskentelyyn ohjelman asettamien aikataulujen puitteissa.

Lisäksi arvostamme jos:

 1. Tiimillä on mahdollisuus tuoda yhteen toimijoita eri toimialoilta tai sektoreilta.
 2. Tiimillä on mahdollisuus hyödyntää dataa palveluissa yli organisaatio- tai toimialarajojen.
 3. Tiimillä on mahdollisuus ottaa palvelun käyttäjät mukaan kehittämään palvelua ja vahvistamaan siten heidän asemaansa datan käytössä.
 4. Tiimin kokeilu voi vakiintuessaan vaikuttaa kohderyhmiensä arkeen tai yhteiskuntaan laajasti.

Lisäksi valintoja tehdessämme voidaan huomioida tiimien keskinäinen monipuolisuus (esim. eri sektorit, eri toimialat, maantieteellinen edustavuus).

Mitä odotamme hakijoilta?

Valittavien tiimien on sitouduttava osallistumaan kuuteen Helsingissä järjestettävään lähipäivään sekä yhteen 2,5 päivän yhteiseen työskentelyjaksoon myöhemmin ilmoitettavassa kohteessa Suomessa.

Ohjelman lähijaksot ovat:

 • 8.–9. huhtikuuta
 • 6.–8. toukokuuta
 • 5.–6. kesäkuuta
 • 22. elokuuta
 • 19. syyskuuta

Sitra korvaa tapaamisiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matka- ja majoituskulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville osallistujille jälkikäteen kuitteja vastaan.

Sitra Labin lähipäivät ovat kaikkien tiimien yhteistapaamisia, joissa tiimit oppivat ja työskentelevät yhdessä. Lähipäivien välillä järjestämme tiimikohtaisia tapaamisia, joiden tarkoituksena on tukea kunkin tiimin työskentelyä.

Odotamme, että lähipäivien lisäksi tiimi varaa itsenäiselle työskentelylle riittävästi aikaa. Tiimien omat tapaamiset ovat erityisen tärkeitä silloin, kun ohjelman kokeilut käynnistetään.

Mitä osallistujat saavat ohjelmasta? 

Datalla parempia palveluita -ohjelman aikana osallistujat

 • kasvattavat käytännön osaamistaan hyödyntää dataa ihmisten arkea parantavien palvelujen kehittämisessä 
 • kokeilevat, oppivat, verkostoituvat ja toimivat yhdessä eri aloilta tulevien asiantuntijoiden kanssa 
 • vahvistavat sekä omaa että muiden toimijoiden edellytyksiä tunnistaa ja tarttua teknologian ja toimintaympäristön muutoksiin omassa toiminnassaan. 

Näin haku etenee

Hakuprosessi etenee kahdessa vaiheessa.

Vaihe 1: 1.2.–4.3.: Haku ja hakuklinikat

Ohjelmaan haetaan mukaan täyttämällä hakulomake (Webropol). Tutustu hakulomakkeen kysymyksiin (pdf).

Ohjelmasta kiinnostuneet voivat halutessaan osallistua hakuklinikoille. Hakuklinikat ovat kaikille avoimia ja niissä voi esittää kysymyksiä ohjelmasta, hausta ja käytännön järjestelyistä. Hakuklinikoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Hakuklinikoille osallistuminen on vapaaehtoista ja ohjelmaan voi hakea, vaikka ei olisi osallistunut hakuklinikalle.

Hakuklinikat järjestetään verkossa Teamsissä seuraavasti:

Vaihe 2: 5.3.–14.3.: Haastattelut

Haun päätyttyä hakemukset arvioidaan ja osa hakijatiimeistä kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa käydään läpi hakijoiden mielessä olevia kysymyksiä ja Labin käytännön järjestelyitä. Haastatteluissa varmistamme, että ohjelma vastaa hakijan odotuksiin ja että tiimeillä on mahdollisuus sitoutua ohjelman aikatauluun. Haastattelussa Sitra voi esittää tarkentavia kysymyksiä hakemukseen liittyen.

Lopulliset valinnat tehdään haastattelujen jälkeen. Tieto valituista kokeiluhankkeista julkaistaan Sitran sivuilla ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla tiistaina 19.3.2024.

Datalla parempia palveluita -ohjelman aikataulu

Ohjelman hakuprosessi 1.2.-19.3.2024

1.2.

Haku ohjelmaan avataan

8.2.

Ensimmäinen vapaaehtoinen hakuklinikka

15.2.

Toinen vapaaehtoinen hakuklinikka

26.2.

Kolmas vapaaehtoinen hakuklinikka

29.2.

Neljäs vapaaehtoinen hakuklinikka

4.3.

Hakuaika päättyy klo 12.00

5.-14.3.

Tiimien haastattelut

19.3.

Valinnat ilmoitetaan ohjelmaan valituille

Ohjelman toteutus 8.4.-19.9.2024

8.-9.4.

Lähijakso: Ohjelman aloitus

15.-
25.4.

Kokeilurahoituksen hakuaika tiimeille

6.-8.5.

Ohjelman ”luokkaretki”

5.-6.6.

Lähijakso

22.8.

Lähijakso

19.9.

Ohjelman päätöstilaisuus

Mikä Sitra Lab?

Sitra Lab on käytännön kokeiluja toteuttava muutosohjelma. Ohjelma tarjoaa kokeilujen tueksi tavoitteellisen ja vaikuttavuuteen tähtäävän työskentelyprosessin, ammattitaitoisen fasilitoinnin ja kokeilujen tarpeisiin vastaavan asiantuntijasparrauksen.

Sitra Lab -ohjelmassa kehitetään uutta ja opitaan yhdessä. Ohjelmaan valitut tiimit muodostavat yhteisen kehittäjäjoukon, jossa he tukevat ja oppivat toisiltaan. Kokeilujen toteuttamisen lisäksi tiimit oppivat hyödyntämään uusia kehittämisen käytäntöjä ja työkaluja.

Ohjelma muodostuu yhteisistä lähipäivistä ja kunkin tiimin työskentelystä oman kokeilun toteuttamiseksi. Lähipäivien työskentely mahdollistaa toisilta ja asiantuntijoilta oppimisen sekä opitun soveltamisen omaan kokeiluun. Lähipäivien välillä tiimejä tuetaan kunkin tiimin tarpeiden mukaan.

Tiimien kokeiluja voidaan tukea myös rahallisesti. Tiimeillä on tarvittaessa mahdollisuus hakea ohjelman aikana rahoitusta kokeiluista syntyvien kulujen kattamiseen.

Kysymyksiä ja vastauksia ohjelmasta

1. Mitä reilu datatalous tarkoittaa? Mitä reilun datatalouden periaatteet ovat?

Reilu datatalous tarkoittaa datan hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä reilusti, eli siten, että eri osapuolten (palvelun asiakkaiden, palveluntarjoajan, teknologia-alustan tarjoajan ja muiden kumppanien) edut ovat tasapainossa. Kokeilun reiluutta voidaan tarkastella seuraavien periaatteiden toteutumisen kautta:

Luotettavuus: Luotettava toimija kerää ja käyttää dataa läpinäkyvästi. Sillä on eettiset ohjeet algoritmien ja tekoälyn rakentamiseen ja käyttöön.

Saatavuus: Reilu palveluntarjoaja tarjoaa sidosryhmilleen ja kumppaneilleen, kuten asiakkailleen, pääsyn heistä keräämäänsä dataan ja toimivat työkalut datan hallintaan.

Ihmiskeskeisyys: Ihmiskeskeisyys näkyy yksilöiden ja organisaatioiden oikeuksien kunnioittamisena sekä siinä, että palveluiden kehitys lähtee ihmisten aidoista tarpeista ja elämäntilanteista.

Arvonluonti: Reilu toimija luo arvoa datalla oman toimintansa lisäksi myös sidosryhmilleen ja laajemmin yhteiskunnalle.

Osaaminen: Jatkuva osaamisen kehittäminen ja kokeilukulttuuri, sekä asiakkaiden ymmärrys oikeuksistaan ja datan hallintatavoistaan.

Jakaminen: Reilun datatalouden käytänteitä voidaan toteuttaa yhden toimijan sisällä, mutta yhteistyö ja datan jakaminen tuovat uudenlaisia kasvun mahdollisuuksia. Palvelussa kerättyä dataa voidaan jatkohyödyntää asiakkaita kunnioittavalla tavalla ja muiden tuottamalla datalla voidaan rikastaa palvelua. 

Lisätietoja reilusta datataloudesta voit lukea artikkelistamme. Sitrassa reilua datataloutta edistetään mm. yritysten kilpailukyvyn, terveysdatan, omadatan, ekosysteemien ja ihmislähtöisten palveluiden saroilla. Voit lukea lisää hankkeista, kokeiluista, rahoituksista ja julkaisuista reilun datatalouden teemamme sivuilta. Ihmiskeskeisten palveluiden kehittämisen haasteista ja keinoista voit lukea lisää Sitran luotsaamasta datatalouden tiekartasta.

2. Missä voin tutustua ohjelman aiheeseen lisää? 

Sitrassa on järjestetty syksyn 2023 ja alkuvuoden aikana tapahtumia, joissa on käsitelty tekoälyn, datan, innovaatio- ja palvelukehityksen aiheita. Halutessasi voit tutustua niihin: 

3. Kuinka paljon rahoitusta kokeilu voi saada?  

Valituilla tiimeillä on mahdollisuus hakea Sitralta rahoitusta ohjelman aikana kokeilunsa toteuttamiseen. Sitra voi rahoittaa ohjelmaan valittujen kokeilujen toteutusta yhteensä enintään 105 000 eurolla. Tiimikohtaisen rahoituksen määrään vaikuttaa muun muassa ohjelman aikana tehtävässä kokoilusuunnitelmassa esitettävät tavoitteet ja tarpeet. 

4. Mihin Sitran rahoitusta voi käyttää?  

Rahoitusta voi käyttää kokeilun toteuttamiseen. Tarkemmat ohjeet mahdollisesta kokeilun rahoituksesta kerrotaan kokeilurahoitusten hakuvaiheessa (15.-25.4.2024). Sitran rahoittamiin kokeiluihin sovelletaan Sitran rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitettä. 

5. Jos en pysty hakemaan tähän ohjelmaan, onko Sitrassa aukeamassa muita hakuja? 

Sitrassa avautuu keväällä 2024 myös seuraavat ohjelmat: 

 • Sitra Lab 7: Luonto osaksi arkea. Haku aukeaa 13.2.2024. Muutosohjelman tavoitteena on tuoda paikallistason toimijoita yhteen kehittämään ratkaisuja, joiden avulla luonto nivoutuu vahvemmin osaksi ihmisten arkea. 
 • Tulevaisuusvalta-ohjelma. Haku aukeaa 16.2.2024. Tulevaisuusvalta-ohjelman tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa Suomessa. 

Materiaalit

Hakulomake (Webropol)

Hakulomakkeen kysymykset (pdf)

Mistä on kyse?