Internationella jämförelser mellan beslutsfattandeprocesser

Sitra producerar internationell jämförande data om beslutsfattandeprocesser och ämnen relaterade till beslutsfattande. Målet är att man med hjälp av dessa data kan göra det finska beslutsfattandet mer transparent, lättillgängligare och enklare att följa upp.

Vad handlar det om?

Syftet är att med hjälp av internationella jämförelser producera jämförande data om praxis och verktyg som är nyttiga för Finland och som kan hjälpa i utvecklingsarbetet mot en mer engagerande och transparent lagstiftningsprocess.

Vad gör vi?

Sitra har producerat tre omfattande, internationella jämförelser:

  1. Utredningen Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta (på finska).

    Utredningen är en internationell jämförelse av digitala tjänster som ökar lagstiftningsprocessens transparens och delaktighet. I utredningen jämfördes verktyg förknippade med öppenheten av lagstiftningsprocessen i Finlands riksdag och statsrådet med fem andra länder: Frankrike, Kanada, Brasilien, Chile och Israel. Utredningen offentliggjordes i riksdagen den 15 juni 2022. Mer omfattande jämförelseresultat presenteras i rapporten Kansalaisen osallistaminen lainsäädäntöprosessiin – kansainvälisen vertailun tulokset (på finska).
  2. Rapporten Kansalaisten osallistaminen kansalliseen lainsäädäntöprosessiin Pohjoismaissa.

    Rapportens mål har varit att producera jämförande data om platserna där medborgare kan delta i Norden. I utredningen granskas hur medborgare kan delta i lagstiftningsprocessens olika faser, var medborgare kan delta och varifrån medborgare får information om möjligheterna att delta och påverka samt processerna förknippade med dessa.
  3. Utredningen Parlamentariska gruppers och partiers roll i de nordiska länderna.

    Utredningen gav information om de nordiska parlamentens, parlamentsgruppernas och partiernas relationer, roller och tjänster. Målet är att genom utredningen fördjupa insikterna om de systemiska faktorer som leder till att de operativa modellerna i de olika länderna avviker från varandra. Utredningen offentliggjordes den 23 mars 2022 i riksdagen. Utredningen är också tillgänglig på svenska och engelska.

Vem deltar?

Arbete utförs i nära samarbete med riksdagen, statsrådet, forskare, experter och andra intressenter, såväl i Finland som internationellt.

Kontakta oss
Projektkoordinator (på lång ledighet), Beslutsfattandet förnyas

+358 294 618 361

Vad handlar det om?