archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Fisu-verkosto jatkaa Sitran resurssiviisaus-hankkeen työtä

Suomen resurssiviisaiden kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu auttaa jäsenkuntiaan kehityksessä kohti kestävää hyvinvointia.

Julkaistu

Kesäkuun alussa perustettu Suomen resurssiviisaiden kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu auttaa jäsenkuntiaan kehityksessä kohti kestävää hyvinvointia ja saavuttamaan kilpailuetua. Fisu-verkoston kunnat pyrkivät yhdessä kehittymään edelläkävijöinä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta ja luomaan siitä itselleen menestystekijän. Verkostoon otetaan uusia jäsenkuntia vuoden 2015 aikana.

Fisu-verkoston ensimmäiset jäsenkunnat ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Ne hyödyntävät toiminnassaan resurssiviisauden toimintamallia, jonka avulla voidaan vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia samalla kun ympäristön tila kohenee. Toimintamalli on kehitetty Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015. 

Fisu-verkoston keskeinen ajatus on, että resurssiviisaat ratkaisut luovat vahvempaa aluetaloutta. Kehitystyön aikana ideoitujen yhdeksän resurssiviisautta edistävän toimenpiteen johdosta Jyväskylän seudun talouteen tulisi arvion mukaan sadan miljoonan euron vuosittainen arvonlisä ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Lisäksi alueen päästöt laskisivat 500 000 CO2e-tonnilla vuodessa.

Myönteisten ympäristö- ja talousvaikutusten voidaan odottaa kasvavan, kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja.

Resurssiviisaus mahdollistaa uuden tavan johtaa aluetta

Resurssiviisaus-toimintamallissa kunta toimii mahdollistajana, joka johtaa koko paikallisen yhteisön kehittymistä kohti resurssiviisautta. Asukkaat, järjestöt, yritykset ja oppilaitokset pääsevät aktiivisesti osallistumaan kehitystyöhön: kestävän kaupungin tavoitetila määritetään yhteisissä tiekarttatyöpajoissa, ja lisäksi kokeilukulttuuria hyödynnetään uusien toimintatapojen pilotoinnissa. Kaupunkisuunnittelulla luodaan asukkaille edellytykset kestävien valintojen tekemiselle, ja hankintojen ja infrastruktuurin kehittämisen avulla kannustetaan yrityksiä luomaan uusia kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Toimintamallin avulla myös kunnan eri toiminnot ja toimialat saadaan pelaamaan yhteen yhteisen päämäärän hyväksi. Tällä tavoin toimintamalli kokoaa erilaiset kestävän kehityksen hankkeet, arjen valinnat ja uudet innovaatiot eheäksi kokonaisuudeksi.

Näin kunta pääsee mukaan Fisu-verkostoon

Fisu-verkostoon voivat liittyä kunnat, jotka sitoutuvat valtuuston päätöksellä yhteisiin resurssiviisaustavoitteisiin: olla viimeistään vuonna 2050 hiilineutraali ja jätteetön alue, jossa luonnonvarojen kulutus on kestävällä tasolla. Lisäksi kunnalta edellytetään toimenpiteitä kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi ja aluetalouden kasvuedellytysten parantamiseksi.

Verkostoon liityttäessä kartoitetaan nykytila kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen ja lasketaan resurssiviisauden indikaattorien arvot. Tämän jälkeen kunnan tulee yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa laatia tiekartta, jossa määritellään tavoitetila vuodelle 2050 ja keskeiset toimenpiteet siihen pääsemiseksi. Samalla asukkaita voidaan ottaa mukaan resurssiviisaustyöhön esimerkiksi kokeilujen ja ideahaun avulla.

Tiekartan pohjalta kunta määrittelee omat välitavoitteensa ja kärkitoimenpiteensä, jotka integroidaan kunnan strategia- ja talousarvioprosesseihin sekä toiminnan suunnitteluun. Etenemistä seurataan ja ohjataan vuosittain seuraamalla sekä valittujen toimenpiteiden edistymistä että indikaattorien arvojen kehittymistä. Myös tiekarttaa päivitetään tarvittavin aikavälein. 

Verkoston jäsenyydestä kiinnostuneen kunnan tulee toimittaa kirjallinen esitys siitä, miksi kunta haluaa mukaan verkostoon ja millaista toimintaa kunnassa on resurssiviisauteen liittyen. Esitykset tulee lähettää Fisu-verkoston palvelukeskukseen.

Palvelukeskus tukee kuntia kehitystyössä

Fisu-verkoston kuntien resurssiviisaustyötä tukevan palvelukeskuksen toiminnasta vastaavat Suomen ympäristökeskus ja Motiva. Keskus jakaa tietoa parhaista käytännöistä, uusista rahoitusmahdollisuuksista ja tarjoaa jäsenkunnille asiantuntija-apua muun muassa keskeisimpien kuntakohtaisten toimenpiteiden tunnistamisessa. Lisäksi palvelukeskus tuottaa indikaattorilaskelmia kehityksen seuraamiseksi. Toiminnallaan palvelukeskus edistää kuntien mahdollisuuksia saavuttaa sekä nykyiset että tulevat EU:n päästövähennys- ja jätetavoitteet.

Fisu-verkoston tavoitteena on edistää jäsenkuntiensa asemaa kansallisesti tunnustettuina edelläkävijäkuntina, jotka ovat toteuttamassa kansallisia kehityspilotteja ja hyödyntävät uusia tukimekanismeja ensimmäisten joukossa.

Fisu-verkoston toimintaa ohjaa neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina Sitra, Motiva, Syke, Tekes, Kuntaliitto, YM, TEM, LVM, MMM sekä verkostokuntien edustajat. Neuvottelukunta päättää verkoston toiminnan kehittämisestä ja jäsenten hyväksymisestä. Seuraava neuvottelukunnan kokous järjestetään lokakuussa.

Lisätietoja Fisu-verkostosta:

Päivi Laitila, yksikönpäällikkö, Motiva, paivi.laitila@motiva.fi, 040 525 5471
Jyri Seppälä, johtaja, Syke, jyri.seppala@ymparisto.fi, 0295 251 629
www.fisunetwork.fi (sivustoa rakennetaan kesän aikana)

Lisätietoja resurssiviisauden toimintamallista:

Lari Rajantie, johtava asiantuntija, Sitra
Laura Järvinen, asiantuntija, Sitra
www.sitra.fi/resurssiviisaus

Mistä on kyse?