uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Robottipuhelu­kokeilut etenevät Riihimäellä, Loviisassa ja Kuhmoisissa

Sitran käynnistämissä, koordinoimissa ja rahoittamissa kokeiluissa tuotetaan valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa uusista toimintamalleista poikkeusoloissa.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Riihimäki aloittaa toukokuussa kokeilun, jossa robottipuhelujen avulla selvitetään kaupunkilaisten ja yritysten kuulumisia ja jaksamista koronapandemian keskellä. Puheluiden tavoitteena on löytää uusia keinoja kartoittaa ja kysyä tilannetta sekä palveluntarvetta.

Riihimäen kaupunki toteuttaa tämän vuoden aikana vähintään kahdeksan robottipuhelukierrosta. Puheluiden aihepiirit, kohderyhmät ja tavoitteet vaihtelevat. Kaupungin tarkoituksena on toteuttaa oma soittokierros asukkaiden lisäksi myös paikallisille yrittäjille. Kaupunki harkitsee puheluiden hyödyntämistä myös muissa kuin koronaan liittyvien palveluiden kehittämisessä.

Ensimmäinen puhelukierros toteutetaan tiistaina 12. toukokuuta, jolloin robotti soittaa noin 14 000 kaupunkilaiselle. Robotti ei soita alle 18-vuotiaille asukkaille, yritysnumeroihin tai numeroihin, joissa on markkinointikielto.

”Ensimmäisen puhelun tavoitteena on selvittää, miten koronapandemia on vaikuttanut kaupunkilaisten arkeen. Puhelun avulla saatava tieto auttaa meitä muokkaamaan palvelujamme kriisin keskellä”, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko kertoo.

Loviisassa kaksikielinen kokeilu, jonka kohderyhmänä nuoret

Loviisassa maanantaina 11.5. soitettavan ensimmäisen puhelukierroksen ta­voit­tee­na on löy­tää uu­sia kei­noja ky­syä kuu­lu­mi­sia 18-29-vuotiailta kun­ta­lai­sil­ta ja ker­toa heil­le, mis­tä ja mi­ten saa­da tar­vit­ta­es­sa apua.

Nuor­ten koh­dal­la suu­rin ar­ki­nen muu­tos ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an koh­dal­la on ol­lut kou­lu­jen sul­ke­mi­nen. Poik­keu­so­lois­sa yh­te­nä ris­ki­nä voi ol­la myös so­si­aa­lis­ten on­gel­mien ka­sau­tu­mi­nen.

Lo­vii­san Oh­jaa­mo koor­di­noi pu­he­lun suun­nit­te­lua ja vas­taa pal­ve­lu­lu­pauk­seen ole­mal­la yh­tey­des­sä kaik­kiin, jot­ka pu­he­lun ai­ka­na vas­taa­vat tah­to­van­sa tie­toa tai tu­kea ar­ki­siin huo­liin.

”Oh­jaa­mon hen­ki­lö­kun­ta neu­voo ja vä­lit­tää ky­sy­myk­set oi­keil­le ta­hoil­le, esi­mer­kik­si TE-toi­mis­ton nuor­ten asi­an­tun­ti­jal­le, työl­li­syys­koor­di­naat­to­ril­le, Oh­jaa­mon psy­ki­at­ri­sel­le sai­raan­hoi­ta­jal­le, psy­ko­lo­gil­le tai so­si­aa­li­oh­jaa­jal­le. Olem­me myös yh­tey­des­sä kou­lui­hin saa­dun pa­laut­teen tar­peen mu­kaan”, pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Mia Heijnsb­ro­ek-Wirén Lo­vii­san Oh­jaa­mos­ta ker­too.

Asi­an­tun­ti­ja Joo­nas Lep­pä­nen Sit­ras­ta sa­noo, et­tä ko­ro­na­e­pi­de­mia on pait­si krii­si myös mah­dol­li­suus ko­keil­la ja ke­hit­tää uu­sia toi­min­ta­mal­le­ja kan­san­val­lan edis­tä­mi­sek­si.

”Lo­vii­san kau­pun­ki on mo­nel­la ta­paa hyvä ko­kei­lu­kump­pa­ni. Nuo­ril­le suun­nat­tu ko­kei­lu kak­si­kie­li­ses­sä kun­nas­sa an­taa ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta sii­tä, mi­ten eri­lai­sia kie­li- ja ikä­ryh­miä voi­daan ta­voit­taa poik­keu­so­lois­sa. Tämä on tär­ke­ää tie­toa tu­le­vai­suu­den pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­sek­si myös muu­al­la Suo­mes­sa, kun vä­es­tö edel­leen mo­ni­muo­tois­tuu”, Lep­pä­nen sa­noo.

Kuhmoisissa soitettiin hyvien tulosten rohkaisemana jo toinen kierros

Kuhmoisten kunta toteutti robottipuhelujen ensimmäisen kierroksen jo huhtikuun lopussa. Soittokierroksen tulokset vastasivat tavoitteita ja kuhmoislaiset saatiin hyvin kiinni poikkeusoloista huolimatta.

Toinen kierros Kuhmoisissa soitetaan torstaina 7.5., ja siinä kerrotaan koronarajoituksiin tulevista muutoksista. Toisella puhelukierroksella puhelua on myös edelleen kehitetty teknisesti ja käytössä on ensimmäisen kierroksen jälkeen laajennettu yhteystietolista.

Kaikissa kolmessa kunnassa automaattipuheluiden teknisestä toteutuksesta vastaa On-Time Reaserch Solutions Oy. Puhelurobotti puhuu kunnanjohtajien äänillä, eli Riihimäellä äänessä on Sami Sulkko, Loviisassa Jan D. Oker-Blom ja Kuhmoisissa Anne Heusala.

Johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo, että uudenlaisilla kuulemisen ja osallistamisen välineillä on mahdollista parantaa koko kansakunnan reagointikykyä ja kohdentaa rajallisia voimavaroja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

”Eri kunnissa tehtävillä kokeiluilla on osin omat painotuksensa, kohderyhmänsä ja tavoitteensa. Näin hankekokonaisuudesta saadaan mahdollisimman paljon valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa”, Kivelä sanoo.

Sit­ra ra­hoit­taa ko­kei­lua osa­na Kan­san­val­lan pe­rus­kor­jaus -pro­jek­ti­aan, jon­ka yk­si kes­kei­nen ta­voi­te on ke­hit­tää uu­den­lai­sia osal­li­suu­den ta­po­ja sekä pa­ran­taa suo­ma­lai­sen pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­män uu­dis­tu­mis­ky­kyä.

Mistä on kyse?